Påskvandring för skolorna

Påskliljor. Foto: Anna Skoog

Påskliljor. Foto: Anna Skoog

Om några veckor är det påsk och för oss i kyrkan så är det den största högtiden förutom jul förstås. Påsken är en berättelse om liv och död.

Många församlingar gör därför en påskvandring för barn och vuxna eftersom berättelsen är så tacksam. Det finns många olika personer i den, en del otäcka, en del svaga, en del rädda, ja som vi människor är mest.

Vandringarna kan se olika ut beroende på vilka resurser man har och hur möjligheterna  för lokaler är.

Svenska kyrkan Tjörn har också vandringar. I Kållekärr vid Kyrkans Hus så är alla skolbarnen från Kållekärrs skola inbjuden till vandring. Lika så i Rönnängs kyrka där samarbetet med skolorna är bra.

Ibland samarbetar vi med andra samfund som finns lokalt, samhällena är små och barn och unga finns ofta i flera olika kyrkor.

I Skärhamns kyrka skall vi ha en påskvandring med och för alla sinnen. I dag så börjar vi bygga om inne i kyrkan, där det skall bli fyra olika rum, fyllda med saker som man kan lukta på, smaka på, känna på och se.

Vi har bjudit in Skärhamns skola och vi är så glada för att alla klasser kommer till oss.  Naturligtvis skall barn och vuxna i våra verksamheter få gå vandringen.

Vandringen går till så att barnen följer fotspår som de hittar när de kommer in i kyrkan, de skall följa dem tills de kommer upp till koret. Där får de sitta ner och sedan får de berätta vad de upplevt.

Men nu kommer det svåra, de får inte prata!

Och det är verkligen svårt idag, att vara tyst. Vi fylls hela tiden med massor av ljud, information, musik, det är nästan aldrig tyst.

Därför blir det en utmaning att gå tyst genom rummen och uppleva med de andra sinnena.

Det brukar gå jättebra och då blir det ännu viktigare när de sedan får prata om sin upplevelse.

Den här vandringen passar alla slags människor, även om man har en annan religion. Jag har tidigare haft vandring för muslimska män, vi hade en mycket gott samtal efter vandringen.

Föräldrar och små barn, unga vuxna, våra kyrktanter, ja alla får gå vandringen.

Sen är vi redo för att gå in i Stilla veckan, med kanske ett helt annat perspektiv och förståelse för vad som händer med Jesus under hans sista dagar i livet. Och då kan vi verkligen glädjas över uppståndelsen, där livet vann över döden, en gång för alla.

Ljuset finns hos oss alla hela tiden, även i det mörkaste mörker.

Jaana Pollari Lindström- Präst i Svenska kyrkan Tjörn, Stenkyrka församling.

Jaana Pollari Lindström- Präst i Svenska kyrkan Tjörn, Stenkyrka församling.

Jaana Pollari Lindström
präst 

Färre antal förtroendevalda?

Foto Magnus Aronson IKON

Foto Magnus Aronson IKON

Kyrkans Tidning skriver i dagens nummer (13/2017) att antalet förtroendevalda i Svenska kyrkan kraftigt har minskat sedan 2001, då Svenska kyrkan började genomföra sina kyrkoval i egen regi.

http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/kraftig-minskning-av-antalet-fortroendevalda

Vid det senaste valet 2013 valdes 17000 personer vid det direkta valet jämfört med 27300 direktvalda vid kyrkovalet 2009. Den stora skillnaden är den strukturförändring som ägde rum och slog igenom 2014, då direktval till kyrkoråd togs bort och alla istället har kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige väljer sedan kyrkoråd och församlingsråd genom ett indirekt val.

Vad innebär det här för Tjörns del?

I höstens val, den 17 september, så kan alla medlemmar i Svenska kyrkan (som är skrivna på Tjörn) välja i tre val.

  • Dels bestämmer medlemmarna vilka 35 31 personer (rättad 3 april 2017) som ska sitta i Tjörns kyrkofullmäktige.
  • Dels bestämmer medlemmarna vilka ledamöter från Norums kontrakt (där Tjörn ingår) som ska sitta i stiftsfullmäktige. (Stiftsfullmäktige består av 81 mandat)
  • Dels bestämmer medlemmarna vilka ledamöter från Göteborgs stift som ska sitta i kyrkomötet. (Kyrkomötet har 251 mandat).

Kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat bestämmer sedan (efter nomineringsmöte och samråd i alla församlingarna) vilka personer som ska sitta i de lokala församlingsråden. Det finns ett församlingsråd för varje församling. Dessutom bestämmer kyrkofullmäktige vilka som ska sitta i kyrkorådet.

Det betyder att det väljs cirka 10-15 personer i varje församlingsråd samt 10-15 personer till kyrkorådet. Så utöver de personer som du kan välja på i höstens kyrkoval så kommer det att finnas ytterligare 50-80 personer som får ett förtroendeuppdrag i våra församlingar.

Som du förstår så är det viktigt att du är med och tar ansvar genom att rösta i höstens kyrkoval. Det kanske till och med är så att du vill vara med och ta ansvar som förtroendevald? Då är det hög tid att ta kontakt med de grupperingar som ställer upp i kyrkovalet, listorna håller nu på att sättas samman och allt ska vara klappat och klart den 15 april.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

—————————————————————–

Läs hela artikeln i Kyrkans Tidning här:

Kraftig minskning av antalet förtroendevalda

30 MARS 2017 Text: LENNART LUNDBERG

Antalet förtroendevalda i Svenska kyrkan har mer än halverats sedan 2001. Det visar en sammanställning som Kyrkans Tidning har gjort med hjälp av kyrkovalskansliet i Uppsala.

– Förmodligen har det varit ett ideal med ett brett deltagande, ett lekmannatyre med många valda i Svenska kyrkan, precis som i kommunerna. Det ger en större kontaktyta mellan medlemmar och de valda, säger docent David Karlsson vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, som har forskat kring hur demokratin påverkas när antalet folkvalda blir färre.

I de svenska kommunerna, som länge var detsamma som Svenska kyrkans församlingar, var så sent som på 1960-talet 100 000 aktiva politiker och ersättare. Men med kommunsammanslagningarna som skedde i rask takt under 1960-talet och fram till 1974 sjönk antalet kommuner från över 2000 till bara 278. Sedan dess har några delningar skett. Idag finns 290 kommuner.

– Det leder till en elitisering av politikerrollen: makten koncentreras till färre på gott och ont. Fler blir heltidsanställda politiker. Det ger dem mer tid att ägna sig åt politik, säger David Karlsson.

Samtidigt pekar kritiker på att det ökar avståndet mellan valda och väljare.

Heltidspoliker finns inte i Svenska kyrkan. Den 16 september 2001 valdes 36 049 ordinarie ledamöter i kyrkomöte, stiftsfullmäktige och i lokala kyrkofullmäktige och de samfällda kyrkofullmäktige, som då fanns i kyrkliga samfälligheter. Med ersättare betyder det uppemot 50 000 valda på kyrkovalsdagen.

Fyra år senare vid kyrkovalet 2005 hade antalet församlingar minskat från 2517 till 1837, antalet pastorat var 993. Därför minskade också antalet mandat som utsågs på valdagen till 31 994.

2009 valdes drygt 27 300 ledamöter i pastorat, samfälligheter och församlingar och vid förra kyrkovalet 2013 var antalet direktvalda under 17 000.

2014 skedde den stora strukturreformen då alla samfälligheter upphörde, utom Göteborgs kyrkliga samfällighet som fick en fyraårig dispens. Antalet kyrkoråd minskade kraftigt.

I höstens val väljs 16 438 ordinarie ledamöter på de tre nivåerna. På fyra kyrkoval har alltså antalet valda mer än halverats. Alltså ungefär samma utveckling som kommunerna gick igenom på 1970-talet.

– De direktvalda är definitivt färre nu, säger Gunnar Edqvist, ordförande i Församlingsrådet i Ärentuna församling, Uppsala stift och tidigare sekreterare i både i Strukturutredningen och Demokratiutredningen.

Enligt Gunnar Edqvist beror den stora förändringen på att antalet församlingar har minskat med mer än 1 000 sedan år 2000.

– Det är det som är orsaken till att de valda blivit färre. Men det finns ändå ett stort antal kvar. Ibland har det varit svårt att rekrytera tillräckligt många. Där kan det vara en fördel att färre nu ska väljas.

David Karlsson säger att demokratins mål är att folkviljan blir förverkligad.

– I det gamla systemet fick man det genom att arbeta mer pragmatisk, med mindre betoning på partiet för att komma överens om det som var bra för kommunen.

– Då behöver vi andra mekanismer, med ansvarsutkrävande av partier för vad de åstadkommit mellan valen, säger David Karlsson. Ju färre politiker desto viktigare blir den politik vi är vana vid på riksplanet.

I kyrkovalet med otydliga skillnader mellan olika nomineringsgrupper påverkar det valets betydelse för väljarna, som är Svenska kyrkans medlemmar över 16 år.

– Om breddeltagandet minskar blir valet i sig viktigare och att det är tydligt vad de olika grupperna står för. Om väljarna inte kan förutse vad grupperna står för och kommer att agera blir valet meningslöst, säger David Karlsson.

1 000 FÄRRE FÖRSAMLINGAR

År 2000 hade Svenska kyrkan 2517 församlingar indelade i 1081 pastorat och 611 samfälligheter.

2006 fanns 1837 församling, 993 pastorat och 399 samfälligheter.

2009 valdes 27 300 ledamöter i 910 pastorat och 1472 församlingar.

2013 var antalet 1363 församlingar och antalet pastorat 702.

 

Hur ser vi på de unga?

Amanda Carlshamre Foto Desirée Widell

Amanda Carlshamre Foto Desirée Widell

I senaste numret av Kyrkans Tidning (23 mars 2017) skriver Amanda Carlshamre, ordförande för Svenska Kyrkans Unga, om deras kamp för att tas på allvar och att hela tiden behöva försvara sin existens för de vuxna i kyrkan.

Så här skriver Amanda:

Vi ska inte behöva försvara oss gentemot vuxna

Svenska Kyrkans Unga ryter ifrån. Bered en väg för unga, stötta, möjliggör och ge plats på ungas villkor.

I tre år har jag fört samtal med unga engagerade människor i Svenska kyrkan, medlemmar i Svenska Kyrkans Unga, som är stolta över sin organisation och all den fantastiska verksamhet som bedrivs runtom i församlingar och stift av och för barn och unga.

En fråga som däremot återkommer är hur vi ska orka ”försvara” organisationen gentemot vuxna. Låter det knäppt? Det är det. Så nu ryter vi ifrån.

Svenska Kyrkans Unga har 14 000 medlemmar. Vi ordnar läger, utbildningar, påverkar varandra och andra, har mötesplatser för fördjupning, möjliggör för unga att ta ansvar, fostrar i demokratiska processer, har pedagogiska material för att tala tro och är en plats där unga människor tillsammans får dela och upptäcka tro.

Svenska Kyrkans Unga växer, vi blir fler! Vi är en barn- och ungdomsorganisation i rörelse – precis som barn och unga. Runtom i stiften finns vuxna som kanske har en bakgrund i Svenska Kyrkans Unga, Kyrkans Ungdom eller Ansgarsförbundet.

Svenska Kyrkans Unga är inte Kyrkans ungdom eller Ansgarsförbundet och ska inte heller vara det. Vi är den organisation dagens medlemmar gör oss till, vilket gör att vårt fokus ändras. Just nu har vi en treårig diakonal satsning där syftet är att uppmuntra våra medlemmar och lokalavdelningar att engagera sig för att tjäna Gud, varandra och sig själva.

Vi har en bibelpodcast och pedagogiska sätt för att tala tro och har nyligen tagit fram en bok för unga om vem Martin Luther var. Vi är och har varit remissinstans kring både kyrkohandboksförslaget och fastighetsutredningen och skapar strukturer där unga får ta ansvar, blir lyssnade på och får påverka.

Vi gör inte verksamhet för framtiden, vi är precis lika mycket dagens kyrka som den som har arbetat i församling i 30 år, men berättelserna om hur svårarbetat det är och kan vara i församlingar och stift når mig ofta. Det är sorgligt att det finns en sådan misstro gentemot barn och unga att maktmissbruk får fortgå.

Berättelser om hur vuxna är ”rädda att släppa iväg ungdomarna på distriktsläger ensamma” har vi hanterat. Likaså får vi, inte sällan, punktmarkera där de unga upplever att de överbeskyddas istället för att skjutsas fram och inte får plats att växa och utmanas.

Så bered en väg för unga, stötta, möjliggör och ge plats på ungas villkor. Församlingar växer och förutsättningar förändras men vår metod möjliggör för unga att själva ta ansvar i församlingen. Uppmuntra alla initiativ som tas av unga för en kyrka som får följa en hela livet. Ibland görs det väldigt svårt för oss och vi ska inte behöva kämpa för att få plats i vår kyrka.

Om du har förväntningar på eller idéer om Svenska Kyrkans Unga som du inte tycker uppfylls eller hanteras i dagsläget? Hör gärna av dig till mig så tar vi ett samtal om det men motarbeta inte Svenska Kyrkans Unga som är en samlad röst för barn och unga i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan behöver Svenska Kyrkans Unga! Och Svenska kyrkan ska vara stolt över Svenska Kyrkans Unga! Vi är en organisation som andra barn- och ungdomsorganisationer tittar på när det kommer till inkludering, påverkan och demokrati på kristen värdegrund. Ni bör också vara stolta över de tusentals unga människor som varje vecka engagerar sig i Svenska kyrkan för att tjäna varandra och för att tjäna Gud.

Amanda Carlshamre
Förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga

Här kan du hitta mer information och länkar till allt som Amanda skriver om finns i Svenska Kyrkans Unga>>

Svenska Kyrkans Unga arbetar också aktivt med att få in unga i beslutande organ och lyfta ungdomsfrågorna där. Inför kyrkovalet är det viktigt att tänka på hur de ungas röster får höras och ta plats.

Hos Svenska kyrkan Tjörn finns unga med i på många ställen. Bland annat som unga ledare bland konfirmanderna. I Kyrkans Hus i Kållekärr så kommer nästan alla skolbarn till församlingshemmet under veckan i olika verksamheter. Det finns barn och ungdomskörer. Och Svenska kyrkan Tjörn har också just startat ett ungdomsprojekt som handlar om att se vad som görs och kan göras för de ungdomar som inte finns med i någon regelbunden verksamhet på ön.

Jag håller helt med Amanda Carlshamre – ungdomarna är inte bara vår framtid – de är också vårt NU.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

En dödsmässa för livet

Brahms requiem

Brahms requiem

På söndag har du möjlighet att gå på en alldeles unikt konsert med STOrkören då de framför Johannes Brahms – Ein deutsches Requiem. Ett Requiem för livet.

STORkören sjunger tillsammans med Elinor Josefsson och Sara Flodström piano. Solister är Nina Evald, sopran, Christian Petersén, baryton. Helen Söderqvist och Bengtåke Carlson recitation. Barbro Wiskari, dirigent.

Det märkvärdiga med denna mässa, när den skrevs, var att texten inte var den vanliga på latin som talar mycket och dramatiskt om den stora domen, utan på tyska som var folkets egna språk. Texterna var hämtade från Bibeln, och talade tröstande ord om hopp, kärlek och befrielse mitt i vardagen och sedan i himlen en gång.

Så kom till Valla kyrka på söndag kl 17:00 och lyssna. (Och vill du höra det två gånger kan du gå till Ödsmåls kyrka kl lördagen kl 18:00 då samma konsert framförs där).

 

Klart vi väljer Tjörn! Även för drop-in bröllop och dop.

Skärhamns kyrka. Foto Carina Etander Rimborg

Skärhamns kyrka. Foto Carina Etander Rimborg

Tjörns kommun skriver på sin webbsida att befolkningen på ön ökar>>.

Nu bor det enligt statistiken 15 584 personer på Tjörn och det föddes 164 nya Tjörnbor under 2016, vilket är 17 fler än 2015.

Många av dessa träffar vi i våra verksamheter varje vecka. Till exempel Liten och stor som finns överallt på ön med verksamhet i princip alla vardagar. Vi träffar också många i samband med dop och bröllop.

Dopvatten Foto: Louise Hedberg /IKON

Dopvatten Foto: Louise Hedberg /IKON

Har ni funderat på att gifta er eller döpa men liksom inte kommit till skott? Då har ni chansen att bli döpt eller döpa era barn i samband med drop-in tillfället den 10 juni i Skärhamn.

Då kan ni också gifta er i vår vackra Skärhamns kyrka uppe på berget – med vidunderlig utsikt över inloppet till Skärhamn. Mellan kl 11:00 och 16:00 kan ni komma. (Ett nytt tillfälle erbjuds den 2 september).

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/dop-brollop

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/drop-in-brollop

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Det flödar över av nåd!

Dagens predikan kommer från Linda Lindblad. Du kan höra den live i Valla kyrka kl 10:00. Sen kan du höra Linda i Kyrkans Hus kl 17:00 där det är Psalmgudstjänst med Lina Sandell-psalmer. 

Marie Bebådelsedag. Foto Linda Lindblad

Marie Bebådelsedag. Foto Linda Lindblad

Det är himmel och jord som möts där och då. Den himlasände Gabriel är på uppdrag. Sänd av Gud själv. Guds sändebud till den unga flickan. Utvald. Hon är den som ska göra det möjligt för Gud att bli människa. För att Gud ska kunna bli synlig, bli kött, så behövs Maria. Idag har jag med mig en tavla som berättar om detta möte. Det är en broder i klostret Taizé i Frankrike som gjort denna fina glasmosaik. Ett möte som flödar över av nåd. Det är ett samtal. Ett samtal där ett besked förmedlas, där frågor ställs, där svar ges och där också en bekräftelse sker.

Ingen har som Maria varit så fysiskt nära vår Frälsare. Ingen har som hon i sin kärlek följt honom så djupt i hans lidande och smärta. Maria är förebedjare och förebild och främst av allt är hon full av nåd. Hon är en vanlig kvinna som ropar efter förbarmande. I detta rop kan Maria ge röst åt alla kvinnor. I detta rop finns inbyggt en styrka nere i det låga. Här ropar inte det idylliserande, välsminkade och välputsade. Här ropar en människa ur djupen. Maria är en barmhärtighetens moder för alla kvinnor och män. Hennes tillit till Guds barmhärtighet gör henne värd att prisas av alla släkten. Guds mäktiga verk är närvaro av Gud själv bortom det rimliga och inom det mänskliga. Ett löftesbarn att bära, en glädje att dela.

Det flödar över av nåd!

Nåden är både självklar samtidigt som den är överraskande. Den ges till oss sedan länge och samtidigt är den alltid ny! Den är verklig och samtidigt ogripbar. I år då vi firar Lutherjubileum, att det är 500 år sedan Luther spikade sina teser och ville förändring då har nåden sin alldeles speciella plats. Luther var noga med att lyfta fram den och visa på dess betydelse för den hade kommit i skymundan då. Hur är det möjligt i en kyrka kan vi fråga oss? Ja, det är möjligt. Det är inte alltid vi har fokus på det allra viktigaste. Det är bara att gå till våra egna liv och rannsaka oss. Vad är viktigast? Vad har jag i centrum?

Så väl att Luther påminner oss om gåvan Gud ger oss i överflöd. Maria möttes också av nåd, bars av nåd och var helt omgiven av nåd och det lilla barnet var buret av nåd när det inte fick plats i härberget. Det lilla flyktingbarnet. Barnet som är allas barn. Som är Guds Ord i kött och blod, den stora nyheten och det helt oväntade. Barnet som gör att jag får syn på mig själv.

Det flödar över av nåd!

Här i mässans mitt där vi ska få fira och dela nattvardens mysterium här möts himmel och jord. Centrum i all enkelhet. Ett litet tunt bröd och några droppar vin ges till dig och till mig. I enkelheten så djupnar mysteriet. Måltiden är en berättelse om förvandling och förnyelse och gemenskap med Kristi kropp och blod. Vi blir förvandlade. Vi får en försmak av himmelriket och det är nåderikt att få vara med.

Det flödar över av nåd!

Barnen berör oss. På många olika sätt blir vi berörda av barnen. Barnen i mitt eget liv och barnen i vår värld. Det stora med att vänta barn. Rädslan för att bli med barn. Längtan efter att bli med barn. Oron att få missfall. Ångesten att göra abort. Bävan inför att föda fram barnet. Beslutet och glädjen i att adoptera. Jag tänker på alla barn och all längtan, all sorg och all glädje. Idag får vi glädjas i vårt inre över att Gud kommer till oss som ett barn och att det barnet berör oss.

En stund i nådens tystnad

Bön; Gud, du som utvalde Maria att bli mor åt världens frälsare, ett stöd för apostlarna och en pelare i kyrkan. Fyll oss med din nåd så att vi kan följa henne i tro, i lydnad och i barmhärtighet och så med henne dela paradisets glädje. Amen

Linda Lindblad
präst

Bibeltexter

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Första Samuelsboken kapitel 2, vers 1 – 10

Så bad Hanna: ”Mitt hjärta jublar över Herren, jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender i glädje över att du räddat mig. Ingen är helig som Herren, det finns ingen utom du, ingen klippa är fast som vår Gud. Sluta upp med ert stolta skryt, spara de fräcka orden, ty Herren är en Gud som vet allt, han väger varje gärning. Hjältarnas båge är bruten, men de svaga rustas med ny kraft. De som var mätta måste slava för brödet, de som hungrade vilar från mödan. Sju söner får den ofruktsamma, medan den barnrika vissnar bort. Herren dödar och ger liv, leder ner i dödsriket och räddar därifrån. Herren gör fattig och han gör rik, han förnedrar och han upphöjer. Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar och låter dem trona på hedersplats. Ty jordens fästen tillhör Herren, på dem har han lagt jordens rund. Herren skyddar sina trognas steg, men de onda går under i mörkret, av egen kraft lyckas ingen. Herrens fiender krossas när den Högste dundrar i himlen. Herren dömer jordens alla länder, åt sin konung ger han styrka, lyfter högt sin smordes spira.”

EPISTEL

Till de kristna i Kolossai kapitel 1, vers 15 – 20

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

EVANGELIUM

Evangeliet enligt Lukas kapitel 1, vers 26 – 38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

PSALTAREN

Psaltaren kapitel 147, vers 7 – 15

Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra, han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen, han som ger föda åt djuren, åt korpens skrikande ungar. Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd. Lova Herren, Jerusalem, Sion, prisa din Gud. Han gör bommarna för dina portar starka och välsignar ditt folk där inne. Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vete. Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord.

Kom och sjung de kära psalmerna av Lina Sandell

Kan du eller har du hört psalmen ”Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara”. Eller psalmen ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”. Eller psalmen ”Bred dina vida vingar”. Då har du sjungit en Lina Sandell-psalm – en av alla de femton som finns med i vår psalmbok från 1986.

Lina Sandell. Foto Wikpedia

Lina Sandell. Foto Wikpedia

Lina Sandell föddes 1832 och dog 1903. Hon skrev tusentals dikter och texter och bidrog på det sättet till många av de psalmer som vi i dag älskar och använder dagligen.

I morgon 26 mars kl 17:00 är det psalmgudstjänst i Kyrkans Hus i Kållekärr där vi bara sjunger Lina Sandell-psalmer. Kom och var med! Christer Andreas och Maria Karlsson Runge leder oss med sång och musik. Våfflor till kyrkkaffet efter gudstjänsten. Linda Lindblad präst.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

 

Lilla liv nu är du här…psalm 901

Dop i Skärhamn. Foto Annika Johansson.

Dop i Skärhamn. Foto Annika Johansson.

Förra lördagen fick jag förmånen att döpa fyra barn, tre av dem på samma gång. Ni kan tänka er hur det ser ut i kyrkan, massor av människor, familjer till de barn som skall döpas. Stora syskon till bäbisarna och andra barn som finns överallt.

För mig är dopet en barnens gudstjänst och barnen får lov att finnas i kyrkan. Skönast för alla tänker jag, än att någon vuxen tvingar de att sitta still.

Just denna lördagen så fanns det tre storasyskon som inte alls var intresserade av lillebror/lillasyster. Men helt klart var intresserad av den stora kyrkan, med den spännande altarringen som man kunde krypa igenom.

Att få döpa barn är bland det roligaste jag gör och som det var i detta fall så kände jag familjen lite och vi hade pratat tidigare. Mammorna till barnen hade varit på vår öppna förskola, Liten och stor, där vi hade träffats under enklare förhållanden.

Jag tänker det är ett bra sätt att faktiskt lära känna varandra, genom att sitta på golvet, prata med varandra och leka med barnen. Får jag möjlighet så finns jag bland barn och föräldrar en stund. Det finns alltid något att prata om, jag är ju också mamma och har en del erfarenhet, och ofta hamnar vi i de stora livsfrågorna eller så frågar de om något som har med kyrkan att göra.

När jag blir bokad för att göra ett dop, så brukar jag träffa familjen i anslutning till Liten och stor. Dels för att de kan få se vad vi gör och dels för att vi är nära kyrkan.

Det diskuteras mycket idag om dopet, att det är ett av det viktigaste vi gör i Svenska kyrkan. Där träffar vi de unga föräldrarna, där kan vi visa på vad kyrkan kan erbjuda av verksamheter och samtidigt få tid till prat. Många av de finaste samtalen har jag haft inför dopet, där vi tagit tid för samtal, lyssna till berättelsen om förlossning, väntande på barnet men också frågor om liv och död. Som en mamma sa till mig en gång, så skönt att få känna mig som mig själv, tänka kloka tankar och fundera tillsammans med en annan människa, i stället för att bara vara förälder.

En del av diskussionen går ut på att unga människor döper av tradition och för att man gör det i släkten/familjen. Men jag tänker så här, den unga familjen väljer att döpa i kyrkan, de vill vara i kyrkorummet. Det betyder något.

Och då blir mötet mellan de och oss i kyrkan viktigt, att vi tar deras frågor och tankar på allvar och ser den lilla familjen. Det är också så idag, att när ett barn döps så kan det vara första gången släkterna träffas. Det är mycket vanligt med stora dop med många anhöriga. Och det börjar bli mer vanligt att familjen faktiskt väljer att viga sig i samband med dopet.

I lördagens dop döptes Tage, August och Alva. De ömsom sov och var glada, grät en skvätt och var som barn är mest. De blev döpta i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. De fick visas upp för rörda släktingar och vänner. Och mitt i allt detta får jag vara med, det är verkligen en gåva.

Att få dela glädjen över ett litet barn som finns här i världen, en ny liten människa som blir välkomnad i kyrkan.

Jag vet också att det kan vara svårt att få till den där doptiden när man har en nyfödd i huset, tiden liksom räcker inte till.

Men döpa ditt barn, eller dig själv, det kan du göra när som helst i livet. Ta kontakt med en pastorsexpedition nära dig, så hjälper de dig med att hitta tid, präst och dag för dopet.

Den 10 juni kommer vi att ha en dag med både drop-in dop och drop-in vigslar i Skärhamns kyrka. Dit är du välkommen som vill döpa ditt barn, eller dig själv. Ingen föranmälan krävs, du bara kommer dit.

Vill du viga dig, så behöver du en hindersprövning som du får på Skatteverket. Ta med den och kom till Skärhamns kyrka 10/6 mellan klockan 11-16 !

Lilla liv nu är du här
känner inte världen.
”Gud som haver barnen kär”
blir din hjälp på färden.
Gud har kallat dig vid namn
ger dig trygghet i sin famn
så att du kan växa
vis av livets läxa.

Lilla liv nu är du här
”himlen allt förklarar”.
Alla barn hör hemma där
i det ljus som varar.
Jorden är din boning nu.
Hör ditt namn! Det är ju du
lilla liv unika
vad du gör oss rika.

Psalm 901

Jaana Pollari Lindström- Präst i Svenska kyrkan Tjörn, Stenkyrka församling.

Jaana Pollari Lindström- Präst i Svenska kyrkan Tjörn, Stenkyrka församling.

Jaana Pollari Lindström
präst

Kyrie eleison

I går eftermiddag följde jag dramat och attacken i London, från klockan 16:00 till jag åkte hem vid 18:30, via min dator. Sen lyssnade jag på radion, såg TV på kvällen och även i morse.

På SVT och via dagstidningarnas nyhetssidor kunde jag i realtid följa med allt som hände, se människorna utanför Londons parlament, se poliser, ambulanser och alla människor som var där.

Och jag tänkte på när jag själv var i London sist. När jag gick där över bron, när jag stod tunnelbanan, när jag gick över gräsmattan och när jag såg Big Ben.

Känner jag mig maktlös i mig själv? Ja, absolut! Maktlös och rädd. Liten och övergiven. Och då är jag inte på något sätt drabbad av det som hänt och som händer personligt.

Vad kan jag göra? Jo, jag försöker tänka på att jag faktiskt inte är ensam och att jag behöver inte bära detta själv. Jag själv är buren. Och jag får lämna min litenhet och min rädsla i Guds trygga hand. Jag får be till Jesus och be om beskydd för alla de som drabbas. Jag får be för dem som tror att de gör rätt, även om jag anser att de gör helt fel. Jag behöver inte bära detta själv.

Jag kan också se till att inte låta mig hejdas av rykten, av rädsla, av falskheter och inskränkthet. Jag vill stå upp för demokrati, för alla människors lika värde, för rättvisa, för jämlikhet och för möjligheten att kunna leva sida vid sida!

Gode Gud, hjälp mig! Kyrie eleison!

Detta sammanfattas så bra i ”Dagens bön” från i söndags 3:e söndagen i Fastan ”Kampen mot ondskan”.

O Gud,

du som har all makt i himlen och på jorden,

hör våra böner och var vårt beskydd

så att vi, frälsta från mörkrets välde,

kan vandra som ljuset barn.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Guds kärlek genom hans ord.

Guds kärlek genom hans ord.

 

 

 

 

 

 

Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kom och öva gudstjänstmusiken

Psalmsång. Foto Jim Elfström IKON

Psalmsång. Foto Jim Elfström IKON

Har du varit i gudstjänsten de senaste veckorna så har du kanske märkt att det är lite ny gudstjänstmusik. Vi använder nu den så kallade ”Serie B”. Om det känns ovant så kommer det att finnas möjlighet att öva strax innan gudstjänsten. Tala gärna med prästen eller musikern om du har frågor.

Den här musiken är en del av kyrkohandboken som nu ligger på förslag på Kyrkostyrelsen bord att beslutas i höst på Kyrkomötet. Den 16 mars överlämnades förslaget och det hölls en presskonferens.

Här kan du läsa mer om kyrkohandboksförslaget.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/ny-kyrkohandbok

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

/Carina Etander RImborg
kommunikatör