Schwedenblock – svenska kyrkogården i Stahnsdorf

Stahnsdorf 5

 

Idag har varit ett fantastiskt allhelgonaväder med nästan 21 grader. Karin, Helga och jag från församlingen begav oss i detta fina höstväder till den svenska kyrkogårdsdelen i Stahnsdorf, en liten bit utanför Berlins centralare delar. Kyrkogården är ett supertstort område som är mer som en park än en traditionell kyrkogård. Under DDR-tiden var de inte möjlig för västlänningar att besöka kyrkogården och den föll i en 40-årig törnrosasömn, vilket ger dess charm och vildvuxenhet.

Väl framme lade vi ner en krans, tände ljus för dem och snyggade till lite. Har du vägarna förbi så ta god tid på dig att vandra runt, njut av lugnet och denna (i verklighetens mening) skogskyrkogård.

Stahnsdorf 7Stahnsdorf 4Stahnsdorf 3

Stahnsdorf 1Stahnsdorf 2

 

Reformationsdagen i Berlin

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_the_Elder_-_Statens_Museum_for_Kunst_-_DSC08170.JPG/128px-Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_the_Elder_-_Statens_Museum_for_Kunst_-_DSC08170.JPG

 

Idag fredag den 31 oktober firar man i på många håll i Tyskland reformationsdagen till minne av munken och teologiprofessorn Martin Luther (1483-1546). Orsaken till att man firar det idag är att Martin Luther, enligt tradition, ska ha hängt upp de 95 teserna på slottskyrkan i Wittenberg 1517 dagen före allahelgonadagen.

I Sverige har vi reformationsdagen den söndag som infaller 56 dagar före påskdagen.

De 95 teserna är som följer:

 

 1. Vår Herre och Mästare Jesus Kristus sa ”Omvänd er, osv” och menade att de troende skulle leva hela livet med omvändelse och bättring.
 2. Det föregående ordet är missförstått ifall det används om sakramental omvändelse (dvs., bikt och bot, som administreras av prästerna).
 3. Men det betyder inte enbart inre ånger. Sådan inre omvändelse är värdelös om den inte utåt leder till dödande av köttet.
 4. Alltså fortsätter straffet lika länge som hatet mot jaget (det är den sanna inre bättringen), det vill säga tills vår entré in i himmelriket.
 5. Påven har varken viljan eller makten att efterskänka några andra straff än de som han har fått delegerat antingen av hans egen handlingsfrihet eller av kanonisk lag.
 6. Påven kan inte efterskänka någon skuld, utom genom att förklara att den har efterskänkts av Gud och instämma med det, som mest kan han efterskänka straff som han har fått delegerat till sig själv att efterskänka. I de fall detta föraktas så står skulden helt säkert kvar.
 7. Gud efterskänker inte någons skuld utan att samtidigt ödmjuka och inordna honom under hans kyrkoherde, prästen.
 8. Kyrkliga bestraffningar påverkar endast de levande och enligt kyrkans stadgar bör ingenting åläggas de döende.
 9. Däri är den Helige Ande genom påven barmhärtig som i sina förordningar alltid har särskilda regler för de som är döende och i nöd.
 10. Okunniga och onda är de präster som, av de döende, tilldelar kyrkliga botgöringar även för skärselden.
 11. Ändring av den kyrkliga boten till en bot för skärselden är ganska uppenbart ogräset som såddes medan biskoparna sov.
 12. Förr kom den kyrkliga boten inte efter, men innan absolutionen, och gavs som test av sann ånger.
 13. De döende frigörs genom döden från alla straff, de är redan döda från kyrkliga regler och har rätt att bli befriade från dem.
 14. Brist på sundhet och kärlek hos en döende person för med sig stora rädsla, större ju mindre sundheten och kärleken är.
 15. Denna rädsla och skräck är tillräcklig för att i sig själv (utan något annat) utgöra pinan av skärselden, eftersom det är mycket nära mellan ångest och förtvivlan.
 16. Det verkar som att helvetet, skärselden, och himlen förhåller sig liksom förtvivlan, ångest och garanterad säkerhet.
 17. Nödvändigtvis verkar det som att för själarna i skärselden minskar ångesten och kärleken ökar.
 18. Det verkar obevisat, både genom förnuftsresonemang och genom skriften, att de är utan möjlighet till bättring, det vill säga att öka kärleken.
 19. Inte heller verkar det bevisat att de är säkra och övertygade om sin egen salighet, åtminstone inte alla trots att vi ibland är ganska säkra.
 20. När påven ger fullständig eftergift av alla straff, innebär det inte alla utan endast de straff som påven själv har delat ut.
 21. Därför har avlats-predikanterna fel som säger att påvens avlat löser och räddar en man från alla straff.
 22. Det går inte att lösa själarna i skärselden från något straff, som de enligt kanionisk lag måste frigöra sig ifrån i det här livet.
 23. Om eftergift av vilket straff som helst skulle kunna beviljas till någon alls, så skulle det bara kunna gälla de mest perfekta, dvs mycket få.
 24. Det måste vara så att en stor del av folket blir lurad av det urskillningslösa och stora löftet.
 25. Samma makt som påven har i allmänhet över skärselden, har en biskop eller komminister på sätt och vis i sitt stift eller sin församling.
 26. Påven gör rätt, inte i kraft av nycklarna (som han inte kan använda så), men genom sin förbön om eftergift till själarna.
 27. Människoläror predikar den som säger att så fort pengarna skramlar i kistan flyger själen ut.
 28. Det är säkert att när pengar klirrar i kistan kan förtjänst och girighet öka: Kyrkans förbön ger all makt till Gud ensam.
 29. Vem vet om alla själarna i skärselden vill köpas, som i legenden om St. Severino och Paschal.
 30. Ingen är säker på uppriktigheten i sin egen ånger, än mindre att han har fått full eftergift.
 31. Lika ovanligt som riktig ånger, så ovanligt är det också att köp av avlat ger rätt resultat, alltså mycket sällsynt.
 32. De kommer att fördömas för evigt, tillsammans med sina lärare, som tror sig säkra på sin frälsning genom skrivelser om förlåtelse.
 33. Den gör väl som skyddar mot dem som säger att påvens avlat är en ovärderlig gåva av Gud genom vilken människan blir försonad med Gud.
 34. …för den nåd som förmedlas av denna avlat avser endast de påföljder i form av sakramental bot som fastställts av människor.
 35. Ingen kristen predikan lär ut att ångern inte är nödvändig, att man kan köpa själar eller att man kan köpa biktbrev.
 36. Alla kristna som verkligen ångrar sig har rätt till full eftergift av straff och skuld, även utan brev om förlåtelse.
 37. Varje sann kristen, vare sig levande eller död, är del i alla välsignelser Kristus och kyrkan som beviljats honom av Gud, även utan brev om förlåtelse.
 38. Den förlåtelse som däremot förmedlas av påven är på intet sätt att förakta, om det (som sagt) innebär en bekräftelse av Guds förlåtelse.
 39. Det är ytterst svårt även för de mest ivriga teologer att uppmuntra folket till sann ånger samtidigt som dessa frikostiga benådningar.
 40. Den sanna ångern söker och älskar straffet, men den frikostiga avlaten tar bort hotet om straff och får människor att hata, den gör det åtminstone möjligt.
 41. Apostoliska benådningar ska predikas med försiktighet, så att folket inte felaktigt tror att avlaten är bättre än goda gärningar av kärlek.
 42. De kristna bör undervisas att påven inte menar att köp av avlat på något sätt kan likställas med att vara barmhärtig.
 43. De kristna bör undervisas att den som ger till de fattiga, eller lånar ut till de behövande gör en bättre gärning än den som köper avlatsbrev.
 44. Med gärningar av kärlek ökar kärleken och människan blir bättre, men genom avlat blir inte människan bättre utan bara mer befriad från straff.
 45. De kristna bör undervisas att den som ser en fattig utan att bry sig om honom men köper avlat vinner inte något av påven men får Gud själv att bli arg.
 46. De kristna bör undervisas att om de inte har pengar över så ska de spara pengarna till det som är nödvändigt i hushållet, och inte under några omständigheter slösa sina pengar på avlat.
 47. De kristna bör undervisas att köp av avlat är en fråga om fri vilja och inte en befallning.
 48. De kristna bör undervisas att när påven erbjuder avlat så har han större behov av, och önskar sig hellre, deras fromma förböner än pengar.
 49. De kristna bör undervisas att påvens avlat är nyttig om de inte förlitar sig på den, men helt och hållet skadlig, om de på grund av avlaten förlorar sin rädsla för Gud.
 50. De kristna bör undervisas att om påven kände till avlatspredikanternas utpressningsmetoder så skulle han föredra att Peterskyrkan blir till aska framför att den byggs upp med hud, kött och ben av hans får.
 51. De kristna bör undervisas att påven frivilligt skulle, till och med (om det behövdes), sälja Peterskyrkan och ge av sina egna pengar till vissa av dem som alla dessa avlatspredikanter övertalar att ge pengar.
 52. Försäkran om frälsning genom skrivelser av nåd är förgäves, även om kommissarie för avlatsbreven, ja påven själv, skulle pantsätta sin själ för dem.
 53. De är fiender till Kristus och av påven, som befaller att Guds ord ska vara helt tyst vissa kyrkor.
 54. Skador åsamkas Guds Ord då, i en predikan, en lika stor eller en längre tid går åt till avlaten än Guds ord.
 55. Det måste vara påvens avsikt att ifall avlaten (vilket är det minsta) rings in med en klocka, med en procession och en ceremoni, så ska evangeliet (vilket är det allra största) ringas in med hundra klockor, hundra processioner och hundra ceremonier.
 56. Den kyrkans skatt ur vilken påven delar ut avlat, är inte tillräckligt omtalad eller känd bland de kristna.
 57. Den är uppenbarligen en skatt utan jordiskt värde, annars hade inte alla dessa försäljare delat ut den så frikostigt utan bara samlat in den.
 58. Inte heller kommer den från Kristus och helgonen, för även utan påven så ger dessa alltid nåd till den inre människan och korsfästelse, död och helvete till den yttre människan.
 59. Enligt Sankt Laurentius så är kyrkans skatt de fattiga, men då menade han enligt den tidens synsätt.
 60. Utan att förhasta oss säger vi att kyrkans nycklar (vunna genom Kristus förtjänst) är den skatten.
 61. För det är uppenbart att när det gäller frigörelsen från straff och de förbehållna fallen så är påvens egen auktoritet tillräcklig.
 62. Den verkliga skatten i kyrkan är det mest heliga evangeliet om härligheten och Guds nåd.
 63. Men denna skatt är naturligt svår att acceptera för att den gör att den förste blir sist.
 64. Å andra sidan är avlaten naturligt lätt att acceptera för att den gör att de sista blir först.
 65. Skatterna i evangeliet är nät som man förr brukade använda till att fiska efter människor med rikedomar.
 66. Skatterna i avlatsbreven är nät som man nu använder för att fiska efter rikedomar hos människor.
 67. De avlatsbrev som demagoger hyllar som den största nåd är i verkligheten beskriven så för att den främjar vinning.
 68. Men de är i verkligheten det allra minsta i jämförelse med Guds nåd korsets fromhet.
 69. Biskopar och pastoratens präster är tvungna att släppa in påvliga kommissionärer för avlatsbreven och visa dem vördnad.
 70. Men ännu mer är de skyldiga att vaka med sina ögon och öron så att inte dessa män predikar sina egna fantasier istället för uppdraget från påven.
 71. Den som talar mot sanningen i den påvliga avlaten, låt honom vara bannlysning och förbannad.
 72. Den som vaktar mot begäret och betalningskravet hos avlats-predikanterna, låt honom vara välsignad.
 73. Liksom påven med all rätt dundrar mot dem som orsakar skada på den påvliga avlaten…
 74. … så mycket mer kommer han dundra mot dem som tänjer på sanningen och använder avlaten som ett bedrägeri mot den heliga kärleken.
 75. Att tänka att den påvliga avlaten räcker för att frikänna en man, även om han begått ett oförlåtlig synd och kränkt Guds moder, det är vansinne.
 76. Vi säger tvärtom att den påvliga avlaten inte kan ta bort det minsta av mindre synder avseende på skuld.
 77. Att säga att, även om Petrus var påve nu så skulle han inte kunna skänka någon större nåd är hädelse mot både Petrus och påven.
 78. Vi säger tvärtom att såväl han som varje annan påve har större nåd till sitt förfogande, evangeliet, heligheten, nåden, gåvor att bota sjuka, osv enligt 1 korinthierbrevet 12.
 79. Att säga att korset med påvens vapen ingraverat är likvärdigt med Kristi kors är hädelse.
 80. Det är biskoparna, pastoratens präster och teologerna som låter sådana läror spridas bland folket.
 81. Denna otyglade predikan om avlat gör det inte lätt ens för lärda män att skydda vördnaden för påven från förtal och illasinnat prat från lekmän.
 82. Mer konkret: Varför tömmer inte påven skärselden på grund av helig kärlek och det trängande behovet hos själarna. Det vore en bättre anledning istället för att lösa in ett oändligt antal själar av en så obetydlig anledning som eländiga pengar till att bygga en kyrka?
 83. Vidare: Varför fortsätter vi ha mässor och jubileumsmässor för de avlidna, och ger inte tillbaka eller tillåter tillbakatagande av donationer å deras vägnar, eftersom det är fel att be för de som redan är återlösta?
 84. Vidare: Vad är denna nya fromhet från Gud och påven som låter de laglösa och onda för pengar köpa ut Guds fromma ur skärselden, istället för att befria den fromma av ren barmhärtighet på grund av själens eget behov?
 85. Vidare: Varför har kyrkans stadgars ånger slutat tillämpas och genom glömska upphävts, för att ersättas med utfärdande av avlatsbrev?
 86. Vidare: Varför bygger inte påven, vars förmögenhet i dag är som förmögenheten hos de rikaste, Peterskyrkan för sina egna pengar, istället för att bygga den för pengar från de fattiga troende?
 87. Vidare: Vad är påvens eftergift och vilka garantier ger han till dem som genom perfekt ånger har rätt till full förlåtelse och gemenskap?
 88. Vidare: Vad mer gott skulle kyrkan kunna göra än om påven skulle göra hundra gånger bättre än nu och skänka till varje troende dessa eftergifter och garantier?
 89. Eftersom påven genom sina benådningar söker själars frälsning snarare än pengar, varför utökar han då inte bara de tidigare avlatsbreven så att de har samma effekt som dessa?
 90. Att möta dessa argument och funderingar med våld och inte ge svar, är att göra kyrkan och påven till åtlöje för sina fiender och att göra de kristna olyckliga.
 91. Om således avlaten blev predikad enligt påvens anda och tanke så skulle alla dessa tvivel snabbt sluta existera.
 92. Bort då med alla de profeter som säger till folket i Kristus, ”Frid, frid” där det inte finns någon frid.
 93. Välsignade är alla de profeter som säger till folket i Kristus, ”Kors, kors”, där det inte finns något kors.
 94. Uppmuntra de kristna att flitigt följa Kristus, deras huvud, genom straff, död och helvete…
 95. … och därmed att komma till himlen snarare genom många prövningar, än genom försäkran om fred.

Praktikant som lär sig om SKUT

Under veckan har vår församling här i Berlin haft den stora glädjen att ha en gymnasiepraktikant, nämligen Hanna. Hanna går på gymnasiet i Karlshamn, Blekinge och kommer skriva sitt specialarbete om Svenska kyrkans arbete i utlandet. Hon har varit med en av volontärerna under veckan och fått se vad som händer och görs i Berlins Viktoriaförsamling.

På bilden står hon vid utlandskyrkans signum, nämligen kanelbullen som hon bakat tillsammans med Rebecka som är volontär.

Vi önskar Hanna all välgång i livet och ser fram emot att få läsa hennes arbete om Svenska kyrkan i utlandet!

 

Praktikant i Berlin

Basar, dop och vigsel – en bra inledning på hösten i Berlin.

tyska flaggan

 

Så är jag sedan tre veckor tillbaka i Berlin och på spaning i Svenska Viktoriaförsamlingen i Berlin. Här är några tankar kring ALLT som hänt under veckorna:

Basarplaneringstider:För varje dag som går kan jag bara säga att det är en härlig församling med så många fina människor som på olika sätt gör att allt fungerar och går runt – både anställda och frivilliga. Det börjar också närma sig basartider och det är ett stor arbete som just nu pågår med att göra allt klart. Det bakas bullar och tårtor för fullt, inköp planeras och det är dags för frivilliga som kan hjälpa till under de två intensiva dagarna under första advent att anmäla sig (om du är en av dem som är sugen på att hjälpa till gå in på församlingens hemsida).

Vigsel: En härlig lördag fick jag glädjen att viga mitt första par i Svenska kyrkan i utlandet. Att vara borta på semester och samtidigt slå till med att viga sig kan jag tänka mig är något alldeles extra. Mitt i Berlin, mitt i pulsen och storstaden och en bit från Sverige firar vi vigselgudstjänst på svenska med all den glädje och framtidshopp som finns. Kanske är du en av dem som funderar på att viga dig i utlandet, kanske här i Berlin eller på en strand med turkosblått fantastiskt vatten. Gå då gärna in på respektive utlandsförsamlings hemsida. Det skiljer sig lite åt med lagar och regler i olika länder. Ibland kommer också funderingen upp varför man ska betala när man vigs i en utlandsförsamling. Man är ju ändå medlem i Sverige. Det beror på att det s.k. clearing-systemet bara fungerar inom Sverige och för att täcka de kostnader som uppkommer i och med vigseln tas en avgift ut. Det är alltså inte så att det flyter in massa pengar för vigseln från Sverige och den församling man tillhör. Utlandsförsamlingarna klarar sig till stora delar ekonomiskt själva och behöver gå med minst plus minus noll. Varje gång någon viger sig i utlandskyrkan kan man se det som att man hjälper till så att kyrkan kan finnas kvar på just den platsen.

Dop: Dagarna här har inte bara bjudit på vigsel utan också dop. Det var något alldeles extra. Dopet var på svenska och tyska då mamman var svenska och pappan tyska. För att alla släktingar skulle förstå blev det fint att hålla det på båda språken. Med en extra förkärlek för tyska språket som jag har efter några (andra skulle nog säga ”många”) års studier i tyska var det extra kul att få variera språken. Så varför döper vi? Det svaret hittar vi snabbt i Bibeln. I Matteusevangeliet 28:18-20 får lärjungarna uppdraget att föra Jesu budskap vidare och döpa. Vi som efterföljande Jesu lärjungar får därmed också uppmaningen att låta döpa våra barn:

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Har du inte döpt ditt barn eller är själv döpt och är i någon utlandskyrka, varför inte ta chansen att fördjupa din närhet till Gud och ingå i de döptas gemenskap!

…och så lite bilder från vår fantastiska stad:

Speglar

Dem deutschen VolkeRiksdagskupol

 

En sommar på Mallorca

Efter en intensiv vår med massor av konfirmander i min hemförsamling i Simrishamn och inte mindre än tre fantastiska sommarkonfirmandgrupper som konfirmerades en och samma dag gav en lång och skön semester.

Den tillbringades till stora delar på Mallorca och Palma, en fantastiskt ö och stad. För dig som inte varit där kan det verkligen rekommenderas. Till en början var jag lite skeptiskt att åka dit då jag såg en plats framför mig utan kultur med bara fula hotellkomplex och människor som låg på en trång strand. Så fel jag kunde ha. Mallorca har massor av kultur och spännande platser att besöka. Och en härligt landskap.

Svenska kyrkan Palma

Passa också på att besöka Svenska kyrkan i Palma. Det är en riktig mötespunkt för svenskar och andra som har någon anknytning till Sverige. Jag fick möjlighet att flera gånger fira gudstjänst i det fantastiska kyrkorummet men också hjälpa till lite som vittne för alla brudpar som gifter sig på denna paradisö.

Mallorca 3

Ta chansen och åk till Mallorca och glöm inte besöka Svenska kyrkan där! De har mycket att erbjuda.

MallorcaMallorca 2

 

Så var det dags att fira Sverige!

IMAG0228

Aldrig tidigare har jag när jag varit i Sverige egentligen firat Sveriges Nationaldag. Den 6:e juni 2014 skulle alltså bli den första och denna gång i Berlin.

Dagen började klockan 09.00 med att en av volontärerna och jag tog hand om förskolans barn, då förskolelärarna hade planeringsdag. Eftersom 6:e juni inte är helgdag i Tyskland jobbar föräldrarna och barnen behöver komma till förskolan. Det var riktigt kul med spontana skratt och mycket rörelse — det var nästan som att gå på gym, då barnen hade mycket på gång och gärna rörde på sid.

Framåt eftermiddagen blev det så dags att ordna för nationaldagsfirandet. Det sköljdes jordgubbar, sattes fram glas och ordnades med bord. Vädret var fantastiskt och visade sig från sin bästa sida.

IMAG0226

 

IMAG0231

Prick klockan 19.00 börjades det med firande i Kyrksalen. Sångare från Bankeryd sjöng svenska sånger och psalmer. Ett mycket uppskattat tal hölls i mitten av Jan Lewenhagen, som jobbar på DN och från Berlin bevakar Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Schweiz och Österrike.

IMAG0239

Efteråt var det så dags för jordgubbar (typiskt svenskt men denna gång var de tyskodlade) och sekt (tyskt mousserande vin)/Apfelschorle (blandning av mineralvatten och äpplejuice). Stämningen var hög och samtalen gick varma.

IMAG0242IMAG0241

Nationaldagen förenar på ett annat sätt människorna i utlandskyrkorna och ger möjlighet till firande, tradition och glädje för de som har någon anknytning till Sverige och svenska språket. Det blir en extra högtid med nya möten för många, både svenskar och tyskar.

 

Mässa i Berlin – nästan som hemma

Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.”

 

Idag hade jag den stora glädjen så här söndagen före pingst glädjen att få leda mässan här i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Jag tänkte från början att det skulle vara som så många andra ställen i Sverige  några få gudstjänstfirare som utgör kärnan. Döm om min förvåning. När gudstjänsten började var vi närmare 80 personer med dels svenskar boende i Berlin men också många på kortbesök i Berlin. Det var fantastiskt att få fira mässa på sitt eget språk mitt i storstaden. Det blev som hemma och ett stort engagemang från församlingens sida med ordentlig sång.

Temat var ”Hjälparen kommer”, dvs Andens ankomst för att hjälpa oss människor här på jorden att förstå och vägledas på den väg som Kristus har visat oss, kärlekens väg.

Efteråt var det i strålande solsken kyrkfika och de flesta stannade kvar och samtalade en stund gudstjänst och annat i vårt stad och våra liv.

Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) har verkligen viktig och betydande plats i människors liv både fast boende och de på korta besök. Ta chansen att komma till Svenska kyrkan i utlandet när du är på semester eller flyttat till utlandet. Du kommer att möta gemenskap, kärlek och värme – allt i Kristi anda!

 

 

 

Bönens rum

Varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund är det liv och rörelse i Berlin. Då kan det vara skönt att få sitta ner i en stund och reflektera över livet och be en bön. I den vackra och rogivande Kyrksalen i Svenska kyrkan i Berlin finns alla möjligheter till det. Utanför är det trafik, ljud och stress men inne är det lugn och Kristusnärvaro. Kom gärna och tänd ett ljud, be för någon och varva ner från vardagen. Minst två dagar i veckan kan man också fira gudstjänst med andra och vara del i den gemenskap som finns runt Kristus.

Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. (Joh. 16:12-15)

 

imag0192

 

Berlin – en världsstad

Fredagen blev mycket spännande. Jag gavs möjlighet att åka till Evangelisches Johannesstift i Spandau för att träffa präster som precis var på väg att sändas ut i kyrklig tjänst runt om i världen. Jag fick berätta om Svenska kyrkan i Sverige och utlandet och frågorna var många. Det var tydligt att likheterna var många och förutsättningarna också desamma. Det var många funderingar hur man kunde vara kyrka bland människor i ett annat land med ny kultur och nya seder och bruk. Det handlade om att hitta sitt sociala sammanhang. Det handlade om hur man ekonomisk kan klara sig som kyrka med knappa medel. Det handlade om hur man kunde föra ut det evangeliska budskapet bland sina landsmän. Ja, det handlade om mycket mer…

Så blev det helg och Berlin har visat sig från sin allra finaste sida. Det har varit ett fantastiskt väder med 25-30 grader och jag har haft lediga dagar under lördag och söndag. Då har jag tagit mig runt i stan och titta på kända och okända ställen.

Även om jag varit i Berlin massor av gånger upptäcker jag alltid nya saker. Denna gång blev det en båttur på floden Spree där det gavs möjlighet att se byggnader och sevärdigheter från ett annat håll. Dessutom var jag på Kulturkaufhaus Dussmann för första gången. Den som är ute efter böcker, filmer eller CD-skrivor av alla dess slag bör ta sig hit.

Är du däremot mer intresserad av chocklad är det värt att gå till Fassbender und Rausch, vid Gendarmenmark. Här finns chocklad av alla dess slag och inte minst enorma chockladskulpturer av kända saker i Berlin. Berlin kan man aldrig tröttna på. Staden har 3.5 miljoner invånare och Tysklands till ytan absolut största stad. Det är nästan som Europas New York, dvs. en stad som aldrig sover. Det är alltid något på gång och människor i rörelse.

Är du på besök för första gången bör vägarna gå förbi Brandenburger Tor, Gedächtniskirche, Potsdamer Platz, Rechtag, Alexanderplatz, Fernsehturm och inte minst alla kända minnesmärken som finns i staden. Besök också gärna Bernauer Strasse. Där kan man se hur det såg ut med muren under DDR-tiden med den delade staden.

För dig som behöver vila dina fötter ett tag med kaffe och kanelbulle eller vill fira gudstjänst på svenska tar du tunnelbanan till Berliner Strasse och tar dig därifrån med fot 3 minuter till Landhausstrasse 26-28. (För öppettider och vad som är på gång tittar du på http://www.svenskakyrkan.se/berlin/) Så vad betyder då namnet Berlin. Det är inte så lätt att få ett exakt svar. På wikipedia (kanske inte världens mest pålitliga källa) står:

Den vanligaste förklaringen till namnet Berlin är att det kommer av berl-, som betyder ‘träsk’ eller ‘våtmark’ på den västslaviska dialekt som talades i området före den tyska kolonisationen under 1200-talet. Detta kan möjligen syfta på de våtmarker som då fanns i området omkring nuvarande Alexanderplatz.

Enligt en annan teori uppstod namnet Berlin ur det slaviska ordet ber som betydde ‘björnens ande’, samt berloga, vilket betyder ‘björnens ide.

 

O Kriste, Du som är Sanningen och Vägen,
sänd Din skyddsängel till Dina tjänare
att ledsaga dem, såsom Du en gång sände honom till Tobias.
Låt dem till Din ära förbliva oskadda av allt ont
och bevara allt vad gott är,
o Du ende människoälskande.

Amen

IMAG0158 IMAG0162

IMAG0175 IMAG0177 IMAG0178 IMAG0184

Hur hamnade jag just i SKUT/Berlin?!

Början…

En tidig höstdag 2013 satt en präst och tittade i Kyrkans tidning då hans ögon plötsligt föll på en tjänst som prästtrainee tre månader (en måndag vid tre tillfällen under ett år) i Svenska kyrkan i utlandet. Då prästen många gånger när han varit ute och rest besökt utlandsförsamlingar och alltid med positiva erfarenheter och med en tanke på att kanske någon gång själv få jobba i en utlandsförsamling sändes ansökan in. Det dröjde några veckor, blev dags för intervju och spänningen steg ytterligare och efter ytterligare några veckor kom beskedet om att denne präst (och en diakon) skulle få möjligheten att bli Svenska kyrkans första prästtrainees. Prästen skulle sändas till Berlin och diakonen till Cypern.

Spända av förväntan blev det så dags för uppstartsträff i Uppsala. Fantastiskt möten skedde med människor på SKUT-kansliet i Uppsala och med kyrkoherden från respektive församling.

Glada i hågen åkte de båda hem till sina respektive bostadsorter i längtan på att några månader senare få besöka sina traineeförsamlingar.

Hösten gick, vintern likaså och den 19 maj landade jag så på Tegel i Berlin och tog mig med spända steg till Victoriaförsamlingen i Berlin där jag blev varmt välkomnade och installerade för mina första tre veckor i Svenska kyrkan Berlin.

Här på bloggen kommer ni kunna följa det som händer här och mina upplevelser! Häng på!

Dan,

präst i Simrishamn

prästtrainee i Svenska Victoriaförsamlingen/Berlin