Oj, vad det händer grejer

Så snart man lägger upp händelser i Svenska Kyrkan intill varandra, blir det påtagligt så mycket som är på gång, så många människor som engagerar sig, som möts och berikar varandra tillsammans.

Det finns många olika kalendrar som berättar om händelser i Svenska Kyrkan. De flesta helt lokala för en församling eller för ett pastorat av församlingar i förening. Stiftskalendrarna handlar mestadels om de kurser, möten och andra händelser som planeras och genomförs av stiftskansliernas medarbetare. De inomkyrkliga rörelserna har sina kalendrar.

Svenska Kyrkans gemensamma tjänst för kurs- och konferensbokning används av en del, och ger en viss överblick.

Ett mer utbrett bruk av den digitala kalender som kan anslutas till församlingarnas och stiftens webbplatser, kommer förhoppningsvis att öka möjligheterna att se händelser från mer än en församling eller ett stift i taget.

Kyrkguide är en app för smarta mobiler, som efter ett par år har vuxit till sig. Alltfler församlingar blir medvetna om poängen med att göra sina kalendrar tillgängliga.

Livet i Svenska Kyrkan är den här bloggen, har en gilla-sida på Facebook och är ett nätverk. Och nätverket Livet i Svenska Kyrkan har en startsida som är en portal som uppdateras flera gånger om dagen. Till nätverket Livet i Svenska Kyrkan hör en kalender.

Kalendern Livet i Svenska Kyrkan är öppen för alla som gratis registrerar sig som medlemmar i nätverket. Alla kan fritt lägga in nya händelser i kalendern. Och om de vill dela dem med ett mejl till sina vänner. Händelser i Kalendern Livet i Svenska Kyrkan kan också delas vidare med Twitter och Facebook. lätt och smidigt med en enda knapptryckning.

Traditionellt läggs i Svenska Kyrkan stora pengar på annonser i tryckta tidningar. Om hälften av annonskostnaderna och hälften av den arbetstid som läggs på att få fram dessa tidningsannonser skulle flyttas till att publicera och dela i digitala kanaler, så skulle fler människor få veta vad som händer, få ta del av livet i Svenska Kyrkan.

För att dela tro, för att dela liv behöver också sättet att berätta om gudstjänstliv, församlingsarbete och många händelser i stiften och nationellt förändras och förnyas. Det behöver bli lättare för människor att ta emot den information, de inbjudningar de får. Digitaliseringen är nyckeln.

 

Dela tro – dela liv: Sök pengar till projekt för lokala satsningar

Det finns möjlighet att ansöka om pengar till delsatsningar inom Dela tro – dela liv. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om fördelning av ekonomiska medel. Ansökningar kommer att beredas fortlöpande. Till grund för beredning och kyrkostyrelsens beslut finns anvisningar här nedan som består av inriktningar, formella kriterier och föreslagna teman.

Inriktningar

När kyrkostyrelsen beslutade om satsningen på undervisning och mission för alla åldrar i juni 2012 angavs ett antal inriktningar för arbetet. De delsatsningar som kan komma ifråga för ekonomiskt stöd ska passa in i de övergripande ramarna för Dela tro – dela liv och innehållsmässigt anknyta till minst två av de inriktningar som listas här nedan.

Delsatsningen ska

1. stärka kyrkans utbildningar och församlingarnas resurser för fortbildning,

2. stärka kunskapen om kristen tro och tradition hos media och andra centrala samhällsaktörer,

3. ha fokus på kyrkliga handlingar, särskilt dop och konfirmation,

4. resultera i att Svenska kyrkan har anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda som kan förverkliga visionen om att människor som möter Svenska kyrkan ska ges än större möjligheter att tolka sitt liv i ljuset av evangeliet om Jesus Kristus,

5. resultera i att församlingarna och stiften har konkreta planer för hur de ska utgöra lärande gemenskaper respektive främja undervisnings- och missionsuppdragen.

Formella kriterier

Genom dialog och samspel mellan församlingar, stift och nationell nivå kan kyrkan stärka kristen undervisning på ett för framtiden avgörande sätt. Samverkan och gemensamma delsatsningar kommer att prioriteras eftersom de får mer långsiktiga effekter och främjar framtida utveckling. Därför ska följande kriterier vara uppfyllda för att en delsatsning ska komma ifråga för ekonomiskt stöd:

Delsatsningen ska

a. vara utvecklande och nyskapande,

b. inkludera församlingars utförande, stiftens främjande och nationell nivås stödjande uppgifter,

c. vara gemensam i betydelsen att flera parter samverkar (flera stift och församlingar, organisationer med nära koppling till Svenska kyrkan såsom exempelvis Svenska Kyrkans Unga kan inkluderas),

d. ha medfinansiering från flera samarbetspartners,

e. dokumenteras och utvärderas (i ansökan om delsatsningen ska det framgå hur detta görs). Delsatsningens resultat ska spridas och främja hela kyrkans satsning på undervisning och mission för alla åldrar. (Dessa processer kommer nationell nivå samordna och stödja på sätt som beslutas om senare.)

Föreslagna teman

I de överläggningar som kyrkostyrelsen hållit med stiftsstyrelserna och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har vissa prioriterade teman återkommit. En delsatsning kan därför med fördel vara koncentrerad till något av följande teman:

– Bibelns betydelse för kristen tro och kyrkans tradition.

– Kyrkorummets möjligheter för kyrkans undervisning och mission.

– Kulturella och musikaliska uttryck som stärker människors möjligheter att dela liv och tro.

En delsatsning ska således anknyta till minst två av de inriktningar som anges ovan, uppfylla de formella kriterierna och med fördel vara tematiskt koncentrerad.

Instruktioner för ansökan om en delsatsning

Ansökan om en delsatsning ska innehålla följande och omfatta max 3 A4-sidor:

 Syfte

 Kort beskrivning av genomförande och organisation för delsatsningen.

 Målgrupp

 Tidplan

 Kort beskrivning av förväntade effekter och lärdomar.

 Ange vilka som samverkar i delsatsningen (stift, församlingar etc.) och hur samverkan sker.

 Budget med motiverad totalsumma, ange också medfinansiering från andra parter än nationell nivå (medfinansiering kan ha olika form, t.ex. personella resurser).

Kort beskrivning av hur en barnkonsekvensanalys påverkar delsatsningen.

 Kort beskrivning av hur delsatsningen ska dokumenteras och utvärderas.

 Kontaktuppgifter till huvudansvarig för delsatsningen.

Ansökan om en delsatsning skickas in elektroniskt som bilaga till e-post till karin.sarja[a]svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter

Karin Sarja, karin.sarja[a]svenskakyrkan.se 018-16 95 09

Maria Wingård, maria.wingarda[a]svenskakyrkan.se 018-16 94 37