To Churches in Syria

bild

To Churches in Syria,

 

Your XX,

The 14th Assembly of the Conference of the European Churches, gathered in Budapest between 3-8 July 2013, sends to Your XX its greeting in the name of Triune God we all worship.

The Assembly in Budapest took note of the present situation in Syria, which affects the lives of all Syrians. We are aware of the difficulties you are going through. As brothers and sisters in our common Lord and Saviour Jesus Christ, we express our solidarity with your Church and assure you that we are keeping you in our prayers.

The Assembly is aware of the kidnapping of His Eminence Metropolitan Yohanna Ibrahim of Aleppo, of the Syrian Patriarchate of Antioch, and His Eminence Metropolitan Boulos Yazigi of Aleppo and Alexandrette, of the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch. We assure you that our entire constituency continues to pray for their safety and liberation. The assembly has also adopted a statement demanding the immediate release of the two Metropolitans who are messengers of peace and struggling for the good of all human beings.

May our Lord Jesus Christ who suffered and was crucified and resurrected for the salvation of the entire world bring peace upon Syria and the entire region.

 Yours truly

Bishop Christopher Hill

President of CEC

 

On behalf of assembly

 

KEK:s ordförande och generalsekreterare är nöjda med resan

Pressmeddelande KEK:s generalförsamling nr 18

(translated into Swedish by Marianne Ejdersten)

09.07.13 12:39

KEK:s ordförande och generalsekreterare är nöjda med resan

Metropoliten Emmanuel av Frankrike, avgående ordförande i Konferensen för europeiska kyrkor (KEK), har sagt att den 14:e generalförsamlingen i Budapest var ”en lång men givande resa på floden Donau”.

I slutet av mötet sa han att KEK återigen ”avreser med gynnsamma vindar som kommer att föra oss till fredliga hamnar”.

Generalsekreteraren Guy Liagre, som talade tillsammans med metropoliten Emmanuel måndagen den 8 juli på KEK:s sista presskonferens, berömde de tre moderatorer som fungerat som ordförande under generalförsamlingens sammanträden om den centrala frågan att anta en ny konstitution.

Moderator och medmoderator för de konstitutionella överläggningarna var ärkebiskop Michael Jackson (Church of Ireland), Dr. Sheilagh Kesting (Church of Scotland) och Dr. John Chryssavgis (Ecumenical Patriarchate of Constantinople).

På presskonferensen talade KEK:s ordförande om den bitterhet som vissa människor upplevde under generalförsamlingen över vissa förändringar i konstitutionen med avseende på relationen mellan konferensen och andra sammanslutningar, i synnerhet de grupper som representerar kvinnor och unga.

Metropoliten Emmanuel kunde konstatera att formuleringarna i KEK:s nya juridiska dokument inte är perfekta: ”Det finns mycket kvar att göra. Det finns också utrymme för förbättringar.” Han påminde om att vi när vi försöker hela relationer ska sträva efter ljus, inte eld. Diskussionerna ska inte leda till känslosamhet.

Liagre tillade att ”ungdomsorganisationerna representerar de unga, men kyrkan representerar också de unga”. Unga personer och andra grupper med en särskild övertygelse ska inte behandlas på annat sätt än kyrkorna, utan som beståndsdelar i Jesu kropp.

************

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) är en sammanslutning av 115 ortodoxa, protestantiska, anglikanska och gammalkatolska kyrkor från alla Europas länder och 40 närstående organisationer. KEK grundades 1959 och har kontor i Genève, Bryssel och Strasbourg.  

Mer information www.ceceurope.org

 

KEK ska flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel

Pressmeddelande KEK:s generalförsamling nr 16 (translated into Swedish by Marianne Ejdersten)

08.07.13 09:31

 KEK ska flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) har godkänt en ny konstitution, och enligt denna ska KEK flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel.

I förordet till den nya konstitutionen förbinder sig Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) återigen ”att hjälpa de europeiska kyrkorna att dela sitt andliga liv, stärka deras gemensamma vittnesmål och tjänster och främja kyrkans enighet och fred på jorden.”

KEK:s 14:e generalförsamling i Budapest i Ungern ersatte KEK:s tidigare juridiska grund som upprättades 1992 och ändrades senast 2009.  Den nya konstitutionen antogs med 160 röster mot sju, med sju ledamöter frånvarande,  (160/7/7) på kvällen den 7 juli (7/7).

Generalförsamlingens ledamöter utgörs av representanter från de nära 120 KEK-medlemskyrkorna och kyrkosammanslutningarna. Tisdagen den 9 juli 2013 träder den anpassade konstitution i kraft som är avsedd att leda KEK in i en framtid med ett mycket närmare samarbete.

Huvudkontoret har sedan KEK bildades 1959 legat i Genève i Schweiz, men kommer så snart som möjligt att införlivas i konferensens lokaler i Bryssel i Belgien, där även EU och andra närliggande institutioner ligger.  De juridiska åtgärder som krävs enligt schweizisk och belgisk lag kan fördröja flytten med två eller tre år, dock är det en grov uppskattning.

Man har föreslagit att ett befintligt kontor i Strasbourg i Frankrike ska fortsätta att upprätthålla KEK:s relationer med Europarådet och andra myndigheter, med förbehåll för eventuella juridiska och finansiella hinder.

En styrelse på 20 medlemmar kommer att ersätta den större centralkommittén. Styrelsen kommer att träffas minst två gånger om året mellan generalförsamlingarna som ska hållas var femte år. De styrande organen kommer att ledas av en ordförande och två vice ordförande.

Huvudkontoret kommer att övervaka det dagliga arbetet via sekretariatet i Bryssel.

De befintliga kommittéer som utgör KEK kommer att struktureras om till ett mer enhetligt system. Samtalen med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME), som har ett nära samarbete med KEK och har funderat över att slå sig ihop med konferensen, kommer att fortsätta.

Fem dagars övervägande och omarbetning i stora och små grupper kulminerade i ”tredje genomläsningen” av konstitutionen under söndag eftermiddag och kväll. Under den här ”genomläsningen” lästes texten högt och projicerades på en skärm under tiden som delegaterna gjorde de sista tilläggen och ändringarna.

Några deltagare från närstående organisationer som representerar unga, kvinnor och andra strömningar i den ekumeniska rörelsen var missnöjda över den nya konstitutionens inställning till ”Organisationer i partnerskap”. 

De uttryckte sin oro över att den här kategoriseringen, som den definieras i dokumentet, kommer att leda till att dessa grupper missgynnas i förhållande till KEK:s medlemskyrkor.

Även om debatten fördes på engelska, franska och tyska var de tryckta och projicerade utkasten som generalförsamlingen arbetade utifrån bara på engelska. 

Konstitutionen kommer inte att publiceras officiellt förrän den översatts till franska och tyska, och det gjorts en juridisk granskning av alla tre versionerna.

Dokumenten kommer att publiceras på www.ceceuropa.org

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) är en sammanslutning av 115 ortodoxa, protestantiska, anglikanska och gammalkatolska kyrkor från alla Europas länder och 40 närstående organisationer. KEK grundades 1959 och har kontor i Genève, Bryssel och Strasbourg.

 

Message from the 14th General Assembly of CEC to all the member churches

Message from the 14th General Assembly of CEC to all the member churches

Photo: Magnus Aronson/IKON

Photo: Magnus Aronson/IKON

“And now, what are you waiting for?”(Acts 22.16)

In Budapest from 3-8 July 2013 we, the participants of the 14th General Assembly of the Conference of European Churches (CEC) have met together as brothers and sisters in Christ under the title theme, “And now, what are you waiting for?” (Acts 22.16). We offer praise to God for this opportunity and express our thanks to the Hungarian churches and public authorities for their overwhelming hospitality and support of our work.

Our main task in Budapest has been to renew the constitution of CEC as an expression of our commitment to a deepened ecumenical fellowship and visible unity in Christ that provides a common witness to Europe and to the world, experiencing impacts of the socio-economic crises at times it was difficult, but by the grace of God we succeeded, building on over fifty years of CEC’s history, our renewal reflects the vision that

 “new wine is put into fresh wineskins, so that both are preserved”

(Matthew 9.17).

 

 A time to sow and a time to reap

(Ecclesiastes 3.2)

The previous General Assembly held in Lyon, France in 2009 was a time to sow the hope of a renewed CEC. At the end of intensive deliberation of this Budapest Assembly, we can celebrate the completion of a constitutional renewal, laying the foundation of an efficient and relevant ecumenical organisation. Now it is time to reap, and to set out on a mission to serve the people of Europe and the rest of the world, responding to their spiritual needs. Europe’s population faces situations of despair and hopelessness and millions of young people across our continent struggle to find a fulfilling place in society. With humility and Christian commitment we seek to promote the voices of the poor and oppressed, the voices of those who are still waiting for decisive action addressing their need and their desire for a better future.

Churches in all countries of Europe are invited to join in intensifying ecumenical relations in order to strengthen our respect for each other as sisters and brothers in Christ. The Conference of European Churches continues to be an open platform for co-operation of churches and partner organisations across the continent.

This invitation is a reaffirmation of CEC’s mission: offering a gospel witness and diakonia to the people of Europe as already stated in the Charta Oecumenica. This 2001 European ecumenical guideline document affirms that

“we work towards a humane, socially  conscious Europe, in which human rights and the basic values

of peace, justice, freedom, tolerance, participation and solidarity prevail.” (Article 7)

 

 Be transformed by the renewing of your minds

(Romans 12.2)

 We are called to be “faithful to the gospel, seeking to make a common contribution to the mission of the Church, to the safeguarding of life and the well-being of all humankind” (New CEC constitution). We invite people of all Christian churches to engage with this mission, promoting respect for human  dignity, freedom of religion or belief, and efforts for social, economic, and environmental justice. To succeed in this commitment we rely on a repentance and  internal personal transformation in Jesus Christ.

This transformation is also a call to solidarity. We reaffirm our Christian commitment to welcome the stranger and offer hospitality and shelter to those who are in need. Our aim is therefore to reinforce the Christian witness in a secularizing Europe. We will also comfort the sufferings of the oppressed, seek justice, build reconciliation and grow peace. We pray especially, at this time, for our sisters and brothers and all people in the Middle East.

 Arise and go!

(Acts 22.16)

 

The question “What are you waiting for?” answers itself in the book of Acts with the imperative “Arise and go… calling on God’s name”. As such it is an imperative no longer to wait but to go and bear the fruits of the Spirit in the here and now. As we arise and depart from Budapest, we leave behind us the idea of waiting as a time of despair and indecisiveness. We bring with us the spirit of transformation, and go with hope for the renewal of our spiritual life, of our ecumenical journey, of our commitment to visible unity, of our ethos, of our politics, and of the whole creation. In this we are inspired not by ourselves but by the spirit of Christ who says,

“See, I am making everything new!”

 (Revelation 21.5)

Brev från KEK:s 14:e generalförsamling till alla medlemskyrkor i Europa

Brev från KEK:s 14:e generalförsamling till alla medlemskyrkor i Europa

Photo: Magnus Aronson/IKON

Photo: Magnus Aronson/IKON

And now what are you waiting for?
(Acts 22:16)

Fritt översatt

Och vad väntar du på?

 Det svenska bibelcitatet är ”Tveka inte!”

(Apostlagärningarna 22:16)

Budapest/Uppsala  8 juli En första snabböversatt utgåva av den engelska texten som finns på www.ceceuropa.org

Översättning: Translator Scandinavia och bearbetad av Marianne Ejdersten

I Budapest 3–8 juli 2013 har vi, deltagarna i den 14:e generalförsamlingen för Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) träffats som bröder och systrar i Kristus under temat ”Och vad väntar du på”. Vi tackar Gud för den här möjligheten att uttrycka vårt tack till de ungerska kyrkorna och myndigheterna för deras överväldigande gästfrihet och stöd för vårt arbete.

Vår huvuduppgift i Budapest har varit att förnya KEK:s konstitution, ett uttryck för vår strävan att fördjupa det ekumeniska samarbetet och synliggöra enigheten i Kristus. Den bär ett gemensamt vittnesmål mot Europa och världen, som just nu upplever effekterna av en svår socioekonomisk kris, men tack vare Gud har vi lyckats. KEK:s historia löper över 50 år och vår förnyelse speglar visionen att 

”Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då har man kvar både vin och säckar.”

(Matteus 9:17).

”En tid att plantera, en tid att rycka upp”

(Predikaren 3:2)

Vid den förra generalförsamlingen som hölls i Lyon 2009 var tiden att plantera hoppet om ett nytt KEK. Efter intensiva överläggningar under generalförsamlingen i Budapest kan vi fira att vi kommit fram till en ny konstitution, som lägger grunden till en effektiv och relevant ekumenisk organisation. Nu är tiden inne att rycka upp det planerade och ge sig ut på uppdraget att tjäna Europas och resten av världens befolkning, som ett svar på deras andliga behov. Europas befolkning står inför en förtvivlad och hopplös situation och miljoner unga över hela vår kontinent kämpar för att hitta en plats i samhället.

Med ödmjukhet och kristen hängivenhet strävar vi efter att göra de fattigas och förtrycktas röster hörda, rösterna hos dem som fortfarande väntar på handfasta åtgärder som tillgodoser deras behov och deras önskan om en bättre framtid.

Kyrkor i alla Europas länder inbjuds att delta i detta intensifierade ekumeniska samarbete i syfte att stärka respekten för varandra som systrar och bröder i Kristus. KEK fortsätter att vara en öppen plattform för samarbetet mellan kyrkor och partnerorganisationer över hela kontinenten.

Denna inbjudan är en bekräftelse på KEK:s mission: att erbjuda evangeliets vittnesmål och diakoni till människorna i Europa, så som redan angavs i Charta Oecumenica. I detta dokument med ekumeniska riktlinjer för Europa från 2001 står följande:

”På grundvalen av vår kristna tro vill vi verka för ett humant
och socialt Europa, där mänskliga rättigheter och grundvärden som fred, rättvisa, frihet, tolerans, delaktighet och solidaritet göres gällande.” (Artikel 7)

”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar”

(Romarbrevet 12:2)

Enligt KEK:s nya konstitution ska vi vara trogna evangeliet, sträva efter att bidra gemensamt till kyrkans mission och skydda hela mänsklighetens liv och välbefinnande. Vi vill bjuda in alla kristna kyrkor att delta i denna mission, att arbeta för människans värdighet, religionsfrihet och social, ekonomisk och miljömässig rättvisa. För att kunna lyckas i vårt arbete förlitar vi oss på ångern och Jesus Kristus interna personliga omvandling.

Den här omvandlingen är också ett rop på solidaritet. Vi bekräftar vårt kristna åtagande att välkomna främlingar och erbjuda gästfrihet och skydd för dem som behöver det. Vårt mål är därför att stärka det kristna vittnesmålet i ett alltmer sekulariserat Europa. Vi vill också lindra smärtan hos de förtryckta, sträva efter rättvisa, försoning och fred. Vi ber särskilt för våra systrar och bröder och alla människor i Mellanöstern.

Gå genast!

(Apostlagärningarna 22:16)

Frågan ”Varför dröjer du då nu?” besvarar sig själv i Apostlagärningarna med uppmaningen ”Stå upp… och åkalla därvid hans namn”. Det är en uppmaning att inte längre dröja utan att skörda andens frukter här och nu. När vi reser oss upp och lämnar Budapest lämnar vi tanken om att dröja som en tid av förtvivlan och tvekan. Vi tar med oss förvandlingens tanke, och åker med hoppet om ett förnyat andligt liv, om vår ekumeniska resa, vårt åtagande om en synlig enighet, vår livsuppfattning, vår politik och hela skapelsen. Detta inspireras vi till inte bara av oss själva, utan av Kristus ande som säger:”Se, jag gör allting nytt.”

(Uppenbarelseboken 21:5)

Bishop Christopher Hill is the new CEC President

Bishop Christopher HillThe new Governing Board of the Conference of European Churches (CEC) has chosen the Anglican Bishop of Guildford, the Rt Rev. Christopher Hill as the President of CEC.

Bishop Christopher was chosen at the first meeting of the new Governing Board on Monday.

Very Rev. Karin Burstrand, the Dean of Gothenburg in the Church of Sweden is one of the two vice-presidents along with His Emminence Metropolitan Emmanuel of France who stepped down as President.

Before CEC’s new Constitution came into effect on Monday, CEC had a 40-member Central Committee that met annually to oversee the implementation of the decisions of the Assembly.

A presidium of 10 members served as executive to the Central Committee.

The new CEC Constitution approved on 7 July establishes the Governing Board as the main governing body.

La KEK élit un Conseil de direction plus resserré

Gérald Machabert Co-opted Staff – Writer (United Protestant Church of France)

La 14ème Assemblée de la Conférence des Églises européennes (KEK) qui se tient à Budapest jusqu’au 8 juillet a élu 20 personnes représentatives de la diversité de ses membres au nouveau Conseil de direction.

Suivant le cadre de la nouvelle Constitution adoptée la veille, c’est un Conseil de direction réduit de moitié par rapport à l’équipe sortante du Comité central qui a été élu. Cette Constitution souhaite en effet doter la KEK d’un appareillage plus léger et changer le nom de ses structures de gouvernance.

Ce fut donc un travail d’orfèvre pour le Comité des nominations de l’Assemblée que de proposer une liste équilibrée pour ce futur Conseil, tentant de maintenir les grands équilibres dans la composition de cette équipe réduite.

http://assembly2013.ceceurope.org/index.php?id=1594

La KEK est en effet fortement attentive à la représentativité en ses institutions des différentes composantes tant confessionnelles que de statuts. Ainsi, même si un court débat a eu lieu entre différentes Eglises de la région Nord-Baltique au sujet d’un candidat danois que certaines Églises souhaitaient remplacer par Karin Burstrand, évêque luthérienne de l’Église de Suède et membre sortant du Comité central, les grands équilibres sont maintenus.

45% des membres de ce nouveau Conseil de direction sont des femmes et 35% sont des laïcs. Les jeunes ne sont plus tout à fait aussi présents, ne représentant que 20% des membres du Comité central. Les orthodoxes sont eux un peu plus présents avec 30% de la composition de cet organe exécutif.

Les membres de la 14ème Assemblée ont choisi – dans la foulée de l’adoption de la nouvelle Constitution – d’élire une équipe représentant le renouveau. Quatre membres du Comité central sortant seulement ont été reconduit dans leur mandat de direction de la KEK.

Liberté et Droits de l’homme au cœur des préoccupations de la KEK

Gérald Machabert
Co-opted Staff – Writer (United Protestant Church of France)

La 14ème Assemblée de la Conférence des Églises européennes (KEK) qui se tient à Budapest jusqu’au 8 juillet s’est beaucoup focalisée sur son avenir, en particulier institutionnel autour de la nouvelle Constitution adoptée ce 7 juillet. Mais une telle Assemblée vit aussi au rythme des pulsations du monde.

La crise financière et ses répercussions ont été au cœur de plusieurs des Déclarations publiques adoptées par l’Assemblée. Parmi les « effets sévères » de cette crise, l’Assemblée a pointé la difficulté des « autorités politiques qui peinent à s’accorder sur des solutions communes en Europe […] des gouvernements perdent en crédibilité et en confiance. »

http://assembly2013.ceceurope.org/index.php?id=1594&L=0

 L’Assemblée souligne que les jeunes sont parmi les premières victimes de cette crise. « À cause du chômage des jeunes, la jeunesse en Europe court le risque de devenir une génération perdue. » Face à ces défis, l’Assemblée appelle ses Eglises membres à « demeurer solidaires des marginalisés dans les sociétés et d’approfondir encore le dialogue avec les acteurs politiques et économiques sur ces problèmes. 

Roms et réfugiés

Parmi les populations sur lesquelles l’Assemblée a souhaité attirer l’attention figure une fois de plus la minorité Rom. Aujourd’hui, l’Assemblée souligne les efforts entrepris au niveau européen, en particulier depuis l’adoption par l’UE du Cadre pour des stratégies d’intégration nationale des Roms jusqu’en 2020. Mais elle presse désormais les gouvernements à effectivement mettre en pratique ces plans élaborés et les Église à œuvrer contre les préjugés, la discrimination et le mépris y compris en leur sein. Un appel similaire est lancé concernant les réfugiés, en particulier à être attentif à tous ceux qui perdent « la vie au cours de leur voyage risqué vers l’Europe. »

Préoccupations pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

L’Assemblée s’est également tournée vers les voisins de l’Europe : Moyen-Orient et Afrique du Nord, soulignant les « aspirations des frères et sœurs vivant dans ces pays vers la démocratie, la stabilité et une vie meilleure » et exprimant la solidarité des Églises d’Europe pour ce chemin qui s’avère long et semé d’embûches. Cette préoccupation s’est en particulier tournée vers l’Egypte qui connaît de nouveaux bouleversements, mais aussi vers la Syrie, en appelant à la libération des Métropolites d’Alep enlevés en mai.

La liberté d’expression menacée « par la surveillance portant atteinte aux droits humains individuels » en Europe et la liberté de croyance en Turquie et en Macédoine ont également fait l’objet d’une déclaration publique de l’Assemblée.

Striving for an eco Assembly

David Bradwell
Co-opted Staff, Writer, Church of Scotland

There is a tension between the environmental commitment of Churches and hosting a major international conference.

The churches in Europe are increasingly aware of their responsibility to care for God’s creation, including reducing carbon footprints, using fewer natural resources and caring for diversity and ecosystems.

There are strong links to this green agenda and the message from Rt Rev. Julio Murray to the Assembly on 3 July: “the concept of ‘good living’ in contrast to ‘living well’ as we seek an “economy of efficiency”.

The challenge for CEC is that Assemblies are costly events.

Travel for around 400 participants, electricity, and reams and reams of paper; there are serious questions that need to be addressed about how a green churches can be when hosting such big events.

To be true to the Old Testament imperative to care for creation it is important that environmental management is considered during the Assembly planning process.

Loving our neighbour is also a critical commandment in this regard, as Churches in industrialised countries recognise that those who suffer from the worst effects of climate change (such as drought or rising sea levels) are our neighbours who have often done least to contribute to carbon emissions and are least able to adapt and survive.

To this end the Assembly strove to be green; here are four practical examples:

– Reducing paper.  When registering, each participant was given the option of being paperless during the Assembly, and everything is printed on recycled paper.

– Meals.  All the meals served at the Assembly have a vegetarian option as standard, as meat production is a significant contributor to greenhouse gas emissions.  The Friday evening meal was meat-free.

– Recycling.  The Assembly tote bags, the plastic water beakers, the notepads and pens provided to all participants are made from recycled materials.  The Assembly venues (the RaM Coliseum and Helia Hotel) both have their own environmental policies.

– Travel emissions compensation.  Each participant was warmly invited to donate €15 towards an ecumenical project in Hungary to plant fruit trees.

Seventy church parks, gardens and areas of land have been identified for planting, which will be done in co-operation with the Plant Diversity Centre, an institute supported by the Hungarian Government.

Delegates and participants can donate by cash at the Assembly or through bank transfer:

Name : Commission Eglise et Société de la CEC,
Address : Rue Joseph II 174 1000 Bruxelles – BELGIUM
IBAN : BE43 2100 9891 5501
BIC : GEBABEBB
Communication: Budapest – CO2 compensation

This project, which works with local churches, is an opportunity to compensate in a small way for the environmental impact of the Assembly.

„Zieht Eure Straße fröhlich!“

Sending Service 1

 Anikó Schuetz – Co-opted staff writer (Church of Scotland)

Im Abschlussgottesdienst der 14. Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen am 8. Juli 2013 in Budapest hat Bischof Martin Schindehütte, der

Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD und Leiter der Hauptabteilung für Ökumene und Auslandsarbeit, die Predigt gehalten.

Er fasste die Kernaufgabe der Kirchen als „unsere Mission in einem sich grundlegend wandelnden Europa“ zusammen; ein Thema, das auch für die gesamte Vollversammlung in dieser Woche von Bedeutung war. Auf der KEK-Vollversammlung  in Budapest wurde eine neue Verfassung diskutiert und angenommen, die die Rolle der KEK in einer sich wandelnden Umwelt neu bestimmen soll.

Bischof Martin Schindehütte erklärte, dass die ChristInnen sich ihre Aufgabe nicht selbst geben, sondern sie durch das Hören auf Gottes Wort und in der Sendung durch ihn erfahren. Er ging in seiner Predigt vor Allem auf die Geschichte vom „Kämmerer aus Äthiopien”, aus der Apostelgeschichte 8, 26 – 39 ein. Der Text beschreibt eine “Mission auf der Durchreise”, eine zufällige Begegnung, die zu Veränderung im Leben des Äthiopiers führt. Er betonte, wie wichtig es sein kann, wenn man – egal auf welcher Lebensreise – jemanden findet, der einem zuhört, Fragen ernst nimmt und eine Antwort wagt.

In seiner Predigt führte Schindehütte aus, dass Gottes Liebe für die Menschheit bedingungslos und unendlich ist, selbst in Zeiten der Trauer und Schwierigkeit. Der Glaube an eine solche Liebe könne die ChristInnen mit Sinn und Hoffnung auf die Zukunft erfüllen. Sie seien dazu berufen, die Nachricht dieser unendlichen Liebe zu teilen und Andere auf ihrem Weg zu begleiten. Dennoch hätten alle ihre ganz eigene Verantwortung und Aufgaben und bräuchten keine ständige Aufsicht über ihren Glauben. Schindehütte sagte, dass es deshalb möglich sei, seinen Glauben einzeln und gemeinsam in der Gemeinschaft der anderen eigenständig Glaubenden – die alle durch die Taufe verbunden sind – zu leben und zu bezeugen, durch Wort und Tat.

Er schloss seine Predigt mit der Aussage, dass der Glaube an Christus wegweisend sein kann, für die gesamte Arbeit in den Kirchen in Europa und der ‘ganzen bewohnten Erde’, der Ökumene und dem Wunsch, jeder möge seine Lebensreise  fröhlich fortsetzen.