Till innehåll på sidan
Sara Holmberg

Kvinnor viktiga aktörer för hållbar fred

Våra partner runt om i världen har olika förutsättningar och lever och verkar i olika kontexter. Men alla har en sak gemensamt: De står på modets sida. Sostina Takure, koordinatör för ACT-alliansens nationella forum i Zimabwe, kämpar för att kvinnor och ungdomar ska inkluderas i demokratiska processer och få en röst i samhället.


Sostina Takure, kordinatör för ACT-alliansesn nationella forum, Zimbabwe. Foto: Helena Nyström

Zimbabwe är ett på många sätt polariserat samhälle där spänningarna mellan olika etniska grupper och politiska partier är stora. Vägen till fred och försoning har en historia kantad av våld och konflikt och motstånd har ofta slagits ned hårt. Konflikter finns på flera nivåer i samhället och är starkt kopplat till ojämlikhet; ojämn fördelning av resurser, ojämlikhet mellan män och kvinnor och en maktobalans mellan stad och land och så vidare. Övergrepp kopplas ofta till politiska stridigheter.

Att inkludera kvinnor i fredsprocesser är avgörande

För att uppnå hållbar fred, stärka demokratiska processer och bygga tillit och gemenskap i samhällen som präglats av konflikter under många år är det nödvändigt att inkludera kvinnor som aktörer, men även unga.

– Det är kvinnorna som är ansvariga för stora delar av vad som händer i hemmet, i samhället och i landet som helhet, säger Sostina.

I fredsbyggandet är det avgörande att inkludera och engagera hela civilsamhället eftersom fred måste byggas underifrån. Fredsprocesser som inte inkluderar konfliktens offer eller lokala fredsbyggare kommer med stor sannolikhet inte att hålla över tid.

Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i fredsprocesser och hur pass hållbart fredsavtalet blir över tid. Det går inte längre att motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om sin egen framtid.

– Kvinnor utgör 52 procent av Zimbabwes befolkningen. Deras röster måste inkluderas i samtalet om hur samhället ska formas, fortsätter Sostina.

Hållbara fredsprocesser, som inkluderar hela civilsamhället, lägger grunden för solida och rättssäkra institutioner som främjar social, ekonomisk och politisk hållbar utveckling för alla.

Begränsade möjligheter för flickor och kvinnor

I Zimbabwe är flickors och kvinnors frihet och möjligheter begränsade, och landet präglas av konservativa värderingar som drabbar flickor hårdast. Pojkar prioriteras i allt från utbildning till att få ta plats och delta i olika samhällsprocesser.  

För Sostina Takure är det viktigt att sätta ord på flickors och kvinnors utsatthet och samtala om normer och rättigheter. Det är ett viktigt arbetsredskap och ett första steg mot förändring.  

– När människor får diskutera påverkas attityder. Det stärker flickor och kvinnors möjligheter att påverka sina liv. Det minskar också våld inom familjer.  

Kyrkans roll är viktig

Bristande demokrati bidrar till ett splittrat samhälle och tilliten mellan människor i Zimbabwe är skör.

Kyrkan är en av få aktörer som ses som opartisk och partipolitiskt obunden och som människor litar på. Människor lyssnar på och respekterar religiösa ledare som har stort inflytande över människors liv. Därför har kyrkorna och det kristna rådet en väldigt viktig roll i fredsarbetet i Zimbabwe för att skapa stabilitet och lösa konflikter på fredlig väg. Men också för att ingjuta hopp.

Tillsammans med Sostina och våra partner i Zimbabwe arbetar Act Svenska kyrkan för att uppnå hållbar fred, stärka demokratiska och inkluderande processer och bygga tillit och gemenskap i samhällen. Och en viktig del i det arbetet är att outtröttligt och konsekvent verka för att kvinnors och ungdomars röster ska höras och respekteras i samhället. Tillsammans står vi på modets sida.