Våra riktmärken

”Man trivs när man behövs” är mottot för Ideellt forum som är en organisation inom
Svenska kyrkan. Genom denna organisation vill man synliggöra församlingens medlemmar
som bärare av kyrkans uppdrag. Men, man kan ju undra om det här med ”trivsel”
verkligen är någon kyrklig angelägenhet? Tittar vi lite djupare på det här med trivsel,
så ”trivs” vi när vi lever och verkar i goda relationer till Gud och varandra. Och alla
goda relationer kännetecknas av en kärleksfull ömsesidighet:

Vi behöver Gud och vår medmänniska. Och vår medmänniska och Gud behöver oss i
arbetet för himmelrikes utbredning. När Gud skapade jorden gav Han oss människor i uppdrag att förvalta skapelsen (1 Mos 1:26). Och längre fram i historien säger Jesus att vi som är Hans lärjungar är jordens salt och världens ljus (Matt 5:13;14). Som kristna står vi alltså därför ALLA i evangeliets tjänst.
Och om det är varje människas uppgift att vara med och förvalta skapelsen, så är det
också en rättighet att få göra det.
//Christian Josefsson, präst i Lerum

Våra riktmärken
För den som vill göra en ideell insats i Lerums församling, skall det
vara lätt att finna sin uppgift. Här kommer några riktmärken för vårt
församlingsarbete:

Värde – alla har fått sitt grundvärde av Gud och har sin självklara plats i
kyrkan och dess arbete.
Mening – vi vill känna att tillvaron och våra liv har en mening. Det ideella
arbetet kan få oss att känna verklig mening.
Gemenskap – människans djupaste kallelse är att leva i gemenskap med
Gud och sina medmänniskor. Det ideella arbetet hjälper till att skapa
gemenskap.

Människan i fokus – det ideella engagemanget måste alltid vara för
människans skull, där vi prioriterar verkliga mänskliga behov.

Att få göra tro – den legendariske prästen Ebbe Hagard (1917 – 2008)
uttryckte detta väl med titeln på sin bok ”Tro med händerna” (1982). Hur vi
med Guds hjälp ”gör vår tro/tror med händerna” måste få se olika ut beroende
på vilka vi är (1 Kor 12:4-6).

Medskapare – att vara medskapare är ALLAS vår grundläggande
uppgift. Och genom det ideella engagemanget kan vi också få chansen att
utföra denna vår uppgift, för Guds och världens skull.

I Petrus första brev läser vi: Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster; ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara
ljus (1 Pet 2:9).

Nu är församlingen på gång!

Att vara delaktig i att bygga församling handlar inte om prestationer utan om att dela livet med varandra och göra skillnad.

Alla står i evangeliets tjänst och under dess auktoritet. ”Vi människor längtar efter något
meningsfullt, att få bidra och göra skillnad, det är en viktig drivkraft. Vi vill att alla ska få
användning av sin begåvning och kreativitet och bidra till att församlingen kan få möjligheten
att få sin uppgift, nämligen att vara Kristi kropp.

En kropp kan inte klara sig utan sina kroppsdelar. Att vi alla bidrar gör att församlingen
kan utvecklas och vidgas. Att arbeta tillsammans är också mycket roligare än att
göra saker på egen hand. Det är något som vi nu satsar på och funderar över.
Idag berikas församlingens verksamhet av människors ideella insatser.
Med ideell medarbetare avses en oavlönad person som bär någon form av överenskommet ansvar för det gemensamma församlingslivet.

MÖJLIGHETERNAS KYRKA
Lerums församling vill utrusta människor att bli mer delaktiga. ”Människor engagerar sig,
vill engagera sig och mår bra av att engagera sig”. Det är en rättighet att få använda sig av
sina gåvor – det bör vara en sorts drivkraft i vårt arbete.

Jag tror att många fler önskar vara behövda men på ett annat sätt än vi är vana med.
Tillfälliga uppdrag, direkt förfrågan, kompetensbaserat är några perspektiv som måste
finnas med om vi även ska få med ideella som är yngre och förvärvsarbetande.
För att församlingen ska lyckas med att bygga vidare på ideella krafter ställs det nya
krav också på dem som är anställda. Det handlar om ledarskap, att ge stöd, uppmuntran och utbildning. Även de anställda behöver fortbildning och stöd i nya uppgifter och
roller.

Den nya tekniken har gett oss oändliga möjligheter att kommunicera, men än så länge
finns det inget som överträffar det personliga mötet. Ansikte mot ansikte känner sig
människor sedda, och det är en förutsättning för att kunna engagera människor.
Vi ställer oss den frågan hela tiden, hur skall vi bli bättre på att ta tillvara de gåvor
och idéer som finns hos människor som kommer och finns i vår församling?
Under våren arbetade Lerums församling fram en handlingsplan tillsammans med anställda
och ideella och nu har vi börjat ta den i bruk och skall använda oss av den steg för steg, för
att börja bygga på det som redan finns.

Susanne Lindström

Du behövs!

Kyrkan är en livsgemenskap.

Här samlas vi kring den Gud som gav oss livet och som är med oss alla dagar till tidens slut.Kyrkan är en gemenskap där alla behövs och där alla är lika viktiga. På samma sätt som kroppen kan sörja en förlorad kroppsdel, längtar vi alltid efter dem som saknas oss.Vårt mål är alltid alla. Först då är vi kompletta.I kyrkan finner var och en sin uppgift. De gåvor som Gud lagt i mitt liv kommer till nytta då jag ställer mig till förfogande.Lerums församling ropar efter ideella krafter, efter människor som på ett eller annat sätt kan finna mening i att vara en del av det stora arbetslaget.I grunden delar vi alla samma uppdrag; att berätta om Jesus Kristus. Detta sker på många olika sätt, i stort och smått, på gator och torg, i arkiv, kök och församlingssalar. Tron på Jesus gäller hela mäniskan. Därför behövs människor som inte bara berättar evangelium utan också gör. Vår tro är att alla behövs och att det vi gör är lika viktigt.Undersökningar visar att upp till varannan tillfrågad person är intresserad av att vara ideell i Svenska kyrkan.

Att det inte blivit så, säger de flesta, är för att ingen frågat dem.Nu frågar jag dig: Vill du bli ideell i Lerums församling? Eller fortsätta att vara en del…

Välkommen!

Vi längtar efter dig! Gunnar Göranzon, Kyrkoherde

6

Lerums kyrka    5 december           ”Du behövs i församlingen”

Information och idékväll om ideellt arbete,Kanske för dig som vill förändra din uppgift och uppdrag. Det finns möjlighet få veta lite mera vad det nya kommer att innebära.  – Kom och var med!

Vi startar med en

18.30 Pilgrimsmässa

19.00 Informationskväll