To Churches in Syria

bild

To Churches in Syria,

 

Your XX,

The 14th Assembly of the Conference of the European Churches, gathered in Budapest between 3-8 July 2013, sends to Your XX its greeting in the name of Triune God we all worship.

The Assembly in Budapest took note of the present situation in Syria, which affects the lives of all Syrians. We are aware of the difficulties you are going through. As brothers and sisters in our common Lord and Saviour Jesus Christ, we express our solidarity with your Church and assure you that we are keeping you in our prayers.

The Assembly is aware of the kidnapping of His Eminence Metropolitan Yohanna Ibrahim of Aleppo, of the Syrian Patriarchate of Antioch, and His Eminence Metropolitan Boulos Yazigi of Aleppo and Alexandrette, of the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch. We assure you that our entire constituency continues to pray for their safety and liberation. The assembly has also adopted a statement demanding the immediate release of the two Metropolitans who are messengers of peace and struggling for the good of all human beings.

May our Lord Jesus Christ who suffered and was crucified and resurrected for the salvation of the entire world bring peace upon Syria and the entire region.

 Yours truly

Bishop Christopher Hill

President of CEC

 

On behalf of assembly

 

KEK:s ordförande och generalsekreterare är nöjda med resan

Pressmeddelande KEK:s generalförsamling nr 18

(translated into Swedish by Marianne Ejdersten)

09.07.13 12:39

KEK:s ordförande och generalsekreterare är nöjda med resan

Metropoliten Emmanuel av Frankrike, avgående ordförande i Konferensen för europeiska kyrkor (KEK), har sagt att den 14:e generalförsamlingen i Budapest var ”en lång men givande resa på floden Donau”.

I slutet av mötet sa han att KEK återigen ”avreser med gynnsamma vindar som kommer att föra oss till fredliga hamnar”.

Generalsekreteraren Guy Liagre, som talade tillsammans med metropoliten Emmanuel måndagen den 8 juli på KEK:s sista presskonferens, berömde de tre moderatorer som fungerat som ordförande under generalförsamlingens sammanträden om den centrala frågan att anta en ny konstitution.

Moderator och medmoderator för de konstitutionella överläggningarna var ärkebiskop Michael Jackson (Church of Ireland), Dr. Sheilagh Kesting (Church of Scotland) och Dr. John Chryssavgis (Ecumenical Patriarchate of Constantinople).

På presskonferensen talade KEK:s ordförande om den bitterhet som vissa människor upplevde under generalförsamlingen över vissa förändringar i konstitutionen med avseende på relationen mellan konferensen och andra sammanslutningar, i synnerhet de grupper som representerar kvinnor och unga.

Metropoliten Emmanuel kunde konstatera att formuleringarna i KEK:s nya juridiska dokument inte är perfekta: ”Det finns mycket kvar att göra. Det finns också utrymme för förbättringar.” Han påminde om att vi när vi försöker hela relationer ska sträva efter ljus, inte eld. Diskussionerna ska inte leda till känslosamhet.

Liagre tillade att ”ungdomsorganisationerna representerar de unga, men kyrkan representerar också de unga”. Unga personer och andra grupper med en särskild övertygelse ska inte behandlas på annat sätt än kyrkorna, utan som beståndsdelar i Jesu kropp.

************

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) är en sammanslutning av 115 ortodoxa, protestantiska, anglikanska och gammalkatolska kyrkor från alla Europas länder och 40 närstående organisationer. KEK grundades 1959 och har kontor i Genève, Bryssel och Strasbourg.  

Mer information www.ceceurope.org

 

KEK ska flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel

Pressmeddelande KEK:s generalförsamling nr 16 (translated into Swedish by Marianne Ejdersten)

08.07.13 09:31

 KEK ska flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) har godkänt en ny konstitution, och enligt denna ska KEK flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel.

I förordet till den nya konstitutionen förbinder sig Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) återigen ”att hjälpa de europeiska kyrkorna att dela sitt andliga liv, stärka deras gemensamma vittnesmål och tjänster och främja kyrkans enighet och fred på jorden.”

KEK:s 14:e generalförsamling i Budapest i Ungern ersatte KEK:s tidigare juridiska grund som upprättades 1992 och ändrades senast 2009.  Den nya konstitutionen antogs med 160 röster mot sju, med sju ledamöter frånvarande,  (160/7/7) på kvällen den 7 juli (7/7).

Generalförsamlingens ledamöter utgörs av representanter från de nära 120 KEK-medlemskyrkorna och kyrkosammanslutningarna. Tisdagen den 9 juli 2013 träder den anpassade konstitution i kraft som är avsedd att leda KEK in i en framtid med ett mycket närmare samarbete.

Huvudkontoret har sedan KEK bildades 1959 legat i Genève i Schweiz, men kommer så snart som möjligt att införlivas i konferensens lokaler i Bryssel i Belgien, där även EU och andra närliggande institutioner ligger.  De juridiska åtgärder som krävs enligt schweizisk och belgisk lag kan fördröja flytten med två eller tre år, dock är det en grov uppskattning.

Man har föreslagit att ett befintligt kontor i Strasbourg i Frankrike ska fortsätta att upprätthålla KEK:s relationer med Europarådet och andra myndigheter, med förbehåll för eventuella juridiska och finansiella hinder.

En styrelse på 20 medlemmar kommer att ersätta den större centralkommittén. Styrelsen kommer att träffas minst två gånger om året mellan generalförsamlingarna som ska hållas var femte år. De styrande organen kommer att ledas av en ordförande och två vice ordförande.

Huvudkontoret kommer att övervaka det dagliga arbetet via sekretariatet i Bryssel.

De befintliga kommittéer som utgör KEK kommer att struktureras om till ett mer enhetligt system. Samtalen med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME), som har ett nära samarbete med KEK och har funderat över att slå sig ihop med konferensen, kommer att fortsätta.

Fem dagars övervägande och omarbetning i stora och små grupper kulminerade i ”tredje genomläsningen” av konstitutionen under söndag eftermiddag och kväll. Under den här ”genomläsningen” lästes texten högt och projicerades på en skärm under tiden som delegaterna gjorde de sista tilläggen och ändringarna.

Några deltagare från närstående organisationer som representerar unga, kvinnor och andra strömningar i den ekumeniska rörelsen var missnöjda över den nya konstitutionens inställning till ”Organisationer i partnerskap”. 

De uttryckte sin oro över att den här kategoriseringen, som den definieras i dokumentet, kommer att leda till att dessa grupper missgynnas i förhållande till KEK:s medlemskyrkor.

Även om debatten fördes på engelska, franska och tyska var de tryckta och projicerade utkasten som generalförsamlingen arbetade utifrån bara på engelska. 

Konstitutionen kommer inte att publiceras officiellt förrän den översatts till franska och tyska, och det gjorts en juridisk granskning av alla tre versionerna.

Dokumenten kommer att publiceras på www.ceceuropa.org

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) är en sammanslutning av 115 ortodoxa, protestantiska, anglikanska och gammalkatolska kyrkor från alla Europas länder och 40 närstående organisationer. KEK grundades 1959 och har kontor i Genève, Bryssel och Strasbourg.

 

Message from the 14th General Assembly of CEC to all the member churches

Message from the 14th General Assembly of CEC to all the member churches

Photo: Magnus Aronson/IKON

Photo: Magnus Aronson/IKON

“And now, what are you waiting for?”(Acts 22.16)

In Budapest from 3-8 July 2013 we, the participants of the 14th General Assembly of the Conference of European Churches (CEC) have met together as brothers and sisters in Christ under the title theme, “And now, what are you waiting for?” (Acts 22.16). We offer praise to God for this opportunity and express our thanks to the Hungarian churches and public authorities for their overwhelming hospitality and support of our work.

Our main task in Budapest has been to renew the constitution of CEC as an expression of our commitment to a deepened ecumenical fellowship and visible unity in Christ that provides a common witness to Europe and to the world, experiencing impacts of the socio-economic crises at times it was difficult, but by the grace of God we succeeded, building on over fifty years of CEC’s history, our renewal reflects the vision that

 “new wine is put into fresh wineskins, so that both are preserved”

(Matthew 9.17).

 

 A time to sow and a time to reap

(Ecclesiastes 3.2)

The previous General Assembly held in Lyon, France in 2009 was a time to sow the hope of a renewed CEC. At the end of intensive deliberation of this Budapest Assembly, we can celebrate the completion of a constitutional renewal, laying the foundation of an efficient and relevant ecumenical organisation. Now it is time to reap, and to set out on a mission to serve the people of Europe and the rest of the world, responding to their spiritual needs. Europe’s population faces situations of despair and hopelessness and millions of young people across our continent struggle to find a fulfilling place in society. With humility and Christian commitment we seek to promote the voices of the poor and oppressed, the voices of those who are still waiting for decisive action addressing their need and their desire for a better future.

Churches in all countries of Europe are invited to join in intensifying ecumenical relations in order to strengthen our respect for each other as sisters and brothers in Christ. The Conference of European Churches continues to be an open platform for co-operation of churches and partner organisations across the continent.

This invitation is a reaffirmation of CEC’s mission: offering a gospel witness and diakonia to the people of Europe as already stated in the Charta Oecumenica. This 2001 European ecumenical guideline document affirms that

“we work towards a humane, socially  conscious Europe, in which human rights and the basic values

of peace, justice, freedom, tolerance, participation and solidarity prevail.” (Article 7)

 

 Be transformed by the renewing of your minds

(Romans 12.2)

 We are called to be “faithful to the gospel, seeking to make a common contribution to the mission of the Church, to the safeguarding of life and the well-being of all humankind” (New CEC constitution). We invite people of all Christian churches to engage with this mission, promoting respect for human  dignity, freedom of religion or belief, and efforts for social, economic, and environmental justice. To succeed in this commitment we rely on a repentance and  internal personal transformation in Jesus Christ.

This transformation is also a call to solidarity. We reaffirm our Christian commitment to welcome the stranger and offer hospitality and shelter to those who are in need. Our aim is therefore to reinforce the Christian witness in a secularizing Europe. We will also comfort the sufferings of the oppressed, seek justice, build reconciliation and grow peace. We pray especially, at this time, for our sisters and brothers and all people in the Middle East.

 Arise and go!

(Acts 22.16)

 

The question “What are you waiting for?” answers itself in the book of Acts with the imperative “Arise and go… calling on God’s name”. As such it is an imperative no longer to wait but to go and bear the fruits of the Spirit in the here and now. As we arise and depart from Budapest, we leave behind us the idea of waiting as a time of despair and indecisiveness. We bring with us the spirit of transformation, and go with hope for the renewal of our spiritual life, of our ecumenical journey, of our commitment to visible unity, of our ethos, of our politics, and of the whole creation. In this we are inspired not by ourselves but by the spirit of Christ who says,

“See, I am making everything new!”

 (Revelation 21.5)

Brev från KEK:s 14:e generalförsamling till alla medlemskyrkor i Europa

Brev från KEK:s 14:e generalförsamling till alla medlemskyrkor i Europa

Photo: Magnus Aronson/IKON

Photo: Magnus Aronson/IKON

And now what are you waiting for?
(Acts 22:16)

Fritt översatt

Och vad väntar du på?

 Det svenska bibelcitatet är ”Tveka inte!”

(Apostlagärningarna 22:16)

Budapest/Uppsala  8 juli En första snabböversatt utgåva av den engelska texten som finns på www.ceceuropa.org

Översättning: Translator Scandinavia och bearbetad av Marianne Ejdersten

I Budapest 3–8 juli 2013 har vi, deltagarna i den 14:e generalförsamlingen för Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) träffats som bröder och systrar i Kristus under temat ”Och vad väntar du på”. Vi tackar Gud för den här möjligheten att uttrycka vårt tack till de ungerska kyrkorna och myndigheterna för deras överväldigande gästfrihet och stöd för vårt arbete.

Vår huvuduppgift i Budapest har varit att förnya KEK:s konstitution, ett uttryck för vår strävan att fördjupa det ekumeniska samarbetet och synliggöra enigheten i Kristus. Den bär ett gemensamt vittnesmål mot Europa och världen, som just nu upplever effekterna av en svår socioekonomisk kris, men tack vare Gud har vi lyckats. KEK:s historia löper över 50 år och vår förnyelse speglar visionen att 

”Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då har man kvar både vin och säckar.”

(Matteus 9:17).

”En tid att plantera, en tid att rycka upp”

(Predikaren 3:2)

Vid den förra generalförsamlingen som hölls i Lyon 2009 var tiden att plantera hoppet om ett nytt KEK. Efter intensiva överläggningar under generalförsamlingen i Budapest kan vi fira att vi kommit fram till en ny konstitution, som lägger grunden till en effektiv och relevant ekumenisk organisation. Nu är tiden inne att rycka upp det planerade och ge sig ut på uppdraget att tjäna Europas och resten av världens befolkning, som ett svar på deras andliga behov. Europas befolkning står inför en förtvivlad och hopplös situation och miljoner unga över hela vår kontinent kämpar för att hitta en plats i samhället.

Med ödmjukhet och kristen hängivenhet strävar vi efter att göra de fattigas och förtrycktas röster hörda, rösterna hos dem som fortfarande väntar på handfasta åtgärder som tillgodoser deras behov och deras önskan om en bättre framtid.

Kyrkor i alla Europas länder inbjuds att delta i detta intensifierade ekumeniska samarbete i syfte att stärka respekten för varandra som systrar och bröder i Kristus. KEK fortsätter att vara en öppen plattform för samarbetet mellan kyrkor och partnerorganisationer över hela kontinenten.

Denna inbjudan är en bekräftelse på KEK:s mission: att erbjuda evangeliets vittnesmål och diakoni till människorna i Europa, så som redan angavs i Charta Oecumenica. I detta dokument med ekumeniska riktlinjer för Europa från 2001 står följande:

”På grundvalen av vår kristna tro vill vi verka för ett humant
och socialt Europa, där mänskliga rättigheter och grundvärden som fred, rättvisa, frihet, tolerans, delaktighet och solidaritet göres gällande.” (Artikel 7)

”Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar”

(Romarbrevet 12:2)

Enligt KEK:s nya konstitution ska vi vara trogna evangeliet, sträva efter att bidra gemensamt till kyrkans mission och skydda hela mänsklighetens liv och välbefinnande. Vi vill bjuda in alla kristna kyrkor att delta i denna mission, att arbeta för människans värdighet, religionsfrihet och social, ekonomisk och miljömässig rättvisa. För att kunna lyckas i vårt arbete förlitar vi oss på ångern och Jesus Kristus interna personliga omvandling.

Den här omvandlingen är också ett rop på solidaritet. Vi bekräftar vårt kristna åtagande att välkomna främlingar och erbjuda gästfrihet och skydd för dem som behöver det. Vårt mål är därför att stärka det kristna vittnesmålet i ett alltmer sekulariserat Europa. Vi vill också lindra smärtan hos de förtryckta, sträva efter rättvisa, försoning och fred. Vi ber särskilt för våra systrar och bröder och alla människor i Mellanöstern.

Gå genast!

(Apostlagärningarna 22:16)

Frågan ”Varför dröjer du då nu?” besvarar sig själv i Apostlagärningarna med uppmaningen ”Stå upp… och åkalla därvid hans namn”. Det är en uppmaning att inte längre dröja utan att skörda andens frukter här och nu. När vi reser oss upp och lämnar Budapest lämnar vi tanken om att dröja som en tid av förtvivlan och tvekan. Vi tar med oss förvandlingens tanke, och åker med hoppet om ett förnyat andligt liv, om vår ekumeniska resa, vårt åtagande om en synlig enighet, vår livsuppfattning, vår politik och hela skapelsen. Detta inspireras vi till inte bara av oss själva, utan av Kristus ande som säger:”Se, jag gör allting nytt.”

(Uppenbarelseboken 21:5)

Liberté et Droits de l’homme au cœur des préoccupations de la KEK

Gérald Machabert
Co-opted Staff – Writer (United Protestant Church of France)

La 14ème Assemblée de la Conférence des Églises européennes (KEK) qui se tient à Budapest jusqu’au 8 juillet s’est beaucoup focalisée sur son avenir, en particulier institutionnel autour de la nouvelle Constitution adoptée ce 7 juillet. Mais une telle Assemblée vit aussi au rythme des pulsations du monde.

La crise financière et ses répercussions ont été au cœur de plusieurs des Déclarations publiques adoptées par l’Assemblée. Parmi les « effets sévères » de cette crise, l’Assemblée a pointé la difficulté des « autorités politiques qui peinent à s’accorder sur des solutions communes en Europe […] des gouvernements perdent en crédibilité et en confiance. »

http://assembly2013.ceceurope.org/index.php?id=1594&L=0

 L’Assemblée souligne que les jeunes sont parmi les premières victimes de cette crise. « À cause du chômage des jeunes, la jeunesse en Europe court le risque de devenir une génération perdue. » Face à ces défis, l’Assemblée appelle ses Eglises membres à « demeurer solidaires des marginalisés dans les sociétés et d’approfondir encore le dialogue avec les acteurs politiques et économiques sur ces problèmes. 

Roms et réfugiés

Parmi les populations sur lesquelles l’Assemblée a souhaité attirer l’attention figure une fois de plus la minorité Rom. Aujourd’hui, l’Assemblée souligne les efforts entrepris au niveau européen, en particulier depuis l’adoption par l’UE du Cadre pour des stratégies d’intégration nationale des Roms jusqu’en 2020. Mais elle presse désormais les gouvernements à effectivement mettre en pratique ces plans élaborés et les Église à œuvrer contre les préjugés, la discrimination et le mépris y compris en leur sein. Un appel similaire est lancé concernant les réfugiés, en particulier à être attentif à tous ceux qui perdent « la vie au cours de leur voyage risqué vers l’Europe. »

Préoccupations pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

L’Assemblée s’est également tournée vers les voisins de l’Europe : Moyen-Orient et Afrique du Nord, soulignant les « aspirations des frères et sœurs vivant dans ces pays vers la démocratie, la stabilité et une vie meilleure » et exprimant la solidarité des Églises d’Europe pour ce chemin qui s’avère long et semé d’embûches. Cette préoccupation s’est en particulier tournée vers l’Egypte qui connaît de nouveaux bouleversements, mais aussi vers la Syrie, en appelant à la libération des Métropolites d’Alep enlevés en mai.

La liberté d’expression menacée « par la surveillance portant atteinte aux droits humains individuels » en Europe et la liberté de croyance en Turquie et en Macédoine ont également fait l’objet d’une déclaration publique de l’Assemblée.

„Zieht Eure Straße fröhlich!“

Sending Service 1

 Anikó Schuetz – Co-opted staff writer (Church of Scotland)

Im Abschlussgottesdienst der 14. Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen am 8. Juli 2013 in Budapest hat Bischof Martin Schindehütte, der

Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD und Leiter der Hauptabteilung für Ökumene und Auslandsarbeit, die Predigt gehalten.

Er fasste die Kernaufgabe der Kirchen als „unsere Mission in einem sich grundlegend wandelnden Europa“ zusammen; ein Thema, das auch für die gesamte Vollversammlung in dieser Woche von Bedeutung war. Auf der KEK-Vollversammlung  in Budapest wurde eine neue Verfassung diskutiert und angenommen, die die Rolle der KEK in einer sich wandelnden Umwelt neu bestimmen soll.

Bischof Martin Schindehütte erklärte, dass die ChristInnen sich ihre Aufgabe nicht selbst geben, sondern sie durch das Hören auf Gottes Wort und in der Sendung durch ihn erfahren. Er ging in seiner Predigt vor Allem auf die Geschichte vom „Kämmerer aus Äthiopien”, aus der Apostelgeschichte 8, 26 – 39 ein. Der Text beschreibt eine “Mission auf der Durchreise”, eine zufällige Begegnung, die zu Veränderung im Leben des Äthiopiers führt. Er betonte, wie wichtig es sein kann, wenn man – egal auf welcher Lebensreise – jemanden findet, der einem zuhört, Fragen ernst nimmt und eine Antwort wagt.

In seiner Predigt führte Schindehütte aus, dass Gottes Liebe für die Menschheit bedingungslos und unendlich ist, selbst in Zeiten der Trauer und Schwierigkeit. Der Glaube an eine solche Liebe könne die ChristInnen mit Sinn und Hoffnung auf die Zukunft erfüllen. Sie seien dazu berufen, die Nachricht dieser unendlichen Liebe zu teilen und Andere auf ihrem Weg zu begleiten. Dennoch hätten alle ihre ganz eigene Verantwortung und Aufgaben und bräuchten keine ständige Aufsicht über ihren Glauben. Schindehütte sagte, dass es deshalb möglich sei, seinen Glauben einzeln und gemeinsam in der Gemeinschaft der anderen eigenständig Glaubenden – die alle durch die Taufe verbunden sind – zu leben und zu bezeugen, durch Wort und Tat.

Er schloss seine Predigt mit der Aussage, dass der Glaube an Christus wegweisend sein kann, für die gesamte Arbeit in den Kirchen in Europa und der ‘ganzen bewohnten Erde’, der Ökumene und dem Wunsch, jeder möge seine Lebensreise  fröhlich fortsetzen.

 

Alles andere als langweilig

Anikó Schuetz – Co-opted staff writer (Church of Scotland)

„Alles andere als langweilig“, so fasste Rev Dr Sheilagh Kesting, Vize-Moderatorin der Vollversammlung, die Beteiligung der Jugenddelegierten und Stewards zusammen.

Ihr Beitrag wurde am späten Sonntagabend vorgestellt. Verschiedene JugendteilnehmerInnen richteten ihre Worte – in verschiedenen Sprachen – an die Versammlung, indem sie nacheinander auf die Bereiche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingingen.

Die Beteiligung von Jugendlichen an der Vollversammlung war immer darauf ausgerichtet, Brücken zu bauen und christliche Versöhnung herbeizuführen. Eine Folge dieser Beteiligung ist die fortgesetzte KEK-Mitarbeit vieler Delegierten, die von den Jugendprogrammen in der Vergangenheit profitiert haben. Natürlich haben sich auch die JugendteilnehmerInnen mit dem Versammlungsthema, ‘Was zögerst du noch?’ auseinandergesetzt. Sie waren der Meinung, dass sie tatsächlich nicht mehr zögern oder warten sollten,  und auch schon vieles erreicht haben: Etwa die vollgültige Aufnahme in die Vollversammlung.

Man lebe, so die Jugendlichen, in einer ökumenischen Realität, sei Teil einer internationalen Gemeinschaft, die theologische und gesellschaftliche Fragen diskutiert, und reagiere gleichzeitig sensibel auf die kulturelle Verschiedenheit. In diesem Sinne wollten die Jugendlichen die Beziehungen mit ihren Schwestern und Brüdern auch in Zukunft noch weiter vertiefen.

Die JungendteilnehmerInnen schauen zuversichtlich in die Zukunft. Sie sind sich des Vertrauens ihrer Kirchen in ihre ökumenischen Fähigkeiten bewusst und hoffen, dass die versammelten Kirchen versuchen werden, die engagierte und differenzierte Beteiligung der Jugend auch in der täglichen Arbeit sichtbar zu machen.

Niklas Hempelmann, einer der beiden Jugenddelegierten der EKD, erklärte, dass es den JugendteilnehmerInnen vor Allem wichtig war, ihre Beteiligung auch in der neuen Verfassung zu verankern. Er sieht es als wichtig an, dass die Kirchen – auch ohne eine festgesetzte Quote – weiterhin JugendteilnehmerInnen zu ökumenischen Versammlungen der KEK entsenden können, auch um ihre eigene Zukunft zu sichern. Er bedauert, dass der Beitrag der Jugend immer wieder nach hinten verschoben wurde. Er sei aber froh, dass die Jugenddelegation nun zufrieden mit dem Ergebnis sei und dankbar für die positive Aufnahme des Berichtes durch die Versammlung.

Der Beitrag der Jugendlichen wurde mit herzlichem Applaus angenommen. Die Moderatorin betonte, wie wichtig die Beteiligung der Jugenddelegierten und Stewards für die Versammlung sei. Zweifelsohne hät ten ihre Beiträge, sowohl praktisch in der Organisation und Durchführung, als auch in den Debatten der Vollversammlung klar gezeigt, dass die JugendteilnehmerInnen Kompetenz, Verantwortung und neue Perspektiven in die Versammlung bringen, und dass die ökumenische Bewegung in Europa auch in Zukunft in sicheren Händen sei.

youth

Photo: CEC

 

 

CEC to move its Secretariat from Geneva to Brussels

The Conference of European Churches has approved a new constitution that makes provision for CEC to move its Secretariat from Geneva to Brussels.

Plenary sessionIn the preamble to a newly adopted constitution, the Conference of European Churches (CEC) commits itself anew “to help the European Churches to share their spiritual life, to strengthen their common witness and service, and to promote the unity of the Church and peace in the world.”

The 14th Assembly of CEC in Budapest, Hungary replaced a previous CEC legal basis drafted in 1992 and last amended in 2009.

The new constitution was adopted by a vote of 160 to seven, with seven abstentions (160/7/7), on the evening of 7 July (7/7).

Assembly delegates are representatives from the nearly 120 CEC member churches and federations of churches.

Tuesday 9 July 2013 marks the effective date of the streamlined constitution meant to guide the Conference of European Churches (CEC) into a future of more closely consolidated operations.

The original offices that have been in Geneva, Switzerland since CEC’s founding in 1959 will be merged “as soon as possible” into the Conference’s location in Brussels, Belgium, home of the European Union and related institutions.

The legal steps necessary under Swiss and Belgian law may delay the final move for two to three years; however, this is a rough estimate.

It is proposed that an existing office in Strasbourg, France will continue CEC’s relations with the Council of Europe and other agencies, subject to legal and financial contingencies.

A Governing Board of 20 members will replace the larger CEC Central Committee. The board will gather at least twice annually to conduct business between General Assemblies to be held every five years. The governing bodies will be led by a President and two Vice-presidents.

The General Secretary will oversee daily work through the Secretariat in Brussels.

Existing commissions that make up CEC will be restructured into a more unified system. Conversations will continue with the Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) which works closely with CEC and has considered merger with the Conference.

Five days of consideration and redrafting in groups large and small culminated in the “third hearing” of the constitution throughout Sunday afternoon and evening. During this “hearing” the text literally was read aloud and projected on a screen as delegates made final amendments and adjustments.

Some participants from associated organisations representing youth, women and other streams of the ecumenical movement expressed dismay at the new constitution’s approach to “Organisations in Partnership”.

They voiced the suspicion that this categorization, as defined in the document, would serve to disenfranchise these groups in comparison to the role of CEC member churches.

Although debate was conducted in English, French and German, the printed and projected drafts from which the Assembly worked were presented only in English.

The constitution will not be published officially until it is translated into French and German and there is a legal review of all three language texts.

Tagesablauf eines Stewards im Communication Team

Die Communication Team Stewards
Photo: CEC/Peter Kenny

Der Tag beginnt um 7:00 Uhr mit dem Aufwachen durch den Wecker und wunderbarem Sonnenschein, der durch die Vorhänge der Bootsfenster strahlt. Danach schlüpft man in sein grünes Steward T-shirt und macht sich auf zum Frühstück auf das untere Deck. Um 8:00 Uhr ist Treffpunkt am Steg und zusammen mit den anderen Communication Stewards machen wir uns auf den Weg zum RaM Colosseum, wo wir um 8:15 Uhr unser Communication Team meeting haben.

So gegen 9:00 Uhr ist das meeting zu Ende und alle machen sich auf den Weg zu ihren Arbeitsplätzen. Das editorial-Team geht in den Raum nebenan und beginnt mit dem Schreiben der Artikel und das Press Room Team geht in den Press Room. Von da an ist jeder Tag anders… mal drucke ich Dokumente für die Journalisten aus, mal gebe ich ein Interview für einen Blog, hänge Poster auf oder bastle eine Abschiedskarte.

Um 10:30 Uhr machen wir Stewards uns dann meistens auf zum Hotel Helia, um dort den Panorama-Raum für das Press briefing oder die Pressekonferenz vorzubereiten. Heute hatte ich eine ganz besondere Aufgabe und durfte Seine Eminenz Metropolit Emmanuel von Frankreich, den Präsidenten der KEK, zur Pressekonferenz begleiten. Die Treffen gehen meistens bis 11:30 Uhr. Danach unterhält man sich noch ein wenig mit den anwesenden Journalisten, bevor es dann zurück zum RaM Colosseum geht.

9215191701_2f2be43a5f

Annika beim Arbeiten im Communication Room
Photo: CEC/Peter Kenny

Um 12:45 Uhr gehe ich meistens zum Essen und mache eine etwas längere Pause, je nachdem ob meine Kollegen Ruth Ann oder Maria mich im Press Room brauchen. Seit heute habe ich die wundervolle Aufgabe bekommen, alle deutschen Artikel gegenzulesen und im Internet nach anderen deutschen Presseartikeln zu suchen. Am Nachmittag vergeht die Zeit meistens sehr schnell, weil immer wieder neue kleine Aufgaben anfallen, die erledigt werden müssen. So habe ich gestern das Formular für Interview-Requests erneuert und heute schreibe ich einen Blog und habe Fotos gemacht.

Um 17:00 Uhr haben wir nochmal ein Communication Team meeting in unserem schönen Mirror Room und besprechen, was gut und weniger gut lief und was wir den Tag über alles gemacht haben. Danach ist für uns Stewards der Tag im Communication Team vorbei und ich gehe meistens zurück zu unserem schönen Boot, bevor ich dann wieder fürs Abendessen zurück zu RaM gehe. Gewöhnlich schaue ich immer nochmal im Press Room vorbei und frage nach, ob noch Hilfe gebraucht wird.

Abends bzw. nachts falle ich fix und fertig in mein Bett und dann beginnt der Tag auch schon fast wieder von neuem. Es ist wundervoll ein Teil des Communication Teams zu sein!

Annika Foltin, Steward

Ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main, Deutschland und lebe momentan in Wien, Österreich. Dort studiere ich Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Judaistik. Derzeit bin ich die Vorsitzende der Evangelischen Hochschulgemeinden in Österreich. Ich bin 23 Jahre alt.