Kom och öva gudstjänstmusiken

Psalmsång. Foto Jim Elfström IKON

Psalmsång. Foto Jim Elfström IKON

Har du varit i gudstjänsten de senaste veckorna så har du kanske märkt att det är lite ny gudstjänstmusik. Vi använder nu den så kallade ”Serie B”. Om det känns ovant så kommer det att finnas möjlighet att öva strax innan gudstjänsten. Tala gärna med prästen eller musikern om du har frågor.

Den här musiken är en del av kyrkohandboken som nu ligger på förslag på Kyrkostyrelsen bord att beslutas i höst på Kyrkomötet. Den 16 mars överlämnades förslaget och det hölls en presskonferens.

Här kan du läsa mer om kyrkohandboksförslaget.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/ny-kyrkohandbok

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

/Carina Etander RImborg
kommunikatör

Och Göteborgs nästa biskop är…

Biskopsval 2017 m kräkla…ja, vem då? Vår nuvarande biskop Per Eckerdal går i pension och en ny biskop ska väljas under hösten 2017. Den nya biskopen vigs i Uppsala domkyrka 4 mars 2018.

På söndag öppnar en förslagslåda där vem som helst får föreslå kandidater till biskopsstolen i Göteborg. Förslagslådan kommer du att hitta här
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/biskopsval-2017

Där hittar du också information om vem som får välja (Röstberättigade är stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter, präster och diakoner med tillsvidareanställning eller på minst sex månaders tjänst samt särskilt utsedda elektorer som väljs av pastorat/församlingar. Antalet elektorer ska motsvara antalet präster och diakoner i stiftets församlingar och pastorat samt anställda pastorsadjunkter), när nomineringsvalet genomförs och så vidare.

Men då till det mer spännande – vem tycker du ska bli biskop i Göteborgs stift? Vilka kriterier ska sättas upp? Vad är viktigast?

Själv har jag en några kriterier som jag tycker är viktiga.

1. En person med stor teologisk erfarenhet, helst disputerad. Varför? Jo, för jag ser biskopen som en ledare som behöver ha ett stort och brett helikopterperspektiv – och har man disputerat så har man fått sätta sig in i ett annat sätt att analysera och reflektera över frågor.

2. En person som gärna har ekumenisk erfarenhet. Varför? Jo, för biskopen ingår i ett kollegium som behöver representera Svenska kyrkan i många sammanhang – ofta utomlands eller vid ekumeniska sammanhang. Då är det bra att ha kontakter.

3. Erfarenhet av Göteborgs stift. Varför? Ja, det är kanske inte det viktigaste – men det är ändå ett plus att veta hur stiftet fungerar med sina olika teologiska strömningar och riktningar. Det är inte det största kriteriet, men det kan finnas en fördel.

Eftersom jag sitter i kyrkomötet så möter jag biskoparna i det sammanhanget. I kyrkomötet så sitter vi 251 ledamöter som besitter en stor församlingskompetens, de allra flesta av oss är djupt engagerade i vår församling hemma, i kyrkoråd, körer och andra verksamheter. Den erfarenheten är inte den viktigaste för en biskop. Självklart är det bra om en biskop har arbetat i en församling. Men som biskop är det viktigaste kriteriet att vara teologisk förankrad, med sakkunskap och att se större perspektiv. I kyrkomötessammanhang är biskopens viktigaste uppgift att komma med teologisk sakkunskap, helikopterperspektivet, tala om vad det blir för ekumeniska konsekvenser om kyrkomötet tar olika beslut.

Så ser jag det.

Kyrkoordningen har också kriterier för biskopen.

BISKOPENS UPPGIFTER

(Kyrkoordningen 8 kap 1 §)

Den som innehar en befattning som biskop ska
1. förkunna evangelium i ord och handling.
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning,
3. svara för ledning och tillsyn,
4. vårda och värna kyrkans enhet,
5. viga präster och diakoner,
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen.
Biskopen ska visitera stiftets församlingar.

Och med detta sagt så har jag börjat fundera på en lista med personer som jag finner intressanta i biskopssammanhang. Och detta utan inbördes ordning.

Susanne Rappmann (1965) – i dag kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost i Mölndals kontrakt. Hon har varit komminister i Annedal och i Stensjöns församling samt kyrkoherde i Värö pastorat innan Mölndal. Hon disputerade 2005 på en avhandling i systematisk teologi om funktionshinder och teologi och är sedan hösten 2016 ersättare i SV kyrkans överklagandenämnd. Susanne har en bred erfarenhet av församlingsarbete i Göteborgs stift, i både ett mindre och ett större pastorat. Hon var kyrkoherde i Mölndal under förändringen 2014 från en samfällighet till ett pastorat och det förändringsarbetet ledde hon på ett utmärkt sätt. Susanne har också akademisk erfarenhet och under sin doktorandtid undervisade hon på Karlstad universitet. Susanne är en god predikant och en trygg ledare.
https://www.svenskakyrkan.se/forskning/disputerade-i-systematisk-teologi

Karin Johannesson (1970) – Komminister i Övre Älvdals församling, Karlstads stift (80%), universitetslektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala (20%). Disputerade 2002 på en avhandling i religionsfilosofi om förhållandet mellan vårt språk och Guds verklighet. Karin var aktuell i biskopsvalet i Karlstad där hon presenterades så här
https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/karin-johannesson

Michael Persson (1959) – i dag kyrkoherde i Västermalms församling i Stockholm stift. har varit kyrkoherde i London och har innan dess varit ärkebiskop KG Hammars kaplan. Har lång erfarenhet av ekumeniska och teologiska frågor. Stort nätverk. Är inte disputerad. Var också aktuell i valet till biskop i Karlstad där han presenterades så här:
https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/michael-persson

Jonas Eek (1970) – i dag förlagschef på Verbum. Disputerade 2001 i religionspsykologi med en avhandling som heter Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation: A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé. Jonas har ett förflutet i Göteborgs stift och tjänstgjorde i Örgryte pastorat. Han brinner för pedagogik och ungdomar. Jonas var också aktuell som biskopskandidat i Karlstad stift och presenterades så här:
https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/jonas-eek

Carl Sjögren (1959) nuvarande domprost i Skara stift. Carl är inte disputerad, men har varit med under lång tid och har nu senast suttit med i slutförslagsgruppen för förslaget till ny Kyrkohandbok. Under många år var han kyrkoherde i Ulricehamn. Carl har ett stort nätverk och bred kyrklig kompetens.
http://www.skaraborgslanstidning.se/article/sjogren-ny-domprost/

Fredrik Modeus (1964) nuvarande biskop i Växjö stift. Disputerade 2015 i systematisk teologi med en avhandling som heter ”Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan”. Han har författat flera böcker.
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/biskop

Det är några förslag från mig – personer som jag tror, på olika sätt och med sina erfarenheter, som kunna bidra till Göteborgs stift och till Svenska kyrkan.

Vem vill du ska bli biskop?

22 AUGUSTI 2017 NOMINERINGSVAL (START KL 13.00)

Nomineringsval genomförs. Resultatet anslås på stiftets anslagstavla och överklagandetiden om en vecka påbörjas.

29 AUGUSTI 2017 VALRESULTATET ÖVERLÄMNAS TILL ANSVARSNÄMNDEN

Resultatet av nomineringsvalet kan överlämnas till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar för prövning av kandidaternas behörighet.

11 OKTOBER 2017 HEARING MED KANDIDATER (HELDAG)

Hearing med kandidater som fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet och behörigförklarats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar.

18 OKTOBER 2017 BISKOPSVAL (KL 09.00-11.00)

Den kandidat som får mer än 50 % av rösterna blir biskop. Om ingen uppnår 50 % går de två kandidater med flest röster vidare till valomgång två. Preliminärt valresultat kungörs.

8 NOVEMBER 2017 EV BISKOPSVAL OMGÅNG TVÅ (KL 09.00-11.00)

En eventuell andra valomgång genomförs. Preliminärt valresultat kungörs.

4 MARS 2018 BISKOPSVIGNING

Göteborgs stifts nya biskop vigs av ärkebiskopen i Uppsala domkyrka.

Pressmeddelandet från Göteborgs stift:
http://www.mynewsdesk.com/se/goeteborg-stift/pressreleases/oeppet-att-foereslaa-ny-biskop-i-goeteborgs-stift-1796261

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

(bloggposten är uppdaterad 1 mars 2017)

Full planering i valnämnden

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

I går var jag med när Svenska kyrkans valnämnden här på Tjörn hade sammanträde.

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då kan alla medlemmar rösta och välja vilka förtroendevalda som ska sitta i kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Tjörns kyrkofullmäktige består av 31 personer som träffas ett par gånger per år. De beslutar om budgeten och bokslut för Svenska kyrkan Tjörn. Det är också kyrkofullmäktige som utser Kyrkorådet (styrelsen) och församlingsråden i de fyra församlingarna.

Tjörns kyrkofullmäktige>>

Stiftsfullmäktige, som består av 81 ledamöter, beslutar om ärenden som rör stiftet. Stiftet är ansvarig för att stödja församlingar med olika expertis tex när man renoverar en kyrka. Stiftsfullmäktige beslutar om församlingsindelningar.

https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/stiftsfullmaktige

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där sitter 251 ledamöter från hela landet (alla tretton stift). Kyrkomötet beslutar om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Till exempel kyrkohandboken (som berättar hur vi firar våra gudstjänster) och vilka psalmer det ska finnas i psalmboken.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Nu håller valnämnden på att planera var vallokalerna ska vara den 17 september och en andra massa praktiska saker.

Den 15 april ska alla de som vill kandidera i kyrkovalet ha lämnat in detta till stiftet. Mer information hittar du på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Jag var givetvis där för att hjälpa till och planera kommunikationen och höra vad valnämnden hade för planer.

Redan nu kan du läsa om kyrkovalet på vår webbsida.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

Kyrkoval Foto Magnus Aronson IKON

Kyrkoval Foto Magnus Aronson IKON

Sverige – vi har ett förslag!

Kyrkohandboksförslag

Kyrkohandboksförslag

Uppsala Nya Tidning rapporterade i går att det nu finns ett konkret förslag till kyrkohandbok från slutförslagsgruppen.

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/nu-ar-omdebatterad-bok-klar-4526130.aspx

Kyrkohandboken har ju varit livligt diskuterad i olika sociala medier under hösten. Framförallt har det varit musiker som haft många kritiska synpunkter. Samtidigt är det många som ser fram emot en ny kyrkhandbok och de möjligheter som ges.

Slutförslaget lämnas nu till kyrkostyrelsen som har att ta ställning till om de vill överlämna förslaget till kyrkomötet för beslut i november.

Om kyrkostyrelsen bestämmer sig för att lämna över förslaget kommer det att skickas till alla ledamöter i kyrkomötet. Alla ledamöter kan motionera om det är något de vill förändra. Gudstjänstutskottet har att ta förbereda kyrkohandboksförslaget till kyrkomötet och har avsatt extra dagar i samband med kyrkomötet i oktober, för att hinna gå igenom hela förslaget som ska beslutas i november.

I gudstjänstutskottet sitter det många präster och två biskopar samt många med teologiskt och annan relevant kompetens.  https://www1.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/gudstjanstutskottet

Det är skönt att det äntligen finns ett konkret förslag att titta på och ta ställning till.

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör Svenska kyrkan Tjörn
(dessutom ledamot av kyrkomötet)

Uppdatering 16:40 2017 02 01

Kyrkans Tidning skriver följande (se texten nedan)>>

Hela revisionsgrupppen står bakom det handboksförslag som nu ska överlämnas till kyrkostyrelsen. Trots det lever idén om att göra om förslaget till bara ett tillägg. Men det är inte ett beslut för revisionsgruppen.

I början av veckan hade revisionsgruppen för kyrkohandboken sitt sista sammanträde. När 180 detaljbeslut fattades i tisdags ställde sig hela gruppen bakom alla beslut.

– Det kändes väldigt bra när vi kunde avsluta med att konstatera att vi är en enig revisionsgrupp, säger gruppens ordförande biskop emeritus Esbjörn Hagberg.

– Det kändes som en stor styrka.

Samtal har ändå förts om det förslag som den avhoppade musikprofessorn Karin Nelson från Musikhögskolan i Oslo fört fram: att göra om förslaget till ny kyrkohandbok till ett tillägg till den nuvarande kyrkohandboken från 1986. Hennes ersättare, professor Johannes Landgren från Göteborg, har samma uppfattning som Nelson.

– Jag har föreslagit modellen med tillägg och fått med det i protokollet, säger han till Kyrkans Tidning.

Han tror att den frågan kan komma upp i kyrkostyrelsen.

Esbjörn Hagberg bekräftar att samtal om detta har förts i gruppen.

– Det har aktualiserats men vi har gemensam konstaterat att det inte är revisionsgruppens uppdrag att göra sådana bedömningar, säger han.

På en presskonferens som hölls i Uppsala i tisdags eftermiddag, framhöll Esbjörn Hagberg att handboken ska vara en bruksbok som fungerar väl och samtidigt speglar de olika traditionerna, med stor spännvidd både teologiskt och uttrycksmässigt, inom ramen för kyrkans tro och lära.

– Ingen kommer att tycka om allt, säger han.

Professorn i svenska Catharina Nyström Höög tycker att det svåraste varit att landa i lagom många alternativ.

– När vi haft en text med många synpunkter har vi tvingats att välja om vi ska skriva om eller ta bort texten helt, säger hon.

Både Esbjörn Hagberg och organisten i Nederluleå församling Andreas Söderberg försäkrar att de lyssnat på kritiken och “gjort ändringar där det var möjligt” i musiken.

– Det kan gälla delar av melodier som inte håller måttet eller något ackord, säger Söderberg.

Huvudprojektledaren Solveig Ininbergs framhåller att det inte ingår i gruppens direktiv att bara föreslå ett tillägg till gällande kyrkohandbok.

– Revisionsgruppen har haft ett uppdrag: att överlämna ett förslag till handbok för Svenska kyrkan, inte att yttra sig om hur kyrkostyrelse och kyrkomötet tänker sig fortsättningen.

Ska de unga få vara med och bestämma?

Kyrkoval 17 september 2017

Kyrkoval 17 september 2017

Svenska Kyrkans Unga var i höstas med under Kyrkomötet när de hade möte i Uppsala. Då passade Svenska Kyrkans Unga på att göra några valfilmer med de nomineringsgrupper som var där. De tycker givetvis att unga ska få vara med och bestämma i kyrkan.

http://svenskakyrkansunga.se/arrangemang/kyrkoval/

Men hur ser det ut i nomineringsgrupperna? Vill de släppa in de unga på sina listor? Tycker nomineringsgrupperna att det är viktigt att unga får vara med och bestämma?

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan bestämma vem som, under de kommande fyra åren (2018-2021) ska vara med och ta ansvar i Svenska kyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Här på Tjörn får alla medlemmar välja i tre val. Dels till vårt gemensamma kyrkofullmäktige (31 mandat). Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd som blir styrelse. Kyrkofullmäktige utser också församlingsråd i de fyra församlingarna. Ett sådant val ska föregås av lokala nomineringsmöten i församlingarna.

Dessutom är det val till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift (81 mandat) och Kyrkomötet (251 mandat).

Här kan du se vilka som sitter förtroendevalda i dag på Tjörn.

https://www.svenskakyrkan.se/tjorn/kyrkoval-2017

Det är inte så många av de förtroendevalda på Tjörn som är ungdomar. Alla nomineringsgrupper ska ha sina listor klara den 15 april, då kandidatlistorna ”stänger” och alla kandidater ska vara klara.

Tycker ni att det ska vara fler unga som är med och bestämmer? Vill de unga vara med och bestämma? Hur ska vi i så fall få fler unga som vill vara med?

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör

 

Halvfullt eller halvtomt?

Valla församling 5 juni 2016. Foto Carina Etander Rimborg

Valla församling 5 juni 2016. Foto Carina Etander Rimborg

Nu ska jag skriva ett blogginlägg som jag säkert kommer att få ångra. Jag ska skriva om kyrkohandboken.

För oss som är involverade i Svenska kyrkan och dess interna debatt så har det troligen varit svårt att missa att det är en ny kyrkohandbok på gång. Ett arbete som har pågått under många år. Och det har varit flera provomgångar och remisser ute i församlingarna.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

Det har riktats kritik mot förslaget. Det har riktats kritik mot handläggningen. Det har varit avhopp från arbetsgruppen. Och jag upplever att det har varit väldigt mycket prestige.

Framförallt så är det många musiker som är kritiska av olika anledningar. Debatten har gått hög och har inte sällan antagit en ganska ful och oförsonlig ton. Söker du bara på Kyrkans Tidnings webbsida på artiklar med ordet ”kyrkohandbok” så får du 210 träffar.

En av artiklar kunde strax för jul berätta att 350 av Svenska kyrkans 2000 musiker är kritiska till förslaget.

Och det finns säkert en hel del som måste stramas upp och som måste förändras i förslaget.

Men när jag läser artikeln så ser jag att drygt 17 % av musikerna som har skrivit på att de är kritiska. Det skulle i så fall innebära att 83 % inte har skrivit på – musiker som kanske ändå tycker att det är ganska OK det här förslaget?

Det är många församlingar som har testat de olika gudstjänsterna. Här på Tjörn har vi prövat de nya gudstjänstordningarna. Präster och musiker har samlats tillsammans flera gånger och pratat om och sjungit igenom förslaget. Det har varit församlingskvällar. Och det har skrivits remissvar. Förslaget är inte oprövat.

Ja, det finns saker som behöver bli bättre – men väldigt mycket är bra. Faktiskt! Den sidan kommer inte fram när jag läser mycket av diskussionen och debatten i olika forum. Då verkar det som om hela förslaget är helt kass – vilket inte är fallet!

Jag sitter också förtroendevald i Svenska kyrkans högsta beslutande organ – Kyrkomötet. Det är kyrkomötet som i höst ska ta beslut om kyrkohandboken. Jag sitter dessutom i presidiet och jag är med och planerar kyrkomötet. Vi har lagt till extra dagar för att vi ska få tid att prata om kyrkohandboken. Och jag vet att gudstjänstutskottet, som har ansvaret för att förbereda underlaget till Kyrkomötet, kommer att jobba extra många dagar och har bett om och fått tid och experthjälp. I Gudstjänstutskottet sitter det många präster och flera musiker – och dessutom några helt vanliga församlingsbor/förtroendevalda.

https://www1.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/gudstjanstutskottet

Jag har ett stort förtroende för att de kommer att göra ett bra jobb och mycket seriöst och genomlysande och genomgående kommer att förbereda materialet som kyrkostyrelsen kommer att lämna över till kyrkomötet. (Det kommer att ske innan sommaren). I kyrkomötet är vi 251 personer, förtroendevalda med olika erfarenheter och en stor samlad gudstjänstkompetens som ska ta beslut om handboken.

Det jag vill avsluta med att säga är att jag önskar att alla skulle släppa den prestige som verkar ha tagit ett järngrepp över handboksarbetet. Låt kyrkostyrelsen få arbeta i lugn och ro, låt gudstjänstutskottet få arbeta i lugn och ro och låt oss tillsammans be för att vi får en kyrkohandbok där vi tillsammans hittar gudstjänstformer där vi kan be och lovsjunga Herren tillsammans!

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör Svenska kyrkan Tjörn
dessutom förtroendevald i Svenska kyrkans kyrkomöte

 

 

Tappa inte hoppet!

I helgen har vi återigen möts av fruktansvärda nyheter om terrordåd, den här gången i Turkiet och i Egypten. Terrordåd där människor mist livet och där bomber har förstört. Det är lätt att tappa hoppet på mänskligheten. Det är lätt att tappa hoppet på livet. Det är lätt att tappa hoppet…

För två veckor sedan besökte ärkebiskop Antje Jackelén just den Koptisk-ortodoxa kyrkan i Egypten där Påve Tawadros II har sitt säte. Då var de bland annat i den gudstjänstlokal som under söndagen utsattes för terrorbombningen.

När ärkebiskopen hade varit i Egypten så sa hon så här (innan bombdådet):

Ärkebiskopen besöker påve Tawadros II i Egypten>>

Sen hände alltså detta bombdåd i söndags.

Värsta attacken mot kristna i Egypten på sex år>>

Ärkebiskopen intervjuas i direktsändning i Ekot.

Minst 25 döda i explosion i Kairo>>

Det är lätt att tappa hoppet.

Snart kommer vi i våra kyrkor att läsa texten från Jesaja 9. En text som har burit och tröstat kristna under årtusenden. Vi behöver inte tappa hoppet. Vi ska aldrig sluta kämpa för mänskligheten. Vi ska aldrig sluta kämpa för alla människors lika värde. Vi ska aldrig sluta kämpa – för vi har vårt hopp i Jesus Kristus! Ett ljus som lyser i mörkret.

Men natten skall vika där ångest nu råder.
Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga,
du gör glädjen stor.
De gläds inför dig
som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.
Oket som tyngde dem,
stången på deras axlar,
förtryckarens piska
bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.
Väldet skall bli stort,
fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet
nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse
skall göra detta.
/Carina Etander Rimborg
kommunikatör
Även jag har haft möjligheten att träffa påve Tawadros II. Det skedde när han var i Sverige förra året och besökte Uppsala i samband med kyrkomötet.
Påve Tawadros II besöker Uppsala domkyrka 2015.

Påve Tawadros II besöker Uppsala domkyrka 2015.

I dag startar Kyrkomötet

Kyrkomötet 2015. Foto Magnus Aronson IKON

Kyrkomötet 2015. Foto Magnus Aronson IKON

I dag startar Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 251 valda ledamöter samt de 14 biskoparna samlas i Uppsala under tre dagar för att ta beslut om 89 motioner och 7 skrivelser.

Här hittar du vilka de olika ledamöterna är>>

Du kan läsa allt materialet här

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Där kan du också följa med i förhandlingarna och diskussionerna via webbsändning.

http://www.svenskakyrkan.tv/

Så här skriver Svenska kyrkan i sitt pressmeddelande>>

Kyrkomötet återsamlas i Uppsala på måndag den 21 november för tre dagars arbetsplenum och beslut. Under sessionen delas också årets kulturstipendier ut.

Kyrkomötets andra och beslutande session börjar kl 9 på måndag i Uppsala Konsert & Kongress, och avslutas med mässa i domkyrkan på onsdag den 23 november kl 15. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Årets kulturstipendier delas ut på tisdag den 22 november kl 18. Läs mer: 2016 års mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium.

Kyrkomötet, som återsamlas till sin andra session, har i utskotten behandlat 89 motioner och sju skrivelser från kyrkostyrelsen. I betänkandena finns utskottens förslag till beslut. Kyrkomötet ska bland annat fatta beslut om kyrkostyrelsens skrivelse 2016:6, ”Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem”, som innehåller förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Fullständigt unikt

I går var det en ekumenisk och helt unik gudstjänst i Lunds domkyrka. Vid denna gudstjänst, som anordnades av Lutherska världsförbundet och Vatikanen tillsammans, så bad den katolska kyrkan och de Lutherska kyrkorna varandra om ursäkt för det som varit under 500 år. På katolska kyrkans webbsidan kan vi läsa:

Katoliker och lutheraner uppmärksammar reformationen tillsammans

Den 31 oktober 2016 möts ledare för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen.

Mötet i Lund springer ur en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen är dokumentet Från konflikt till gemenskap från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta man tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det är i den andan katoliker och lutheraner möts i Lund i höst för att tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hålls ett symposium och en gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

Varför möts man i Lund?

Att just Lund valts som plats för mötet har flera orsaker: det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947, och förbundet firar alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i ”det lutherska Skandinavien”, som på många sätt präglats av reformationen.

Datumet den 31 oktober är reformationsdagen: enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den dagen år 1517. Mötet i Lund anknyter därmed till 500-årsminnet av reformationen, som kommer att uppmärksammas stort i lutherska kyrkor världen över under 2017.

Mötet markerar också att det 2017 är 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började.

Inbjudare till mötet är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. Lutherska världsförbundet samlar 72 miljoner lutheraner från 144 kyrkor och katolska kyrkan har över 1,2 miljarder medlemmar världen över. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Presidenten för Lutherska världsförbundet biskopen Munib Younan och påve Franciskus undertecknade det gemensamma dokumentet igår.

#togetherinhope Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto Svenska kyrkan IKON

#togetherinhope Lunds domkyrka 31 oktober 2016. Foto Svenska kyrkan IKON

Dokumentet mynnar ut i fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen:

  • Katoliker och lutheraner ska utgå från enhetens perspektiv, inte splittringens. Söka det som förenar, inte det som skiljer
  • Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre
  • Katoliker och lutheraner ska söka synlig enhet och tillsammans utveckla vad det innebär i konkreta steg
  • Lutheraner och katoliker ska gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid
  • Katoliker och lutheraner ska vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom tjänst i världen och för medmänniskan

Jag som var med i kyrkan kan säga att det var faktiskt alldeles fantastiskt. Och jag tror inte att vi riktigt kommer att förstå hur stort det här är förrän om många år. Det här är inte enkelt – det kommer att krävas att vi alla hjälps åt – att vara öppna för varandra och se likheter och diskutera olikheterna. Låt oss vara en del av den stora världsvida kyrkan och se våra likheter och diskutera våra olikheter i ödmjukhet och med ett stort teologiskt hjärta.

Ärkebiskop Antje Jackelén och påve Franciskus under gudstjänsten 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka. Foto: Mikael Ringlander. IKON.

Ärkebiskop Antje Jackelén och påve Franciskus under gudstjänsten 31 oktober 2016 i Lunds domkyrka. Foto: Mikael Ringlander. IKON.

http://www.lund2016.net/about/

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-31/har-foljer-du-paven-i-skane-hela-dagen

https://www.svenskakyrkan.se/hope2016/live

/Carina Etander Rimborg
kommunikatör Svenska kyrkan Tjörn

Karin Perers (ordförande kyrkomötet) och Carina Etander Rimborg (2e vice ordförande kyrkomötet). Foto Magnus Aronson IKON

Karin Perers (ordförande kyrkomötet) och Carina Etander Rimborg (2e vice ordförande kyrkomötet). Foto Magnus Aronson IKON

Vad händer på måndag i Lund?

Martin Luther spikar upp sina teser.

Martin Luther spikar upp sina teser.

På måndag kommer ett unikt och historisk möte att äga rum i Lunds domkyrka. Då har Lutherska världsförbundet (som startade för 50 år sedan i Lunds domkyrka) och Vatikanen, med Påven i spetsen, bjudit in till en gudstjänst för att högtidlighålla reformationen som inträffade för 499 år sedan i Wittenberg.

Gudstjänsten kommer att direktsändas i TV1 på SVT. Temat är ”Från konflikt till gemenskap”.

lutherelement499 år är det sedan Martin Luther, enligt traditionen, spikade sina 95 tester på kyrkporten i Wittenberg och det i sin tur blev upptakten till kyrkosplittringen som utmynnade i att katolska kyrkan och protestanterna blev två olika grenar av kristenheten.

Se inslaget från TV4 morgonprogram där ärkebiskop Antje Jackelén berättar om mötet i Lund.
Kyrkan%20laddar%20inf%C3%B6r%20P%C3%A5vens%20bes%C3%B6k

Du kan följa mötet via facebook. https://www.facebook.com/events/

Du kan också läsa om mötet på Svenska kyrkans webbsida.

https://www.svenskakyrkan.se/hope2016

Det här mötet blir startskottet på ett helt års ”firande” och högtidlighållande av reformationen. På Svenska kyrkan Tjörn kommer vi också att lyfta Luther på lite olika sätt under året.

Från Svenska kyrkan Tjörn kommer kommunikatör Carina Etander Rimborg att vara närvarande i sin roll som vice ordförande för Kyrkomötet.

Följ påvebesöket och Together in Hope

På måndag inleds reformationsåret 2017. I Lund möts katoliker och lutheraner. Du som inte är där kan ändå följa händelserna digitalt. Här får du tips.

Presskonferens söndag kl 17.30 i AF-borgen i Lund

Presskonferensen med ärkebiskop Antje Jackelén och Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift.

Följ via svenska kyrkan på Facebook eller se film i vår kanal på Vimeo. Nya filmklipp läggs upp allt eftersom.

Påven landar i Lund kl 11 och åker till domkyrkan

Följ via Svenska kyrkans Facebooksida eller se film i vår kanal på Vimeo.

Gudstjänst i Lunds domkyrka 14.30

Gudstjänsten direktsänds av SVT, på tv eller SVT play.

Eventet Together in Hope på Malmö arena 13.30-18.15

Eventet består av flera delar. Bland annat visas gudstjänsten i domkyrkan på storbildsskärmar. Den delen av eventet filmas inte.

Efter gudstjänsten reser påve Franciskus, Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan, och Lutherska världsförbundets generalsekreterare, Martin Junge, till arenan.

Under förutsättning att vissa juridiska frågor blir lösta, streamar Svenska kyrkan denna del av eventet på svenskakyrkan.se. Den börjar cirka 16.55.

Om de juridiska frågorna inte löser sig, kan du se filmklipp som löpande publiceras på Vimeo, eller följa eventet via Svenska kyrkan på Facebook.

Presskonferens 18.45

Eventet på Malmö arena avslutas med en presskonferens. Följ via Svenska kyrkans Facebooksida.