augusti 2013

Ni visas månatligt arkiv för augusti 2013.

Det finns en barnsång som i många år har sjungits i kyrkans barngrupper:

Vi sätter oss i ringen / och tar varann i hand.
Vi är en massa syskon / som tycker om varann.
För Gud är allas pappa / och jorden är vårt bo.
Och vi vill vara vänner / med alla, må ni tro.

Vi sätter oss i ringen / och tar varann i hand.
Vi är en massa syskon / som tycker om varann.
Tack gode Gud för jorden / och alla människor.
Gör en familj av alla, / en enda jättestor.

Sången talar mycket om att vi är beroende av varandra. Att ta en person i hand innebär att vi har fått kontakt och får känna beröring. Det ligger en hel del bakom ett handslag och att vi vill hälsa på varandra i hand. Det är ett givande och ett mottagande. Vid ringdanser håller vi varandra i händerna för att bilda en cirkel som gör att vi är många som samtidigt har kontakt med varandra. Det är lite barnsligt att skriva på detta sätt och själva ämnet är verkligen banalt att tala om – just därför viktigt!

Ett barn förstår vad det handlar om att känna samhörighet: Ett barn som kommit bort från sina föräldrar känner sig genast övergiven och blir ledsen. Något av den känslan kan få finnas hos oss om vi kommer bort från Gud.

Vi hör ihop med Gud!

Då är det många känslor inblandade: som ett barn behöver vi alla tröst, uppmuntran, ömhet, medkänsla. Paulus visar i Filipperbrevet på att enigheten i Kristus finns i dessa ord. Det är med andra ord en uppmaning till oss att våra visa dessa känslor mot varandra.

Vi hör ihop med varandra!

När Jesus beskriver enigheten talar han om att vi ska ställa upp för varandra och inte sätta oss över och trycka ned vår medmänniska. Det är som en familjegemenskap där alla är beroende av dom andra. Det allra viktigaste är också att Jesus är med i gemenskapen som den som ställer upp för oss. ”Jag är mitt ibland er som en tjänare.” (Luk 22:24-27)

 Makt

Utgångspunkten från vår sida är ofta hur vi vill har kontroll över vår situation och med maktmedel kan styra över våra liv. Så var det också för lärjungarna kring Jesus: dom stred kring frågan vem av dom som var störst.

Jesus svarar att den verkliga makten för att ha kontroll över sitt liv sitter i att förstå att man är som ett barn i en familj. Den yngste behöver de andra för att ha ett föredöme att se upp till och kunna mogna i livet. Hemligheten i Guds rike är att vi alltid får sträva efter att vara ett barn där ”Gud är alla pappa och jorden är vårt bo …”

Den livshållning som bygger på principen ”öga för öga” är mycket utbredd ibland oss och präglar mycket av vårt samhälle idag. Ibland anses den som självklar och naturlig. Kyrkan får tydligt och rakryggat stå upp för vad motsatsen är.

Hämndbegär och vedergällning är aldrig en rätt väg att gå. Det betyder inte att man istället ska följa en undfallande passivitet, trots att det är en vanlig missuppfattning. En vanlig uppfattning är att man måste visa sin makt genom att visa att ge igen och hämnas. Man tror att man då fått någon form av rättvisa skipad. Motsatsen till hämnd är att visa på förlåtelse och människans möjlighet att få hjälp när det gått fel.

Jesus är vårt exempel.

Det är han som visar på hur rättvisa skipas. Bibeln talar om Guds rättfärdighet som visas genom Jesus exempel och hållning. Han var vapenlös och värnlös. Men ändå är det där som makten finns. Det är inte genom att sätta sig över en annan människa som man visar på Guds makt. Guds närvaro syns i mänskliga relationer genom att lyfta upp den som skadats.

Det är så vi kan känna närhet och delaktighet med de svaga, förvirrade och värnlösa.

Det är här den verkliga makten ligger – inte i hämnden eller vedergällningen. Det är att göra rätt eller som det står i Matteusevangeliet: ”Var fullkomliga som er Fader är fullkomlig”. Det betyder inte att vi ska vara perfekta människor utan att vi bär på Guds hjälp att klara av att inte ge igen när någon gjort oss något fel.

Diakonins dag

Nästa söndag – 13:e söndagen efter Trefaldighet – är medmänniskans söndag eller som det också kan kallas diakonins dag.

Diakoni handlar om att lyfta upp medmänniskan. Det kan vara den person som misslyckats, skadats eller gjort fel och behöver en medmänniska. Barmhärtighet och närhet behövs när det handlar om utsatthet och kanske framförallt då! Inte hämnd och ärelystnad över en misslyckad medmänniska.

”Jesus sade: ”Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” (Matt 5:38-48)

 

Tillhörighet

En människa är inte utlämnad i ett tomrum utan är beroende av Guds lagar och de lagar vi kallar naturlagar.

Friheten är ett beroende

Beroendet till Gud ger oss inte en tyngd på axlarna utan vi kan räta ut ryggen och får sträcka på oss. En stolthet som ger oss en identitet. Du är älskad och viktig.

Att tillhöra Kristus är ha en framtidstro – att kunna se framåt och att inte se tillbaka på det som man misslyckats med. Det är att våga hoppas på en fin framtid. En framtid som öppnar för en gudomlig frihet i vårt inre.

Vad är friheten värd

Värdet ligger i vårt gudomliga värde. Du är så värdefull att Du behöver vara rädd om det som man ibland inte tar vara på eftersom det är så självklart.  Det är att våga vara den som Gud kallat Dig till och se att friheten är kopplad till Din identitet som unik individ i Guds ögon.

Vårda och skydda friheten!

Visst är det viktigt att värna om denna frihet. Det är en tillgång att greppa tag i när vi håller på att ramla ner i ett tomrum. Vi inser det när vi misslyckas i livet och behöver har någon som tar tag i oss och drar upp oss till ytan. Det är som att få tag i de lagar som ger oss balans inför tillvarons oerhörda mysterium.

Psykoterapeuten Tommy Hellsten har skrivit om att våga ta steg till förändring i livet. ”Vi lever med myten att varje människa kan påverka sitt eget livsöde, vilket skapar stora skuld- och skamkänslor när vi inte klarar av detta. Vi lever i ett samhälle där allting kan lagas, åtgärdas och förbättras. I själva verket växer vi bara när vi inser vår egen maktlöshet … Inte försöka vara perfekt, men inse hur ens fel och brister påverkar ens liv.”

På söndag handlar det om ” tro och liv ” och om att sätta gränser för det som kan göra livet så illa. Paulus skriver: ”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill det gör jag”. Visst är det människans livsvillkor på något sätt att man inte alltid lyckas med det man räknat med att klara av.

Kanske man lätt kan hamna i en slags resignation när man tar upp en sådan problematik, men egentligen är det meningen att det ska hjälpa oss att förstå vad Gud kan göra med oss. Paulus tackar Gud för att vi får lita på Hans hjälp när vår kraft är slut eller inte räcker till att göra det rätta.

Om vi bara litar på vår egen förmåga blir det bara till krav och prestation. Evangeliet på söndag talar om två söner som fick en inbjudan att vara med i Guds rike. Den ene sa frimodigt JA men bara med munnen – inte ärligt menat. Han litade säkert bara på sig själv och sin egen förmåga att ställa sig in. Den andre var ödmjuk och trodde inte att han skulle klara av det och sa NEJ. Den som sa JA, tog aldrig på sig uppdraget utan svek! Den som sa NEJ gjorde i alla fall ett försök att gå in i arbetet, trots allt.

Jesus lovordar den som sa NEJ men ändå gick in i uppgiften och talar om hur viktigt att inte bara lita på sin egen förmåga att påverka sitt liv. Det är viktigt att lita på att Gud vill ta hand om våra misslyckanden och att vi inte alltid är lyckade lyckliga människor!

Sv Ps 289: 1-2

 Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma,
att säga ”ja” till Gud och säga ”nej”.
Guds kärlek är
som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Vi vill den frihet där vi är oss själva,
den frihet vi kan göra något av,
som ej är tomhet men en rymd för drömmar,
en jord där träd och blommor kan slå rot.
Guds kärlek är…