Jag tror att nystart kommer bli höstens melodi.

Just nu är det lite reflektionstider.Det handlar om att samla ihop och gå in i vila och få lite återbäring av året.

Jag tänker att det som står i församlingens undervisningspastoral är så bra.

”Dopuppföljning Lerums församling välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet. Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro.”

Jag sitter för tillfället och planerar inför kick off dagen som Göteborgs stift anordnar tidigt i höst för alla medarbetare som arbetar med ålder 0-18 år.” Dagens unga- nya tider, nya värderingar”. På punkterna kommer det finnas dagar som kan inspirera och ge ny energi inför hösten.

 • Det kommer handla om Konfirmation- till vilken nytta? Livstydning på dopets grund
 • Olika workshopar och där kommer Lerums församling ha två sådana som heter

”Alltid sedd och älskad”- Så här har vi valt att jobba med dopet och dopuppföljningen i vår församling. Synlighet, kunskap och tillgänglighet som är viktiga ledord.

Det är roligt att vi får vara med och inspirera andra församlingar och medarbetare i stiftet. Alla vi är ju en del av hela kyrkan och få komma ut och mötas är så viktigt. Vi är ganska bra på att finnas med och representera och representeras.Det kommer många tillfällen under hösten och våren som redan har sina datum.

Jag ser fram emot hösten och det skall bli så roligt att fortsätta det fina arbetet i församlingen. Jag tror att nystart kommer bli höstens melodi.

En härlig sommar!

Susanne Lindström, församlingspedagog

”Tänk Sverige har minst antal som ”tror på Gud”, men flest anställda som vill få människor att tro på Gud”, det säger något…

Ideellt forums idédagar – Seminarium i Umeå 2 – 4 oktober 2015

PicCollage

Vi var en grupp, både anställda och ideella från Lerums församling som deltog i Svenska kyrkans ideella dagar i Umeå.

Syftet med dagarna var att ge anställda, förtroendevalda och ideella inspiration och fördjupning för engagemanget i Svenska kyrkan. Det deltog över 300 personer och gemensamma föredrag varvades med gruppmöten där vi i en mindre krets kunde fördjupa oss i olika ämnen och dela våra erfarenheter.

Här följer ett litet axplock ur helgen:

Jonas Bromander, tidigare forskningschef för kyrkokansliets analysenhet, talade om ”Det ideella engagemanget, en möjlig framgångsfaktor”:  Med utgångspunkt i en beskrivning av den övergripande samhällsutvecklingen – från den tid då kyrkan hade sin plats mitt i byn, fram till idag och den plats kyrkan har i dagens samhälle –  beskrev han vad som karaktäriserar kyrkan. Undersökningar visar att inte mindre än 700 000 personer säger att man vill engagera sig ideellt i Svenska kyrkan. Lika många säger att man kanske kan göra en insats. På frågan om varför man ville engagera sig var svaret främst att man vill hjälpa de som har

”Oftast handlar det också om kommunikationsproblem som inte är engagerade men skulle kunna bli engagerade i Svenska kyrkan”  det svårt. Kyrkokansliet har också tittat på vilka områden inom kyrkan som skulle kunna utvecklas med avseende på det ideella arbetet. Kyrkans sociala arbete och arbetet med barn och unga är de områden som bedöms ha störst utvecklingspotential.

Som Jonas Bromander sa:  Är det viktigt så ” tänds vi till att vilja vara till hands.

”Tänk Sverige har minst antal som ”tror på Gud”, men flest anställda som vill få människor att tro på Gud”, det säger något…

Det har stått mycket i Kyrkans tidning om Ideella dagarna och det är roligt att man sätter ljuset på de viktiga och spännande siffrorna.

Dessa dagar sa tydligt att vi behöver fortsätta att utveckla det ideella arbetet hemma i församlingen, med utveckling och handledning.

Det handlar om god struktur.

Planering, se på kompetenser, skapa och bygga relationer, utbildning för att uppmuntra och ge stöd,  anställda behöver också mycket feedback för att släppa lite  så det känns bra att kunna vägleda istället för att man känner att man har mindre att göra och tappar en sorts kontroll och nätverkande det var något som vi pratade mycket med rollen som samordnare.

”Tacksamhetenslov att odla vänskap, behöver bli mycket bättre på.”

Ett annat pang föredrag var med Rikard Olofsson som arbetar som i Stockholmsstift.   Ord om Gud – Allas bidrag till teologin smått som stort är viktigt. Hur ser vi på kyrkan, Vad jag ser beror på vilket håll jag tittar på/från. För vem finns kyrkan? För sin egen skull, folk, för Gud, för andra? För vem är kyrkan till för?

”Det handlade mycket om att se det från olika perspektiv” det jag jämför Svenska kyrkan med visar vilket ideal jag har.”

Vidare fick vi under seminariet information om bl.a.

 • -Gudstjänstförnyelse med avseende på anpassning till konfirmander och ungdomar.
 • -Verksamheten och samarbetet i en nybyggt bostadsområde, Lindhagen, på Kungsholmen i Stockholm.
 • -Synen på ideellt arbete ur några teologiska synvinklar.
 • -Lundby församlings engagemang avseende flyktingmottagning.
 • Vi valde lite olika seminarier och på det sättet hade vi mycket att diskutera och prata om när vi möttes vid våra gemensamma måltider.
 • -Det ena med inriktning på fördjupning av området gudstjänstförnyelse.
 • -Det andra rörde ett sätt att läsa bibeln tillsammans, ”Befriande bibelläsning”.
 • Rollen som samordnare
 • De vill förändra Världen.

”Sammanfattningsvis har de tre dagarna i Umeå varit intressanta, inspirerande och mycket givande och de har bidragit till en än bättre grund för mitt engagemang som ideell i församlingen. Jag vill rikta ett stort tack till Lerums församling för att jag fick möjlighet att delta.”

 

Jag kommer ta med mig myllret av människor i alla åldrar, ideella och anställda som gör och är tillsammans, där vi möttes i olika samarier, matstunder, gudstjänster, café, vid bokbordet, där vi delade erfarenheter. Häng i korridorer och ett ”gott tilltal”. Det myllret är för mig att vara en församling, det hade vi lika gärna haft också i Lerum.

En av de som åkte, Susanne Lindström, samordnare för ideella arbetet i Lerums församling

 

Sanning är aldrig din eller min

höst2

Som en gåva!  På Facebook finns det en grupp som heter ”Dela tro-dela liv”: Här delar människor med sig av sina personliga tankar om tro och liv. Sidan är en del av Svenska kyrkans större satsning Dela tro – dela liv. Det är helt underbart härligt att läsa personliga och stora tankar som skrivs på den communityn. Ett tips till dig som inte känner till det!

Ibland blir man så där glad när man helt plötsligt får något som man inte har väntat på eller förväntat sig att få eller visste att man kunde få. Jag fick ett härligt mail av en hen som vill vara anonym. ”Du får gärna använda det och ge det vidare sa hen till mig. ”Jag har skrivit en hel del och här är är några tankar från mig.”

Jag skickar det vidare till dig och på det sättet delar tro – delar liv som jag hoppas fortsätter i vår församling.

Dikt och tankar från en vän.

Sanning

För mig är sanningen min

För dig är sanningen din

Sanning är aldrig din eller min

 

Tro 1

Mitt tvivel är min tro

När jag är säker känns det fel

Att våga tvivla ger mig ro

Att våga tro gör mig hel

Ger styrka att tro

 

Tro 2

Min tro känns nära

Ibland

Men så långt borta

Ibland

Kan borta bli nära?

 

Min vän känns nära

Ibland

Men så långt borta

Ibland

Kan borta bli nära?

 

Tro 3

Min kropp är som ett blad på ett stort stort träd

Alla är blad på trädet

Min själ är som ett sandkorn på en stor stor strand

Alla är korn på stranden

Min kropp skall som blad bli mull om hösten

Min själ är ett sandkorn på stranden

evigt

 

Vara sig själv

Många har mycket

Inom sig

Men vågar aldrig

Visa sig

Synd

 

 

Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling

Lerums församling vill ge möjligheter åt människor i alla åldrar att kunna lära sig av varandra. Vi vill skapa tillfällen att dela liv och dela tro.

Undervisningspastoral i Lerums församling

”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus ”.  (Galatierbrevet 3:27–28).

Genom dopet kallar Gud oss in i gemenskap med honom. Gud låter oss få del av hans kärlek och befriar oss att se varandra som omslutna av denna kärlek. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna”. Även om vi är till synes olika och bär på olika erfarenheter så är vi inför Guds kärlek alltid lika mycket värda.

Att relatera all undervisning i församlingen till dop – som en efterföljning av dopet eller som en förberedelse inför dopet innebär att dopets innebörd även måste prägla sättet hur vi undervisar. Blir vi genom dopet kallade in i en gemenskap med Gud och med varandra så innebär det att allt lärande måste bygga på respekt och tillitsfulla relationer. Även om det finns olika uppdrag inom kyrkan så betyder ”alla är ni ett i Kristus Jesus” att lärande är en process som fördjupar den gemenskap som Gud redan har skapat. Därmed innebär lärandet på dopets grund alltid ett ömsesidigt lärande.

Lerums församling vill ge möjligheter åt människor i alla åldrar att kunna lära sig av varandra. Vi vill skapa tillfällen att dela liv och dela tro. Vi behöver en dialog där olikheter berikar våra verksamheter. Vi vill väcka nyfikenhet och bjuda in till reflektion, fördjupning, uppmuntran och utmaning. Respekt, trygghet, öppenhet och gästfrihet ska prägla dessa möten. Människor ska få känna sig bekräftade och sedda i våra verksamheter. De ska få känna att de får vara sig själva.

Vår kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta bibelns berättelser och kyrkans liv och traditioner, får människan en möjlighet att spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet. Våra traditioner och symboler behövs, för vår tro kan knyta samman dåtid, nutid och framtid. Bibeltexten får liv och ger mening – genom att dela tro och liv. Församlingen vill genom sitt arbete med lärande och undervisning bidra till att människor kan erfara och tolka sina liv i relation med Gud.

Didaktisk mångfald Uttryckssätten för lärandet bör vara många och olika. Eftersom människor är många och olika behöver också metoderna vi använder för att undervisa och skapa lärande var många och olika. Undervisningen ska ha som mål att stimulera och engagera alla sinnena och hela kroppen. Eftersom varje grupp är en unik samling av människor innebär också den didaktiska mångfalden att verktygen för att bedriva undervisningen måste få forskas fram för varje ny grupp.

Motverka ensamhet och isolering Lärande och undervisning i kyrkans värld handlar inte endast om pedagogik. Det handlar också om diakoni. Allt levande befinner sig i en ständig längtan efter, och rörelse mot, förnyelse och utveckling. Allt som andas vill hela tiden dra nytta av sin omgivning för att själv fortsätta att utvecklas. I samspelet med andra människor gynnas växten ständigt genom delandet av personliga erfarenheter. Ensamhet och isolering däremot är den personliga utvecklingens största hot. Kyrkans främsta uppgift när det gäller lärande och undervisning bör alltså vara att skapa miljöer som motarbetar ensamhet och isolering och istället uppmuntrar till att bygga relationer och utbyta erfarenheter med andra människor.

Det livsnära lärandet Kyrkans undervisning ska ta sin utgångspunkt i människans situation här och nu. Ledord i detta ska vara respekt, inkännande, nyfikenhet och tålamod. Innan vi påbörjar någon form av ansats till lärande eller undervisning i mer formell mening måste vi veta mycket om människan i fråga. Undervisningen måste få en chans att bli livsnära. Om vi exempelvis vill undervisa om Bibeln måste vi först ta reda på vad personen i fråga redan vet om Bibeln. För att veta vilken nivå som är relevant behöver all undervisning och allt lärande börja med att kyrkan och dess representanter lyssnar och lär känna det som ligger nära, det livsnära, hos just den person man möter.

Det livslånga lärandet Lärande är en livslång process. Det sker tillsammans med andra i gudstjänster och i växtplatser, liksom i det enskilda mötet. Oavsett vad lärandet handlar om finns det inte en specifik början och ett specifikt slut. Man börjar inte lära sig språket vid första lektionen i svenska. Den processen börjar redan med det lilla spädbarnets kommunikation. Alla dessa lärandeprocesser fortsätter också helt naturligt när vi lämnat lärandeinstitutionerna. Vi fortsätter ständigt att utvecklas och lära, oavsett vilket ämne det gäller. När det gäller kyrkans syn på lärande och undervisning måste det också ses i ljuset av att vara en livslång process. Vilken människa kyrkan än möter bär hon alltid på någon form av erfarenhet. Det som vi i kyrkan kallar för nåd, frälsning, synd eller rättfärdighet anknyter till erfarenheter som varje människa har gjort i livet. För att ärlig och hållbar utveckling av den enskilda människan ska ta plats behöver kyrkan låta människan själv berätta, förklara och tolka. Allt detta i en djup förståelse av att vi lär så länge vi lever.

Dopuppföljning Lerums församling välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan för att växa dag för dag. Martin Luther betonar i Lilla Katekesen vikten av att dagligen återvända sig till sitt dop. Vi ser vår uppgift i att ge människor redskap för att hitta rätt på väg till dopet och i sitt liv i dopet.

Vi ser därför i alla möten med människor kring dopet och dopuppföljningen en central möjlighet för ett gemensamt lärande där vi samtidigt delar med oss av vårt liv och vår tro.