Dopfunderingar

Hesekiel; ja den Gudsröst Hesekiel ger utryck för: den ömsom bannar, ömsom lockar. Och genom Hesekiel finns löftet att Gud ska se om sitt folk, tvätta det rent som en förälder tvättar rent det lilla spädbarnet. En äkta och innerlig omsorg. Vattnet som renar. Upprättar. Tvättar bort synden. Så hoppas vi fram drygt 500 år och hamnar vid floden Jordans stränder och vem står där om inte Johannes döparen, även han profet. Johannes förvaltar den tanke Gud aktualiserat och symboliserat genom Hesekiel: Att vattnet, dopvattnet, utgör en skiljelinje mellan då och nu. Mellan synden och syndfriheten. Mellan det som varit och de som ska komma. Omvänd dig ropar Johannes vid floden Jordan, ångra dig och omvänd dig. Dopet som ett omvändelsedop. När så Jesus kommer till Johannes för att bli döpt säger Johannes spontant att här kommer en som är starkare än jag, jag döper er med vatten men han ska döpa er med helig ande och eld. Utan Guds handlande genom patriarkerna, Moses, domarna, kungarna och profeterna så skulle inte folket vallfärdat till Johannes. Gud handlar genom människor, olika för olika tider, men ett är detsamma; israeliterna vet att det finns en Gud och det finns en sanning. Så kommer Jesus. Och Jesus spränger förbundsfolkets gränser. Allt det Gud manifesterat genom det judiska folket sprids nu ut till alla folk. Ända till oss i Norden, i Kina och de på Nya Guinea, Australien och Sibirien. Guds omsorg och närhet, välsignelsen, löftet om närhet och upprättelse går ut som en stormvind och i de områden, hos de folk, i de regioner där budskapet är nytt skakas människor om och det blir en väldig glädje och kraft. Den kristna kyrkan konstitueras och med den de sakrament Jesus instiftat; dopet och nattvarden. Och budskapet till oss är att alla ska inbjudas, ja erbjudas att bli lärjungar. ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar” säger Jesus till lärjungarna. Kraften i urkyrkan, kraften i det kristna; kraften i detta nya som vi idag kan se i tankestrukturen kring vårt välfärdssamhälle tanken  att vi alla är lika mycket värda, är en fortsättning på det Johannes säger inför Jesus: Här kommer du och du döper med helig ande och eld. För utan den helige ande, utan den kraft och övertygelse som budskapet når oss i våra hjärtan hade vi möjligen stått där med stocken i våra händer vid ättestupan och puttat de obrukbara utför bergets rand?

Nu har vi äldreboenden och sjukhus istället. Allas rätt till lika vård. Älska din nästa som dig själv.

Gud handlade genom sitt egendomsfolk, beredde väg för Jesus som på basis av det som varit handlade in i framtiden och blev en angelägenhet för hela världen. I det perspektivet har dopet denna dubbla betydelse; dels som en slags vattendelare mellan då och nu och det är ju inte konstigt med den historia själva dop-ceremonin kom till: Vi tvättas av Gud likt en förälder tvättar ett spädbarn. Men dopet har lika mycket denna framåtskridande kraft och rörelse vi kan se i Jesu ord om anden och elden och hur han i diskussionen med den välmenande men ganska så trångsynte Nikodemus så tålmodigt försöker förklara att det evangelium Jesus hade i uppdrag att ge mänskligheten var så omdanande att det blev, för den som tar emot det, som att födas på nytt. I vår kristna kyrka, inte minst i den tradition som vi står i, så har betydelse av dopet som en vattendelare mellan synd och omvändelse kommit att stå i fokus, det kan vi bland annat tacka kyrkofadern Augustinus för, han som så som ivrigt förde in begreppet arvsynd där dopet är en förutsättning för att klippa bandet med arvsynden. Idag vet vi att betona så många fler bottnar, betydelser och dimensioner av dopet; att dopet lika mycket är ett uttryck för den omsorg och kärlek Gud lagt ned i sin skapelse. Dopet blir på så vis en fortsättning på den röda tråd som skapade av patriarkerna, Moses, domarna, kungarna och profeterna vilken leder till Johannes och sen Jesus och Jesus uppdrag att erbjuda hela Världen Guds nåd, kärlek och omsorg. Jesus som kommer till oss och vill ha med oss att göra och som vet våra namn, mitt och ditt och som både vill såväl tvätta oss som upprätta oss. Väcka efterföljelse till liv. Hur förhåller jag mig då till detta rop som enträget ropar mitt, ditt, ja allas våra namn? Vad gör vi med den viskning som följer oss varje sekund. För i varje sekund, varje minut, varje timma ställs vi inför oräkneliga val och antingen väljer vi att i de här situationerna lyssna på den där rösten som söker oss eller så skakar vi av oss den. Den kan ju vara obehaglig. Vill få oss att pröva en annan hållning, ett annat sätt att betrakta och vara än jag brukat.  Vi måste komma ihåg att Jesus vill göra oss myndiga. Den heliga anden vill göra oss myndiga. Kyrkan blir då ett uttryck för en genuin vilja att sammanstråla, be och lovsjunga; för att vi gemensamt ska våga ge uttryck för vår tro i det stora som i det lilla. Där vi är satta i livet att vårda och värna de värden Gud gett oss i uppdrag att vårda. Respekten för var och en. Kärleken till varann och skapelsen. Att vi inte stillatigande gå med på förtryck och elakheter. Att försöka vara garanter för det Gud vill ska finnas i skapelsen; genom sin son och de som vill tillhöra honom.

Skärtorsdagstankar

Det är den sista kvällen tillsammans. Jesus vet att han ska möta döden, lärjungarna vet inte det. Och vad är det då Jesus gör där bland lärjungarna, denna sista måltid de har tillsammans. Jo han faller på knä och tvättar vars och ens fötter. Det var på den tiden ett slavgöra, här gör mästaren ett slavgöra, vad nu? Petrus rycker undan fötterna men Jesus rättar honom; Petrus, om jag inte får tvätta dina fötter har du ingen gemenskap med mig. Vi kan översätta denna utsaga till vår kyrka idag; om vi inte tjänar vår nästa, i ord och handling visar att vi är solidariska med den utsatte, den som är i nöd – och i nöd kan man var på så många olika sätt – så har vi som kyrka ingen gemenskap med honom som instiftat densamma. Och kyrkan det är vi. Kyrkan här och nu. Det är till oss appellen om att bry sig om varann riktar sig. Och budet är att entydigt; vi ska försöka se på varandra – oss själva och vår nästa – så naket och ärligt vi kan. Och vi ska söka leva i sanning. Jesus säger i sitt avskedstal till lärjungarna att en sak säger jag till er; Ni ska älska varandra och om nu världen hatar er så ha det i åtanke att hon har hatat mig före er. Varför säger Jesus såhär? Jo därför att tro föder en äkta omsorg och denna omsorg den genererar en glädje och en kraft. Och det finns människor som känner sig hotade av den glädjen, den kraften och på olika sätt försöker att förringa dessa trons gåvor. De människorna var talrika på Jesu tid, och de är det även idag. Intet nytt under solen. Och vi vet att denna torsdag i påskveckan är avundsjukan och rädslan och prestigen i full färd med att lägga sista handen på den plan som ett par timmar senare utsätter Jesus för den grymmaste tortyr. Varför, ja delvis därför att glädjen i tron, omsorgen, ja att se varann som jämlikar blev så plågsam för de som ville ha regler och skillnader. Men nej. Det finns ingen skillnad på folk och folk säger Jesus, ni är alla ett i mig och jag är ett i er men för att det ska kunna vara så, fortvara att vara så måste ni vara beredda att tvätta varandras fötter; dvs. tjäna varandra.  Ett säger jag eder, Ni ska älska varandra och om nu världen hatar er så ha det i åtanke att hon har hatat mig före er.

Tro med hjärtat

Stefanos. Varför valde man honom som en ledare och talesperson i urkyrkan? Var det för hans skrudar? Var det för att han talade så retoriskt och välavvägt? Var det för hans sirlighet och elegans? Nej man valde honom för att han var full av tro och helig ande.         Vi vet alla vad detta innebär – egentligen. Vi känner igen det ödmjuka, det sant troende i oss och i andra. Lika mycket som de troende i Jerusalem i kristenhetens begynnelse kände igen det i Stefanos. Och de sant troende är desamma oavsett i vilken kristen kyrka vi är verksamma. Och om vi nu är lutheraner, pingstvänner, katoliker, baptister, metodister, anglikaner, ortodoxa så finns där denna spänning mellan de som på olika vis tror med munnen och inte med hjärtat och de som även tror med hjärtat. I en luthersk kyrka är detta inte konstigt – detta är något vi har att leva med – denna spänning är en del av livet. Men i en luthersk kyrka har vi också någonting unikt – det är detta att ingen står mellan dig och Gud. Vi är alla präster i det allmänna prästadömet. I den lutherska kyrkan är vi alla myndiga att själva avgöra och lyssna in och i bön gå framåt i tro. Inte så att kyrkan är överflödig utan den är ett stöd, en levande organism bestående av de troende i förening med Kristus. Men frälsningen – gudsrelationen – möjligheten att själv veta och förstå är vars och ens i förhållande till bibeln, bön, och ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv. Det här ställer krav på oss att även våga att urskilja och lyssna på vår känsla i maggropen och söka uppnå de sammanhang, möten, samtal, handlingar, relationer i och utanför vår kyrka som precis som Stefanos präglas av en levande tro och helig ande. Hur yttrar sig detta – ja vi vet det eller hur – i en äkta och levande kristen gemenskap känner man sig aldrig undervärdig, man får aldrig känslan av att inte duga, vara fel, skamsen, rädd att inte tillhöra – utan man erfar en inkluderande värme där jag vet med mig att jag är välkommen; välkommen som den jag är och där jag aldrig ska behöva vänta mig en dolk i ryggen eller något sarkastiskt om mig som person. I en levande kristen församling söker man därtill bygga broar mellan olika ståndpunkter; respekterar varandras ståndpunkter och aktar sig noga för att så split. Man eftersträvar en anda att skilja sak och person – och hyser en naturlig respekt för att i sak kan man komma till olika slutsatser men ändå vara fyllda av levande tro och den helige ande.

att våga hoppas, att våga tro på en förändring

Jag tänker på att våga hoppas. Att våga tror på en genuin förändring. Det ligger i människans natur. Ofta sitter det långt in, men när glädjen och uppsluppenheten bryter igenom så går den inte att ta miste på. Förväntansglädjen. Och vi har nu några sådana tillfällen i vår närtid. Som när muren faller den 9 november 1989 i Berlin och Öst och Väst förenades, eller apartheidregimens; rasåtskillnadspolitikens fall i Sydafrika. Och många som minns berättar också om en märklig känsla av hopp och framtidstro; att något nytt och enastående var på gång att hända åren innan John F Kennedy mördades 1963. Det hade varit ett märkligt hopp som spreds berättar de som var med, en uppsluppenhet och en ny sorts glädje. Men så kom skotten i Dallas och några år senare sköts frihetskämpen Martin Luther king ihjäl – och Vietnamnkriget det bara fortskred och fortskred.

En annan period i vår närtid då många erfor hopp var under reformen Glasnost  under mitten av åttiotalet. Glasnost betyder öppenhet och reformen genomfördes av dåvarande Sovjetunionens sista statschef Michaels Gorbatjov. Yttrandefrihet och öppenhet var ledord och landet öppnades. Det kalla kriget föreföll vara slut. USA och Ryssland pratade äntligen med varann igen. Och alla dessa maktdemonstrationer, parader och den fruktan som låg latent för ett kärnvapenkrig var till ända. Jag själv minns hur jag som 17 åring, då jag nyss flyttat till Stockholm från Västergötland för att börja jobba i vården, nu åren före Glasnost, ja den 24 oktober 1982 tillsammans med 30 000 personer befinner mig i en stor fredsdemonstration där vi tar varandra i händerna och bygger ”en bro för fred” mellan USA:s och Sovjetunionens Sverige-ambassadörer, på respektive ambassad. Alltmedan vi sjöng: I natt jag drömde, något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut. Den amerikanska fredssång som Ed McCurdy skrev 1950 och som Cornelis Vreeswijk översatt. Och vi kände ett litet spirande hopp. Hade det inte börjat mjukna något? Sen när glasnost var ett faktum tre år senare, ja det hade det. Äntligen.

Ännu mer i vår närtid är den rörelse i Mellanöstern som benämnde den arabiska våren. Äntligen skulle kvinnors rättigheter stärkas, demokrati och öppenhet bli ett faktum men det skulle nu inte dröja längre innan den frigörelsen blev förbytt till något helt annat. Tyvärr.

De som varit med om de epokerna av hopp och framtidstro kan kanske ana lite av den glädje människorna känner längs Jesu väg då han rider in i Jerusalem.

Nu skulle det äntligen bli en förändring, och som man hoppats. Som man längtat. Och hur lång tid hade inte orättvisorna rått – denna höst utan sol och värme. Som man längtat. På så vis påminner den tiden lite om vår tid i världen just nu. Ett Europa där många länder kämpar med en långvarig ekonomisk kris, en stor och envis arbetsslöhet som gripit sig fast och bland annat tar sig uttryck i tiggare längs våra gator och de stora flyktingströmmarna från krigen i Mellanöstern och Afrika som aldrig ja tycks ta slut.  För att nu bara nämna något.

På många vis lever vi idag i en värld där positiva löften och nyheter har svårt att slå rot, få vingar. Istället fylls vi genom våra medier ofta av bekymmer, nyheter om kris.  Och det som kanske påverkar dagens unga allra mest är nyheten om Jorden som en skadad och sargad planet. Tiden är utmätt. Förändringen går för långsamt. Vad ska ske?

Varpå många förstås blir modfällda och har svårt att våga tro på en reell förändring.  Och vad gör vi då – jo vi intar kollektivt en hållning där vi mer eller mindre garderar oss, sveper in och skyddar vår längtan i en mantel av oberörbarhet. Alltmedan teverutorna levererar det ena gapflabbprogrammet efter det andra.

Det är bara det att oberörbarheten är egentligen inte något som är ett genuint mänskligt tillstånd, lika lite som att den brist på engagemang och medkänsla som oberörbarheten riskerar att föra med sig vore det.  Och jag tänker att vi alla längtar efter att få hoppas igen.

Ja vi längtar efter att få tro igen. Och vi längtar efter att få erfara den där mentala förändringen i vårt samhälle som likt ett sommarhögtryck väller in efter månader av regn och blåst och grått trist väder. Äntligen. Äntligen erfar vi framtidstro, igen. Tillsammans. Vi tror på en reell förändring, på rättvisa och medmänsklighet. Och precis så var det för människorna som välkomnade Jesus då han rider in i Jerusalem på en åsna. Tilltron till förändring hade varit så låg, förtrycket från romarna var en så tung realitet, rang- och hackordningen i det judiska samhället likaså. Och så kommer Jesus med sin kraft och sin myndighet och visar på ett alternativ. Och han gör det så kraftfullt och i de utsattas, de fattigas och sjukas närhet och ryktet om befrielsen, om nåd sprider sig som när högsommarvärme kommer in efter månader av regn och blåst och grått trist väder. Äntligen. Äntligen ska allt vända. Det här hoppet, den här glädjen den säger någonting om hur det är att vara människa. Vi har något ilagt i oss. Vi har en bild av en annan möjlig värld, mer rättvis och sann än den vi oftast ser kring oss.

Var kommer den bilden ifrån, det hoppet, den glädjen? Vad är det en återspegling av? Vem har lagt det i oss? Kan det vara vår skapare? Han som sänt alla profeter – däribland Sakarja – att komma med löftes- och förmaningsord för att till sist sända sin son, den som är en del av honom själv, nu till oss med samma löfte om befrielse och nåd: Kom alla ni som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, ni skall bli mättade.  Och det Jesus gör där på åsnan då han ser på oss från åsneryggen – i ögonhöjd där vi alla – mänskligheten – det är att Jesus visar oss Guds väsen.

Att nåd går före rätt. Att sträcker vi ut handen, om än så lite, så greppas handen tillbaka och vi får erfara att nej jag är inte ensam, jag är sedd, älskad och buren och så har det varit och så ska det vara även framgent. Och i den erfarenheten kan ett detta hopp gro.   Hoppet om en rättvisa, en kursändring där sanningen och kärleken ska få bli det som förenar oss – som gör att vi vågar släppa den där oberörbarhetens mantel så att den falnar ner på backen och vi får stå där igen, glada och vapenlösa och med ett minimum av prestige och baktanke.
Ty den nåd Jesus kommer med är en alldeles särskild nåd. Den är fast, oavsett vad som händer, den finns där. Vågar vi tro på den? Vågar vi vänta in den? Trots att det på många vis är mörkt och kallt. Vågar vi vänta på ljuset som har lovat att komma till oss? För så är det – advent är väntans tid som siar om Julefrid.  Bulta säger Jesus, bulta på dörren och den ska öppnas, sök och du ska finna, sanningen, det är sanningen som gör dig fri – inte oberörbarhet. Våga sök mig. Jag finns här för dig. Alltid.

Gode Gud hjälp oss att ha ett öppet hjärta, i det stora som i det lilla. Gör oss mottagliga för din nåd, gör oss modiga att bida, att vänta in din ankomst. Amen

 

 

I en brusten värld

Varje religion har ett antal huvudlinjer, så även den kristna. Ett ord som används i sådana sammanhang är dogm. En dogm kan översättas med ordet trossats och huvudsanning. Ordet dogmatisk kommer ur ordet dogm. Det ordet ligger nära det vi kallar för tvärsäkerhet.

Genom åren så är det nog många som varit tvärsäkra då man pratat om den yttersta domen och Jesu återkomst. Och inte sällan har den tvärsäkerheten lett till en viss vånda och ångest.

Vem tillhör då jag? Fåren eller getterna. Fisken som slängs eller fisken som sparas. Vetet eller agnarna.

Och det finns ganska många historier om predikanter och så kallat ”religiösa” genom åren som tagit det som helt självklart att just de var räddade, för de hade ju nu den rätta tron. Och lite längre tillbaka i vår närtid så listades så kallade syndakataloger där man indirekt placerade de som inte räknades bland de rättrogna. Ja de som exempelvis gick till dansbanorna som byggdes ute i skogen, som rökte eller svor.

På samma sätt var det på Jesu tid. Många rättrogna judar var helt övertygade om sin egen frälsning – de följde ju den judiska lagen till punkt och pricka.

Jesus punkterar den hållningen. Han punkterar den självtillräckliga hållningen genom att sätta kravet så högt att ingen kan efterlikna det. Vi märker det inte minst i bergspredikan där han ger oss rådet att det är bättre att riva ut det ena ögat än att ens titta på en annan kvinna än den man är lagvigd med – ty det är bättre att ditt öga går förlorat än att hela du ska brinna i helvetet.

Varför gör Jesus på det viset just i sin bergspredikan, att han höjer kravet så högt att ingen människa i praktiken kan efterleva det? Jo av den enkla anledningen att han vill slå hål på självtillräckligheten hos de i sin samtid som just blivit självtillräckliga. Han ville frammana en medvetenhet om vår brustenhet och vårt behov av att ödmjuka oss; inför varann och inte minst inför vår skapare. Och där, i ödmjukandet, så kommer Jesus till oss med en Gudsundervisning som är nåd. Men för att vi ska kunna bli mottagliga för nåden, måste vi först lämna det självtillräckliga. Bli omskakade. Bli små. För att i det lilla och det utsatta våga landa i kärlek och bekräftelse.

Därför är det så beklagligt att mångas associationer av kristen undervisning i stort kommit att färgas av alla de predikanter och ”religiösa” som på olika vis fastnat i en självtillräcklig hållning och som jagar det onda hos andra, istället för att först starta hos sig själv.

”Ni ser inte bjälken i era egna ögon, men grandet i er nästas”.

Ja Jesus återkommer enträget till att vi ska blicka inåt, i sin förkunnelse till oss.

”Jag var ensam, utsatt, hemlös, sjuk och satt i fängelse”. När då frågade lärjungarna. Och Jesus förklarade att var gång som vi öppnar oss för dens behov och situation som fastnat i hemlöshet, drabbats av sjukdom och fattigdom – så gör vi det indirekt för honom.

Kristus kommer till oss i det brustna, i det som gått sönder, som är en spillra av vad det kan vara.  Vi har i uppdrag att hela och förvalta och lyfta upp. Ge tillbaka värdet och självrespekten. Bereda väg för Herran, som vi kommer sjunga i kyrkorna nu till advent. Bereda väg för ”herran” bland oss; bereda vägen för den medmänsklighet och kärlek som Gud skapat oss till. Och vi har i uppdrag att förvalta.

I en brusten värld.  Den 22/11 2014 kapades en buss i Kenya. Alla som inte kunde rabbla upp en muslimsk trossats mördades. Minst 28 personer. Här ser vi den dogmatiska psykologin dragen ut i absurdum. Vi som är av den rätta tron ska leva. De som inte är det ska dö.  Och inget är dessvärre nytt under solen: Den 14/7 år 1096 mördade istället kristna korstågsfarare alla judar och muslimer i hela Jerusalem. Barn, kvinnor och män. Och nu då de som inte kunde en kristen trossats. Denna psykologi som kategoriserar, skiljer åt, placerar mig bland de rättrogna och min nästa hos de som har allt om bakfoten är helt uppenbart livsfarligt. Vi måste börja hos oss själva. Våga se vår egen brustenhet, vår egen svårighet att leva som vi lär, känna igen sveket i oss, högfärden, baktaleriet, högmodet, fåfängan – först då har vi en chans att tygla det mörka. Inte om vi projicerar ut det på andra.  I en brusten värld.

Jag har inte kommit med fred sa Jesus, utan med strid.

Och med det menade han inte dessa massakrer; det svart vita tänkande där man söker otron utanför sig själv och söker att utplåna den, som en defekt, utan tror jag snarare detta att den som drabbas av tro lätt kommer i konflikt med den som inte har tro. Och att detta kommer att skapa en spänning. Lika mycket som den som kommer till tro får en inre konflikt då nu mycket i det som är invant och bekvämt, som nu just ens fördomar, den där böjelsen för elakt skvaller, att kanske slarva såväl med sin tid på jorden som sin psykiska och fysiska hälsa ja det är ju så mycket som är bekvämt och roligt för stunden. Men ett slarv som i det långa loppet gör att jag riskerar att tappa fokus. Här vill en levande tro att vi skärper oss. Att vi håller vårt instrument stämt. Vi har ju blivit varse att vi är skapade till Guds avbild och har i uppdrag att föra ut dessa värden i en brusten värd. Det är därför Jesus säger åt oss att vårda själens tempel. För att vi ska vara användbara; vara levande vittnen av det ljus och den godhet som söker genomsyra allt.

Och detta hamnar nu i konflikt med det kortsiktiga, böjelsen för det bekväma och tröga. Där är den primära striden. Frånvaron av fred. För vad har en nu levande tro för reella konsekvenser – vad har en levande tro för avtryck?  Jo en levande tro är som ett flämtande hjärta och nöjer sig inte med ord som inte blir handling. Ord och handling strävar efter att blir ett. Och handen på hjärtat – hur ofta är det så? Men när det är så; då händer det ofta saker! Gamla och stela strukturer och kanske attityder får ge vika för nytt. Det är därför Jesus undervisar att man inte ska hälla nytt vin i gamla lädersäckar, för då spricker de av kraften i det nya.  Därför leder en levande tro till rörelse och i viss mån till en viss röra.  Varför?

Därför att det är den kristna trons naturtillstånd. Den kristna trons primära uppgift är inte att skapa regler och strukturer och ordningar och att allt ska vara det samma dag efter annan – se istället på Jesus, han går från by till by, människor kommer och går, många drabbas av tro. Helas. Och går vidare. Vart vet vi inte men många av dem sprider budskapet vidare, andra inte. Och det är de rika ömsom de fattiga, slavarna ömsom med herremännen, romerska officieraren ömsom med den rebelliske seloten. Allt är en enda röra och mitt i denna röra står Jesus och blickar upp mot himmelen och undervisar att vi ska vara lika öppna och oförutsägbara som ett barn, ty endast då kan vi få tillträde till himmelriket. När vi tolererar den öppenhet och tolerans och oförutsägbarhet det innebär att vara en levande människa. Med-människa. Att vara en kristen.

Detta är något att tänka på för den som sätter strukturen och ordningen före det levande mötet, det oförutsägbara. Vilken prioritering visar oss Jesus på?  Ja hade han satt struktur och ordning, förutsägbarhet och noggrannhet i första rum – då hade Jesus snarare eftersträvat att bli en god tempeltjänare eller farisé. För det fanns nu tjogvis bland hans samtid av sådana som just framhävde de värdena som frälsningens väg.  Vilken väg visar oss istället Jesus på?  Och hur lyckas vi efterlikna detta liv, denna puls i kyrkan?  Därför ska vi inte vara rädda för den helige ande, när Gud vill omfamna oss på ett kanske delvis nytt sätt. Så har förnyelse sett ut i alla tider. Och det är en del i det kristna. Det är en del i Kristus natur. Det är en del i att vara troende.

Och vi måste ibland påminna oss om att Kristus kommer till oss varje gång vi vågar att öppna upp vårt inre för vår nästas behov, varje gång vi vågar leva i det oförutsägbara och tillsammans söker glädjen i ett tjänande. I vår vardag. I den kallelse det innebär att leva i det Luther benämnde det allmänna prästadömet. Detta att varje kristen i grunden har samma uppdrag: att tjäna Gud och sin medmänniska. Och till det allmänna prästadömet är alla kristna befullmäktigade och därtill kallade till, i vars och ens vardag, hur den nu än ser ut. Att varhelst det finns en möjlighet och en öppning ge uttryck för den anda Jesus visar oss på.

Oavsett om det är i rollen som busschaufför, lokalvårdare, tjänsteman, granne, förälder, ja oavsett vilka roller vi har så har vi att föra ut de värderingar som gör skillnad, som visar på Gud  och den frihet det ger att älska sin nästa.  I en brusten värld.

Så tillbaka till begreppet dogm. För i det kristna är det en dogm, en grundbult att Jesus Kristus – utöver denna återkomst som är möjlig i vår vardag – att det ska bli något av en maktdemonstration. Domsöndagens texter fokuserar på det. Att det ljusa ska försegla det ondas kraft. Men innan det ska ske ska det onda tillåtas att regera ett kort tag. Med allt elände detta kommer att föra med sig. Kanske en slags totalitär stat. Många undrar nu om vi lever i denna den yttersta tiden.  Men det är för tidigt att säga. Varje tid har haft sina umbäranden, sina tidstecken. Samtidigt får det argumentet inte skyla över att den tid kommer då saker och ting blir så tillspetsade att Kristi återkomst därefter är ett faktum.  Och så tillspetsat är det inte – än. På en global nivå.  Men oavsett när så blir fallet; under vår levnad eller inte så är vi alla likt Martin Luther påbjudna att leva med evigheten för ögonen och med just den livsinställning Luther hade och som tog sig uttryckt i följande citat:  Om jag så visste att världen skulle gå under imorgon skulle jag plantera ett äppelträd idag.

Så Herre, hjälp oss att söka Dig oavbrutet. Hjälp oss att öppna oss för din undervisning. Inte rädas det nya utan öppna oss för din kärlek och kraft. Amen

tårar som bildade rännilar genom kolstybben i männens ansikten

John Wesley var en engelsk predikant och präst som levde i England på 1700 talet. Han engagerade sig mot slavhandel och för de fattiga arbetarna. Vid denna tid var industrialismen i sin linda och människor levde oerhört utsatt i många städer. Kol var viktigt och miljön i kolgruvorna livsfarlig och underbetald. Att strejka för högre lön och bättre säkerhet var inte tillåtet, men något som spred sig då omständigheterna var ohållbara. Kolgruveägarna straffade då arbetarna och deras familjer med åtgärder som gjorde att de svälte. Det berättas att John Wesley kom till ett sådant litet samhälle som byggts upp kring en kolgruva utanför Liverpool. Arbetet hade legat nere ett tag och det pågick en skoningslös kamp om tiden. Kolgruvearbetarna är svarta i ansiktet av all kolstybb. Svälten och armodet är så påtagligt. John Wesley är inbjuden att tala, känd som han är att uppmuntra de fattiga arbetarna. Men denna dag är det som det stockas i hans hals, inga ord kommer ur. Han lider så av det han ser framför sig. Men så efter ett tag så börjar han citera saligprisningarna ur Bergspredikan.

Saliga ni som är fattiga,
er tillhör Guds rike.
Saliga ni som hungrar nu,
ni skall få äta er mätta.
Saliga ni som gråter nu,
ni skall få skratta.

Och det berättas att det som hände nu det var att det började rinna tårar ur dessa annars så ärgade och starka mäns ögon, tårar som bildade rännilar genom kolstubben i männens ansikten. Löftena om befrielse, löftena om att vara sedda av en rättvisans instans, det sanna, det genuina: det som bär var i denna situation var så påtagligt att männen började gråta. Att erfara detta löfte så i själen är andens verk. Gud är då tidlös och kommer igenom och förbi och rakt in i hjärtat. Man förstår i samma stund som orden sägs att löftet bär och är på riktigt. Löftet är en realitet. Vi är alltså inte övergivna på rymdskeppet Jorden, utelämnade till onda krafters spel utan allt vilar i något större – vi förstår det inte men genom varje sekund över hela jorden och genom varje människa, ja allt skapat, går Guds sigill och löftet om återupprättelse, rättvisa, frid och fred. Det löftet är, även om vi ofta tycker att det nu dröjer alldeles förskräckligt, på riktigt. Och löftet har getts genom sonen, Jesus Kristus.

Bergspredikan har utöver denna tröstande funktion för de som längtar, och borde längta, även funktionen att skärpa lagens bud. För det fanns många på den tiden, sannolikt även i vår, som tänkte att de hade sitt på det torra i förhållande till Gud; de följde ju lagen. De gjorde ju allt rätt, inte sant? Och sannolikt fanns de i deras närhet som nickade och tyckte att jojo, du lever heligt och rätt, du tillhör visst de saliga. Tron kan då bli som en klubb för inbördes beundran. Som att fromhet var liktydigt med att följa vissa religiösa ceremonier…

Jesus punkterar den hållningen. Saligheten finns inte i en självsäker och kanske självtillräcklig hållning, utan i en hunger. En andlig längtan som inte ger sig utan söker svar på svar på svar. Som söker sanningen. Och vars ande och framtoning är sann ödmjukhet, inte falsk. Och som bärs av denna längtan. Och att inte kunna  stå ut med lögn, vägrar att sopa under mattan; att säga en sak och göra en annan. Längtan efter sanningen leder till en transparens – en helhet – ord och handling blir ett.

I vår del av världen är det risk att vi dövar denna vår inre längtan. Ja vi gör det sannolikt alla till mans och kvinns. Att tro – och att dela en tro – kan då tendera att bli lite som en trivselförening.  Inget fel i det men det Jesus bland annat vill inskärpa i sin bergspredikan det är att tron också kan vara på liv och död. Kanske rent av bör vara på liv och död. De flesta av oss behöver inte hamna i ett sådant ställningstagande annat än teoretiskt. Men vi vet att många av de som följde Jesus – i likhet med Jesus –fick lida martyrdöden för sin tros skull.

Den kristna kyrkan har ofta varit i en förföljelsesituation och inte minst i en minoritetssituation. Det vi har här i Sverige; en kyrka mitt i byn och där nästan alla är döpta och de flesta på olika vis uppfattar sig tillhöriga till vår svenska yrka är globalt och historiskt sett mer ett undantag än en regel. Och vi påminns om i nyhetssändningar, även om det är förvånansvärt tyst om det hela ändå, och det är skamligt; ja vi påminns att i delar av vår värld pågår just en förföljelsesituation inför våra ögon. Människor blir inför hotet om att bli lemlästade och dödade uppmanade att överge sin kristna tro. Det är mänskligt att i just en sådan stund avsäga sig det mesta. Men det munnen säger under galgen är inte det samma som att den tro som lever i ett hjärta, att den överger en. Jesus har lovat att aldrig överge oss i sådana situationer. Det blir lite som erkännanden som tvingas fram i tortyr – vad är de värda? Ingenting!

Vi möter i våra kyrkor nu i vårt land alltfler från andra länder som vet hur det är att fly för bland annat sin kristna tros skull. Jesus förutser, inte minst i sin bergspredikan, att hans namn skulle bli avskytt, ja rentav förbjudet. Just det vi ser i många länder just nu. Och många vittnar även om en ökad fientlighet mot det kristna på våra breddgrader, subtilt men ändå påtagligt.  Därför är det så viktigt att vi träffas och ber och delar rum och tid med varann. Det som händer då – ofta –  att kontakt uppstår bortom orden, det igenkännbara. Vi är del i ett globalt brödra- och systerskap. Tack Gud för den nåden. Amen.

 

 

så står man där igen med saknaden

Jag kommer ihåg när jag drygt tjugo år gammal arbetade i hemtjänsten i norra Värmland. En av mina hjälptagare där hette Hilma. Hilma var åttiotre år och bodde i en stuga som saknade mycket av det vi idag tar för självklart. Vatten hämtade jag i en brunn på gården och det första jag fick göra var att tända eld i köksspisen. När vi någon timma senare satt där vid köksbordet jag och Hilma och drack vårt kaffe så kom våra samtal väldigt ofta att handla om döden. Hilma älskade livet, hennes skratt fyllde hennes hus från morgon till kväll samtidigt som hon sa att döden, ja den längtade hon efter. Den var för henne som en befriare. Döden som en befriare. När man är drygt tjugo år så är en sådan uppfattning om döden en utmaning. Hur kan man tycka så?

Gerda Antti, författarinnan från Kisa som skildrar landsbygdens liv och tempo så föredömligt sa i en intervju hon höll ganska nyligen att hon började bli mätt på livet. Och hon uttryckte det som så att det var som om varit på en lyckad och trevlig fest men att hon nu började bli trött och ville dra sig tillbaka. Klockan började bli sent och hon var trött. Döden som en befriare.

Många har nog svårt att se på döden som en befriare. Döden kan lika gärna vara befriarens motsats, en mara. Något som rycker undan det som nyss var så självklart och en del av det egna livet. Där står nu den tomma sängen, det tysta huset, telefonen som är tyst. Och den där tomheten som sprider ut sig, hur ska jag över huvud taget kunna lära mig att leva med den? Sorg har ofta det förloppet att smärtan i hågkomsterna är densamma, handen kring hjärtat tar lika hårt, tomheten och saknaden som fyller mig är lika stark – men stunderna som dessa saknadens hågkomster kommer, de kommer med ett allt längre mellanrum. Det som i början var en nästan ständig smärta får allt mer perioder i sig av vanligt liv. Det går trots allt att leva och saknaden och sorgen blir en del av livet, inte sällan en allt större del av livet. Men så plötsligt ser man någon på avstånd som för en sekund liknade den man saknar och innan man hinner tänka tanken så står man där igen med saknaden.

Den man såg där på byn, på gatan liknade mor eller far, mormor eller morfar, mitt älskade barn. Och för en sekund så… Men den jag saknar är för alltid borta. Är för alltid inte här. Och så kommer sorgen. Och sorgen måste få komma. Sorgen är en del av livet och vi måste bereda plats för den. Ge den utrymme. Vårda den. För i minnena, i de relationer som fanns sker en omvandling; mot det inre livet. Till en inre dialog. Ja ofta hör man människor berätta att de aldrig kommit sin pappa eller mamma så nära som efter att de gått bort. Hur kan det komma sig? Jo man tillåter sig att vårda sitt inre objekt, sin inre bild av den man mist. Och där kan det hända väldigt mycket trots att tiden och den verklighet vi lever i rivit allt itu. Det finns alltid sådant som var svårt att prata om, frågor man aldrig fick svar på, saker man velat att säga men som aldrig blev sagda. I det inre kan det sägas. I det inre kan man vidarebefordra sådant. Och då är sorgen själva kittet – den känsla och det flöde där en sådan kommunikation är möjlig.

Ytterligare en dimension är kopplad till döden och sorgen; och den är hur man som individ ställer sig till möjligheten att vi människor ingår i en evighet –att det skulle vara möjligt att återförenas, längre fram. I bibelns berättelser om Jesus finns passager som vittnar om att en andra sida och hur den är väldigt nära den här sidan – där nu allt tycks så konkret och handfast. En sådan sekvens är när Jesus tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes går upp på berget Horeb och så plötsligt kommer ett ljus över Jesus, han blir som genomlyst och så framträder plötsligt profeten Elia och Moses. Petrus blir ivrig och säger mästare, låt oss bygga hyddor och så stannar vi här. Jesus ler och säger att var sak har sin tid, att nu var det den jordiska tillvaron som var utmaningen för dem. Tids nog väntade himlen på dem. Den andra dimensionen. Den gränsöverskridande upplevelsen de alla fick vara med om hade snarare funktionen att ingjuta mod i lärjungarna och visa på vem Jesu är. Ett annat exempel är då Jesus hänger på korset mitt emellan de två rövarna. Den ene rövaren hånar Jesus medan den andre rövaren tillrättavisar den smädande och säger att hur vågar du, här hänger vi som förtjänat det men han som hänger här har inte förtjänat det. Och så frågar rövaren som just tillrättavisat den smädande rövaren om det fanns möjlighet att få sina synder förlåtna – om Jesus kunde tänka på honom då han kom till himmelen och Jesus säger att ja, redan idag ska du och jag besöka himmelriket tillsammans.

Vi människor har detta löfte om ett himmelrike, en annan dimension som är öppen för oss. Ett erbjudande som getts oss, genom Jesus Kristus. Hur förhåller jag mig till det erbjudandet? Det är en viktig fråga. Hur förhåller jag mig, tar jag det till mig eller skakar jag av mig det. För tar jag erbjudande det på allvar så får det konsekvenser för mig– här och nu. Det liv vi lever här på Jorden det har förstås en direkt korrespondens med vår fortsättning. Ja allt hänger ihop. Och de värden Kristus lär ut är värden vi alla känner till; vi ska älska varandra. Ja vi ska alltid söka älska vår nästa som oss själva. Och Jesus förtydligade detta bud med att säga att Allt det ni gör för de minsta bland er det gör ni för mig och lär er att älska sanningen för inget mindre än sanningen – sanningen om er själva, era vänner och er samtid – gör er fria. Och han gav oss rådet att söka vara kloka som ormar men samtidigt fredliga som duvor. Att vi ska vaka och bedja och vara på vår vakt. Varför det? Jo därför att det finns alltid människor och sammanhang som vill misskreditera Jesus och Jesu undervisning. Som vill få oss att tänka på annat – inte ta det där erbjudandet på allvar. Vi kunde i dagens evangelietext (bergspredikan) höra hur Jesus förutsade att man för Människosonens skulle hata och stöta bort och smäda den som tar Jesu ord till sitt hjärta. Och det är exakt vad vi ser just nu – hur detta händer i många länder, hur kristna förföljs. För sin tros skull. Det är ur ett globalt perspektiv således inte alla förunnat att som nu kunna samlas till gudstjänst. Det är inte alla förunnat att med hjälp av ljus, musik, psalmsång och bön till Gud  tillsammans sträva efter att hålla sorgens källa öppen. Låt oss ha det i åtanke tillsammans. För det är viktigt att träffas . För att dela sorgen är en process där vi ofta kan vi konstatera att det är så mycket som förenar oss och så lite som – egentligen – skiljer oss åt. Ja vi har ju så lätt att fokusera på det som är den andres brist och olikhet och då ofta på bekostnad av vår egen självskattning av våra egna brister. Ja vi har så lätt för att ojja oss över vår nästas försyndelser men kan så ofta förbise med våra egna. Jesus varnade oss för den livshållningen, nej sopa först framför egen dörr. Döm inte för med den dom du dömer andra kommer du själv att bli be-dömd. Och jag vill hävda att stunder som dessa, då vi samlas och ber och sjunger definitivt hjälper oss att se detta vårt egentliga broders- och systerskap. Ja att bortom alla skillnader så är vi – i Guds ögon – varesig vi nu är sjuk eller frisk – fattig eller rik – mörk eller ljus – en enda mänsklighet med ett enda uppdrag och mål; att i namn av denna mänsklighet just bevara och förvalta den medmänsklighet och kärlek, som getts oss – som en spirande möjlighet – av Gud, vår fader.

 Åh herre Gud, hjälp oss att se varandra i ljuset av ditt ljus, i skenet av din kärlek och hjälp oss att närma oss varann på det äkta och otvungna vis du lärde oss genom Jesus Kristus. Hjälp alla som sörjer. Var oss nära. Amen

 

 

 

avskalade det som ligger emellan

Att komma till tro. Inte sällan genom att först vara en sökare, livet måste vara något mer. Och så beröras mer och mer av Jesus och Jesu undervisning. Att erfara att något händer i mig. Ofta successivt. Och så att vilja vara nära detta budskap, detta flöde. Det är, som Jesus beskriver, som att finna en dyrbar pärla. Man släpper den ogärna. Man vill förvärva den. Äga den. Tron väcker liksom ett begär.

Skatten och pärlan är metaforer, en bild av något värdefullt. En liknande metafor skulle en diamant kunna vara. Tron som en diamant.  Det som är särskilt spännande med metaforen diamant är att när de olika prismorna slipats, då man har diamanten i sin hand, kanske gärna med någon form av förstorningsglas och en stark lampa, så framträder diamantens form och struktur så olika beroende på vinkel och vilken prisma som är i fokus.

Någon sa att sanningen är som en diamant; den är densamma men utifrån olika människor uppfattningar och perspektiv så har den så många olika vinklingar.  Och precis så är det med den kristna tron. Vänner i den ortodoxa kyrkan närmar sig det kristna från en vinkel, dvs. sitt sammanhang och en särskild förhistoria och vänner från pingstkyrkan, eller katolska kyrkan likaså. Vi i den protestantiska delen av kristenheten gör det utifrån vår särskilda förhistoria där reformatorn Martin Luther är av ytterst stor vikt.

På så vis kan man också likna kristenheten likt ett träd, ett träd med många grenar. Det nu diamanten och trädet som liknelser beträffar har gemensamt är att trädet utgör en helhet, diamanten likaså. En helhet där delarna utgör helheten. I nattvarden säger vi vid brödsbrytelsen: Så är vi fastän många en enda kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd. I de olika kristna traditionerna betraktas dessa olikheter antingen som ett besvärande faktum eller som en tillgång. Vissa drömmer om en enad världsvid kyrka andra menar att den sanna kyrkan skär igenom alla samfunds- och konfessionsgränser och består av de som i ord och handling funnit trons pärla.

Den här splittringen tycks Jesus ha varit väl medveten om; att den synliga kyrkan skulle bestå såväl av dem som funnit pärlan som de som inte gjort det.  Vi kan kanske dra den slutsatsen inte minst ur följande ord ur hans bergspredikan:  På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ‘Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Och det är kanske inte för inte som Martin Luthers nära medarbetare Philipp Melanchthon skriver i Augsburgska bekännelsens apologi följande ord:  kyrkan i vidare bemärkelse omfattar både gudfruktiga och ogudaktiga, likaså, att de ogudaktiga blott till namnet, men ej i realiteten tillhöra kyrkan, men att de gudfruktiga göra det både till namnet och i verkligheten. Philipp Melanchthon skriver om ”det sanna gudsfolket, pånyttfött genom den helige Ande” och menar på att detta ”är något annat än blott iakttagandet av vissa gudstjänstbruk och ceremonier”.

Att hitta trons pärla. En skatt.                                                                                                                                                         I dagens evangelietext  gör upphittaren allt för att äga skatten och pärlan.  Och många som kommer till tro förklarar att något i djupet hänt med dem. Man vill inte vara utan det som sker. Tron är det värdefullaste som finns.

Jag träffade en gång en man på som arbetade på ett pappersbruk. Han berättade för mig att han nu hade varit fackligt aktiv i många år. Och varit en erkänt tuff förhandlare. Och så träffade han en tjej som trodde på Gud. Han tyckte det var konstigt och fel att tro på Gud men tjejen var ju söt och han var förälskad, så varför inte. Han började att följa med henne till kyrkan, ta del av hennes tro.  Så´hände det märkliga att han sakta sakta kom till en egen tro och det han nu upplevde, som en konsekvens av denna tro, var att han plötsligt fick ett stort motstånd att använda sig av de tjuvknep och taktiska grepp han använt som förhandlare. Han kunde inte längre inte småljuga, glida på sanningen, vara lika bufflig som förut. Det här gjorde den facklige mannen på bruket först till en sämre förhandlare men enligt honom själv till en betydligt rikare människa. Han var ju inte längre så arg, så missnöjd. Han var fylldes istället successivt med en tillit och glädje istället. Ett intresse för sin nästa han tidigare inte haft. Förut hade han mest tänkt på sin egen bekvämlighet. Så småningom, berättade mannen, så småningom lyckades han också hitta ett nytt sätt att vara fackligt aktiv och förhandlare på. Och det märkliga var, berättade mannen, att ärligheten som förhandlingsmetod nu var bra mycket bättre metod än oärligheten. De rena greppen bet bättre än de orena. ”Förr använde jag själv tjuvgrepp”, sa mannen, ”men nu när är jag ärlig – då blir jag ärligt bemött tillbaka”. Jag tycker det mannen berättade är så tankeväckande. Att tron kan stöpa om oss inifrån. Jag tänker samtidigt att allt det där vet vi ju, innerst inne. Och många upplever det säkert som en smula skrämmande. Kanske är det rent av så att insikten att en växande tro gör att jag får ett annat fokus i mitt liv gör att många skakar av sig trons kall?  För vi inser ju att relationen med det eviga gör något med mig.  Det kanske inte märks så mycket på ytan att jag svarat an på det som berör mig, kallar mig vid namn, men det tar sig uttryck i att jag nu har en längtan i mig jag inte kan bortse ifrån. En längtan som vill driva mig framåt mot sannare värden och ett sannare liv och som vill att jag lämnar sådant som inte längre är hållbart, ja sådant inte längre är centrum i mitt liv.                                                                                                                 Gud vill att vi möter världen vapenlösa, avskalade det som skymmer, skränar och håller ifrån.                                                                                                                                    Som ligger emellan.                                                                                                            Och då är det inte alltid så att vi finner att vårt yrke, våra relationer, våra liv är befriade från sådant som vi behöver ändra på, kanske lämna.  Och sådant här gör ont, ja det gör ofta ont då knoppar brista, men är ofta helt nödvändigt. Ibland måste man helt enkelt följa trons längtan, sin hjärtas röst för det är den som leder mig fram. Till det nya. Och då kan det bli som i dagens episteltext att man erfar att man måste lyda Gud mer än människor.  Och den här lydnaden är ur ett lutherskt perspektiv att söka leva i bön och gemenskap; ett liv där det märks, i praktiken, att man successivt funnit trons pärla. Och här har gudstjänstens gemenskap en befrämjande funktion, den är ämnad att ge denna tro, detta sökande kraft och styrka.                                                                                                          I en evangelisk luthersk kyrka, som vår, är vi alla jämställda, vi är alla kallade att leva i det allmänna prästadömet. Ingen människa står mellan mig och Gud. Det har Jesus sett till, han banade vägen. Vi är jämlikar.

Det finns nu människor som inte lever som de lär. Vi ser det inom näringslivet, politiken, fackföreningsrörelsen och dessvärre också i kyrkan.  Ibland blir kontrasterna mellan det man utger sig för att vara och det man än oerhört stora. Jag tänker på polischefen som samtidigt som han föreläste om att jämställdhet och att förebygga kvinnovåld genomförde grova övergrepp på unga kvinnor.  Och jag tänker på den pedofilskandal som skakar den katolska kyrkan där det inte bara är en utan flera präster och biskopar som skadat barn och ungdomar för resten av sina liv. Alltmedan man sagt rätt saker, gjort rätt saker och varit flitiga gudstjänstledare och satt de religiösa ceremonierna högt och sant.

Någon sa att det tillhör att bli vuxen att inse att människor ofta inte är vad de utger sig för att vara. Och det gäller förstås oss alla, vi har alla blottor och svagheter.                             Det som utmärker den som har funnit trons pärla är inte felfriheten i sig utan att man försöker stå för sina misstag och vill gottgöra och söka försoning.

Ord. Många är så duktiga på ord. Men ord kan vara som ormen Kaa i Djungelboken, de kan hypnotisera oss, glömma vårt uppsåt och kallelse och fördunkla vårt omdöme. Därför ska vi också syna våra egna och vår nästas handlingar. Och då kanske främst de handlingar som vi tror sker i det tysta, där ingen annan tycks se. Där finns ofta blottorna. Där finns ledtrådarna. Där finns sanningen om såväl mig själv, min nästa som vårt samhälle.  Det är inte för inte som Jesus säger i Johannes 8:32 att Sanningen ska göra oss fria.  Och det var just Jesus förmåga att vara sann som var så oerhört provocerade för prästerna och de skriftlärda på Jesus tid; de som ville bli respekterade och beundrade för sin person snarare än att tjäna och leva för medmänniskan .

Därför ville de tysta honom. Därför trodde de att de skulle kunna tysta honom genom det ultimata straffet; döden. Men Jesus log mot dem och sa, det hörde vi bland annat förra söndagen då fariséerna sa: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.”  Jesus svarade glatt: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.” Och detta rop vet vi nu stiger genom döden, genom lögnen och vill här och nu beröra var och en av oss.

Det tillhör att bli vuxen som människa; vuxen i själen, att våga se sprickor i människors fasader. Att inte blunda för dem. Ja jag är helt övertygad att det fanns människor i kapten Klännings närhet, ja han kallades ju så polischefen som förgrep sig på de unga kvinnorna, att här var det något som felade högst betänkligt. Men man valde att bortse från de inre signalerna. Inte ta dem på allvar. Samma med dem som på olika vis har funnits i närheten av de katolska präst- och biskopspedofilerna. Det måste ha funnits massor av människor genom åren, och nu pratar jag inte bara om de våldtagna barnen, utan andra, som husmödrar, städpersonal, föräldrar, vaktmästare som nu verkligen erfarit att här; här är det något som verkligen inte stämmer. Men man valde att kasta av sig den begynnande insikten. Kanske för att vi ofta förbländas av såväl polischefsuniformer som prästerliga skrudar?

Trons pärla innebär således också ett vuxenblivande. Att våga se verkligheten i vitögat och i praktiken verka för det goda hand i hand med vår mästare Jesus Kristus. Att välja den trons gemenskap som ger frukt.

På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ‘Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Tack Jesus att du kallar oss alla vid namn. Gör oss mottagliga och öppna. Gör oss villiga. Hjälp oss att se diskrepanserna i världen och ändå leva i din glädje. Vägled oss till den tro som bär och är en realitet inte bara för mig utan även för min nästa. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

tacksamhet, fördragsamhet, glädje

Världen brinner. Inte överallt men på så många ställen. Men inte här. Vi har vår mat, vår fred, vårt vatten, vår vardag. För många människor skulle bara en bråkdel av det vi dagligen tar för givet vara rena himmelriket.

Tacksamhet blir i det perspektivet, för oss, en inre upplevelse som vi behöver påminna varandra att öppna upp oss för. För ibland tarvas mental träning för att erfara tacksamhet för just sådant vi annars tar för givet; tacksamheten för vardagens lugna lunk, för att allt löper på som det förväntas. Att vi är där vi är, nära varann, för varann. Inte på flykt. Inga kanoner i bakgrunden eller larm om farlig smitta eller svält.

Tacksamhet och förnöjsamhet är två dygder som många av de vinstinriktade krafterna i västvärlden söker underminera. Detta då nu mycket konsumtion bygger på att vi är frustrerade och vill köpa en annan och bättre lösning. Varesig det är en resa, ett par nya boots, ett nytt kök eller ny bil. Dessa inköp ska så ske efter att vi intalats att det vi har eller är inte är tillräckligt bra. Samtidigt som det som vi har eller är, men dristats uppleva som inte tillräckligt bra, sannolikt vore rena himmelriket för så många människor på vår sargade Jord.

Vi skulle behöva problematisera det här, fundera på vad hetsen efter de ultimata livsbetingelserna riskerar att ha för konsekvenser för oss och vad ett hyllande av förnöjsamheten, glädjen i det lilla skulle ha för konsekvenser. Vilken vardag, vilket samhälle, vilka värderingar skulle detta ge om vi valde förnöjsamheten, tacksamheten? Och hur kan vi bättre uppmuntra varandra att hysa tacksamhet i det lilla, för varann, för vardagens lugna lunk? Sannolikt börjar det med en själv. Att jag själv måste vässa mitt tänkande. För vad följer ett tänkande, med en sund känsla för proportioner och perspektiv, jo ofta andra känslor än frustration och missnöjdhet. Tacksamhet och glädje rentav?  För så är det:  Tanken kommer först, sen känslan.

Sen är det förstås så att många gånger är man frustrerad och missnöjd över betingelser man ska försöka ändra, som är oschysta. Men det jag försöker sätta fingret på det är att det också är lätt att fastna i en känsla av missnöjdhet som det egentligen inte finns någon större anledning till. Missnöjdheten och frånvaron av tacksamhet och förnöjsamhet har mer kommit att bli en dålig vana som inte bara dränerar dig själv på glädje och spontanitet utan även påverkar din omgivning negativt.

Det är så vackert i Sverige just nu, löven är höstfärgade, vi har haft en så varm sommar och vacker höst. Snart fylls våra skogar här i norra Värmland av jägare från när och fjärran. Ofta har de där stunderna på älgpassen det med sig att man börjar fundera på livet. Och många jägare jag mött vittnar just om detta, glädjen att i det enkla mötas, språkas vid, koppla av. Kring elden och kaffet ute i Guds fria natur.  Den här tiden och inte minst den här söndagen, Tacksägelsedagen, innebär även av hävd att vi på våra breddgrader sänder en tacksamhetens bön till Gud vår skapare för allt gott och näringsrikt jorden gett oss under sådd, växt och nyligen skörd. Att förråden är fylld. I vardagens lugna lunk.

Den glädje och tacksamhet vi kan ta del i söndagens epistel- och evangelietext den kretsar kring Jesus. Glädjen i att komma till tro och gemenskap. Ta del av frukterna av Jesu tjänande, hans helande och undervisning.

De skriftlärda säger till Jesus att han ska tysta de som hyllar honom så högljutt. Jesus ler och säger att om de tystnar som kommer stenarna att ropa. Glädjen och tacksamheten går inte att stänga ute, stänga av. Kärleken flödar som ett källsprång med väldig kraft; allt det nya, allt det starka, det fria och underbara.

Jag har haft förmånen att sista året förrätta ovanligt många dop. Tillsammans står vi och ber Gud om beskydd och befrielse från det onda. Vi ber om välsignelse och närvaro. Ofta ser jag framför mig att när dessa böner; denna handling utförs att det kommer ett vitt sken, som ett osynligt moln, och omsluter hela situationen, barnet. Ty dopet är på allvar, bönen om befrielse, om närhet, om kärlekens beskydd är på riktigt. Bär genom tiden som en bro, beskyddad, bevakad, säker.

Vi behöver dessa broar i denna vår oroliga tid. Och de finns här runt om oss, överallt. Men de växer ofta mossa på dem, sly och grenar och vi pratar inte om dom, tar dom inte på allvar, vet ibland inte ens att de byggts, för oss, för våra namns skull. Och den glömskan är livsfarlig för när nu nedbrytningens vindar blåser i Världen så bär dessa broar över sådana tider, förbinder oss med det heliga, det ljus och det anrop och den hand som sträcktes mot oss, då vattnet utgöts över våra huvuden och de i vår närhet löd den befallning Jesus gav dem, gett oss: Gå ut och döp dem, i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

De här broarna mellan oss och det heliga, dessa fredade bryggor av ljus är också transportsträckor för det Jesus benämnde som Hjälparen. Den del av Gud som verkar som en agent; en befriare, en låsöppnare.  Den del av Gud som aktivt vill få oss att se och känna och uppleva vårt barnaskap hos Gud. Ta emot den glädje och tacksamhet och inte minst empati och känsla för varandra som är en följd av en levande kristen tro. I förlängningen så leder detta till en större insikt om andras lidande och vårt gemensamma ansvar att lindra detta lidande. Frustrationen över att vi inte lever det ultimata livet, inte har det eller det eller det grannen har hindrar oss då inte längre utan tacksamheten och glädjen sitter nu istället på förarplatsen i våra liv. Nu kan inget hindra oss längre att se den tiggande romen i ögonen. Vi kan inte längre blunda för situationen på flyktingförläggningarna. Vi ser lidandet och utsattheten i ögonen, torftigheten och lidandet. Och ser så på vår tillvaro och våra medmänniskor som Jesus avsåg med att komma till oss som vår befriare. Jesus visade oss att det går inte att leva ett helt liv och blunda för nästan. Vill jag bli hel måste jag öppna mig för min nästas behov, även om min nästa psykologiskt tycks vara långt ifrån mig själv, kanske lever ett helt annat liv, beter sig märkligt, pratar ett annat språk.

Jesus gjorde ingen skillnad på nationalitet; friskt eller sjukt, fattig eller rik. Han fanns och finns för alla. Och är samma Jesus som nu manar oss att vandra i hans efterföljd och med öppna händer möta de bland oss som sargade kommit till vårt land från till exempel Eritrea, Irak och Syrien.

Därför måste vi landa i insikten om förpliktelsen; tacksamhetens förpliktelse och nu börja handla. Bron i oss är förbunden med Den helige ande. Och Den helige anden bultar på vår dörr och vill nu fylla våra lemmar, våra händer och fötter till bristningsgränsen av empati. Till handling och kärlek. Och söka ge oss ett sinne just präglat av tacksamhet, fördragsamhet och glädje.

Så Herre, lär oss att vara förnöjsamma. Öppna. Glada. Leva i Ditt namn. Trots allt som händer i Världen. Lär oss att vara undantagen som blir regel – motsatsen som blir exemplet – de plogbilar som öppnar upp landet och skogen där alla överväxta broar finns mellan Dig och oss. Amen

 

 

Löftena skola ej svika

När Jakob sover i öknen med en sten som huvudkudde möter han i drömmen Gud med sina änglar. Antagligen hade Jakob somnat orolig och sannolikt var han till en del fylld av ruelse, vad hade han gjort, roffat åt sig något som inte var hans och därtill ljugit för sin far.

Inget av detta hade inte hänt om det inte var för Rebecka, Jakobs mor.

Det var hon som uppmuntrade sin favoritson Jakob att han skulle få den magiska välsignelsen; ja uppdraget att leda folket istället för den som var utvald enligt regelverket; den äldste sonen Esau, Jakobs storebror. Han med sitt intresse och håg för jakt och natur och som med sina två hetitiska fruar Judit och Batsemat hade kommit att göra tillvaron så svår för såväl Rebecka som Isak. De var liksom satta på undantag. Det är inte alltid lätt med generationsboenden.

Därför bland annat satte nu Rebecka sitt hopp till Jakob. Han skulle lämna bygden och han skulle finna en kultiverad fru och han hade talangen och begåvningen att föra det andliga arvet vidare och bli en naturlig ledare. Det arv och uppdrag stamfadern Abraham fört vidare till sonen Isak och nu skulle vidare ytterligare en generation. Rebecka bryter in. Tänker självständigt. Banar väg. Bedrägligt beteende säger kanske någon då hon uppmuntrar sin son Jakob att utge sig för att vara Esau för den nu blinde och halvdöva fadern. Ja hon går så långt så att de slaktar två killingar och klär Jakobs armar och händer med skinnet. Detta då Esau var så luden. Och om Isak skulle vilja känna på honom, för att verkligen veta att det var han. Jakob säger till Rebecka – om far får veta detta drar jag förbannelse över mig istället för välsignelse. Rebecka muttrar att den förbannelsen får komma över mig min son.

Planen går i lås, Jakob får välsignelsen och Esau blir utan. Och Esau blir nu så förgrymmad att han vill döda sin bror. Därav Jakobs flykt och hans sömn i öknen.

Men så möter Jakob Guds röst i drömmen. Gud lovar nu Jakob att alltid stå honom bi.

Historien är märklig men det är som om det var förutbestämt att det var Jakob som skulle vara den som fick välsignelsen, uppdraget att leda det utvalda folkets öden vidare. Rebecka hade uppenbarligen handlat i enlighet med Guds vilja.

I drömmen lovar Gud att han ska se till att Jakob får en riklig avkomma, att landet ska bli hans. Detta är från 1 Mosebok kapitel 27.

I Uppenbarelseboken kapitel 12 berättas det om en kamp i himlen och hur den onde kastas ut ur himlen, då den onde gjort ett upprorsförsök. Ärkeängeln Mikael slänger ut upprorsmakaren ärkeängeln Lucifer och de han hade samlat under sig och de får sin tillfälliga hemvist på Jorden, där de nu avser att förföra och förvrida och villa bort. Under en begränsad tid. Fram till dess Jesus kommer åter och avslutar det ondas mandat.

Och i Johannesevangeliet kapitel 1 möter vi Natanael som lugnt sitter under ett fikonträd och filosoferar när Guds kallelse kommer till honom.

Filippos säger till Natanel: Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, det är Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael säger nu lite skeptiskt: Kan det komma något gott från Nasaret?

När Jesus får se Natanael komma säger han: Där är en sann israelit, en som är utan svek!  Natanael förstår att Jesus känner honom fast de inte har träffats förut. Han hade sett honom där under fikonträdet långt innan han kom. Natanael utbrister: Du är Guds son, du är Israels konung!

Detta är en av de starkaste bekännelser vi kan hitta i evangelierna.

Vi har en således en text ur gamla testamentet som handlar om ett löfte om beskydd, en episteltext som beskriver Jorden som en smältdegel för såväl gott som ont och en evangelietext där Natanael genast uppfattar vem Jesus är, trots hans inledande skepsis: Se Jesus är Guds son.

Om vi så utgår från dessa tre texters nyckelord kan vi bildligt översätta dem till en medeltida stad som Visby med sin ringmur kring sig.

För så har Gud skapat oss människor, vi har ett inneboende skydd mot det onda och en naturlig fallenhet för det goda. Vi har vårt samvete och vår känsla för varann, vår genuina mänsklighet. Detta kallas ibland för den naturliga lagen. Om än avtrubbad och fördunklad som en konsekvens av det vi benämner syndafallet. Den här naturliga lagen, den här symboliska ringmuren kring oss kan bli såväl högre som bredare som starkare genom dopet. I dopet ber vi Kristus om beskydd och befrielse från ondskans makt. Och det beskyddet är viktigt för oss eftersom vi vet,  inte minst av historien, hur ofta en stad som Visby och andra liknande städer anfallits. Och vi kan läsa ur Uppenbarelseboken att ur ett andligt perspektiv är Jorden en smältdegel för ont och gott,  att här härjar även den onde på vår Jord. Och den onde är inte vem som helst. Det är en före detta ärkeängel med en tredjedel av alla änglar i uppror mot Gud. Ett kraftfullt rövargäng helt enkelt som gläds i skadeglädje över varje människa som tappar sin tro och sitt hopp och som en följd av detta hamnar fel, går vilse. Som gläds då vi gräver ner oss i tankar, beteenden och känslor som distanserar oss istället för att bygga gemenskap.

Vi behöver således vår ringmur och vi behöver stärka den genom Jesus eftersom ondskan är en realitet.

En framgångsrik strategi för det onda är att sprida uppfattningen att ondskan inte finns utan bara beror på utanförskap och andra yttre faktorer.  Ondskan som en psykologisk realitet. Inte som en andlig. Men fråga de ungdomar som börjat med narkotika om det är deras erfarenhet – nej för vad gör ofta narkotikan, den slår upp en öppning i vår själsliga ringmur och in rusar nedbrytarna in. De som förstör framtidshoppet, livet, lusten. Inte sällan vittnar de som fastnat i ett narkotikamissbruk hur de kan erfara och till och med se demoniska väsen och hur dessa njuter av att bryta ner en människa.

Äsch tänker vi, hjärnan är berusad men vi lever i en tillvaro som har en andlig dimension kring oss. Och de som har möjligheten att se in i andra sidan vet detta.

Anden i glaset är till exempel en på ytan oskyldig lek men som sannolikt samlar till sig osaliga andar som kanske inget hellre vill än att slå in tvivel och rädsla bland oskyldiga barn och ungdomar.

Vi måste ha respekt för den andra sidan. Inte vara så naiva. Vi ska som Paulus säger pröva andarna.

En bra regel för att få vara i fred för det osaliga är att leva ett sunt liv, vara rädd om sin kropp och sitt psyke – då når aldrig dessa osunda krafter oss.  Ringmuren skyddar gott. Ja det är faktiskt så att den onde behöver en invitation, en inbjudan för att skada oss. Det behövs att vi självmant öppnar ringmuren och det kan bara göras inifrån, av oss själva.

Därför måste vi leva ett liv i ljuset. Och ljuset är Kristus. Har jag mitt fokus på Jesus så har han alltid sitt fokus på mig. Det är och ger en trygghet och beskydd som övergår allt annat. Och det vet det onda, det gitter inte ens försöka. Det är chanslöst, har inte en susning.

Därför hatar den onde Jesus. Därför vill han att vi inte ska ta Jesus på allvar. Därför produceras det tjogvis med böcker och filmer och föredrag där man söker ta udden av Jesus. Göra honom till alltifrån en som aldrig existerat till en som var en vanlig profet. Och en vanlig profet kan man ju knappast åkalla, tillbe, vilja vara när.

Men den närvaro, det beskydd och den gemenskap Jesus kallar oss till skär genom rummet och tiden och slår undan ondskans kraft och suggestiva lockelser i en handklapp. I en blink. I en enkel liten gest. Och är det löftet vi har att förhålla oss till, leva i.

För till oss kom han. Jesus. Buren av eoner av tid och ur alltings ursprung och begynnelse. Och tar oss dit. Till alltings fortsättning. Om vi vill.  Och han finns bredvid oss även fast det börjar kosta på – inte så mycket här – än – att tillbe honom som på andra ställen på vår Jord. Jag tänker idag särskilt på de våra kristna vänner i Syrien och i Irak.

Det raseri den onde har, och som vi kunde utläsa i Uppenbarelseboken var så starkt då han visste att hans tid var utmätt, detta raseri når nu sin kulmen. Vi lever i en tid då ondskan till synes triumferar. Men detta är bara en illusion.

Snart kommer vi få leva hand i hand med Jesus Kristus och ondskans närvaro och makt kommer då att minimeras till ett intet. Vi kan svårligen föreställa oss detta men detta är ett löfte. Och i bönen, i lovsången, i gudstjänstgemenskapen, nattvarden kan detta löfte greppa oss som en realitet – in i denna svåra och fördunklade tid.

Därför måste vi som kristna leva som vi lär. Därför måste vi som kristna vara den öppna gemenskap där vi respekterar och vill ta tillvara varandras olikheter, ser dem som en resurs. Därför måste vi leva i den öppenhet och glädje detta löfte ger oss. Inte ängslas. Inte slå den rätta tolkningen i huvudet på varandra. Utan vara ödmjuka som vår Herre kallar oss att vara ödmjuka. Och lekfulla.

Ty vi är kallade till att leva som ett förebud om den befrielse som är på ingång. Som kommer breda ut sig. Trots den ondska som idag blåser upp sig, bullrar så högt, gör så mycket ont.

Margareta Melin skrev:

Mikael, stark och snäll!
Du kämpar med oss,
Vi kämpar med dig, Mikael.

Så Herre ge oss modet att åkalla dig, viljan att leva i ditt namn, bygga broar av hopp och kärlek, vara dina händer i skapelsen, vara levande förebud om ditt rike.