KEK ska flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel


Pressmeddelande KEK:s generalförsamling nr 16 (translated into Swedish by Marianne Ejdersten)

08.07.13 09:31

 KEK ska flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) har godkänt en ny konstitution, och enligt denna ska KEK flytta sitt sekretariat från Genève till Bryssel.

I förordet till den nya konstitutionen förbinder sig Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) återigen ”att hjälpa de europeiska kyrkorna att dela sitt andliga liv, stärka deras gemensamma vittnesmål och tjänster och främja kyrkans enighet och fred på jorden.”

KEK:s 14:e generalförsamling i Budapest i Ungern ersatte KEK:s tidigare juridiska grund som upprättades 1992 och ändrades senast 2009.  Den nya konstitutionen antogs med 160 röster mot sju, med sju ledamöter frånvarande,  (160/7/7) på kvällen den 7 juli (7/7).

Generalförsamlingens ledamöter utgörs av representanter från de nära 120 KEK-medlemskyrkorna och kyrkosammanslutningarna. Tisdagen den 9 juli 2013 träder den anpassade konstitution i kraft som är avsedd att leda KEK in i en framtid med ett mycket närmare samarbete.

Huvudkontoret har sedan KEK bildades 1959 legat i Genève i Schweiz, men kommer så snart som möjligt att införlivas i konferensens lokaler i Bryssel i Belgien, där även EU och andra närliggande institutioner ligger.  De juridiska åtgärder som krävs enligt schweizisk och belgisk lag kan fördröja flytten med två eller tre år, dock är det en grov uppskattning.

Man har föreslagit att ett befintligt kontor i Strasbourg i Frankrike ska fortsätta att upprätthålla KEK:s relationer med Europarådet och andra myndigheter, med förbehåll för eventuella juridiska och finansiella hinder.

En styrelse på 20 medlemmar kommer att ersätta den större centralkommittén. Styrelsen kommer att träffas minst två gånger om året mellan generalförsamlingarna som ska hållas var femte år. De styrande organen kommer att ledas av en ordförande och två vice ordförande.

Huvudkontoret kommer att övervaka det dagliga arbetet via sekretariatet i Bryssel.

De befintliga kommittéer som utgör KEK kommer att struktureras om till ett mer enhetligt system. Samtalen med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME), som har ett nära samarbete med KEK och har funderat över att slå sig ihop med konferensen, kommer att fortsätta.

Fem dagars övervägande och omarbetning i stora och små grupper kulminerade i ”tredje genomläsningen” av konstitutionen under söndag eftermiddag och kväll. Under den här ”genomläsningen” lästes texten högt och projicerades på en skärm under tiden som delegaterna gjorde de sista tilläggen och ändringarna.

Några deltagare från närstående organisationer som representerar unga, kvinnor och andra strömningar i den ekumeniska rörelsen var missnöjda över den nya konstitutionens inställning till ”Organisationer i partnerskap”. 

De uttryckte sin oro över att den här kategoriseringen, som den definieras i dokumentet, kommer att leda till att dessa grupper missgynnas i förhållande till KEK:s medlemskyrkor.

Även om debatten fördes på engelska, franska och tyska var de tryckta och projicerade utkasten som generalförsamlingen arbetade utifrån bara på engelska. 

Konstitutionen kommer inte att publiceras officiellt förrän den översatts till franska och tyska, och det gjorts en juridisk granskning av alla tre versionerna.

Dokumenten kommer att publiceras på www.ceceuropa.org

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) är en sammanslutning av 115 ortodoxa, protestantiska, anglikanska och gammalkatolska kyrkor från alla Europas länder och 40 närstående organisationer. KEK grundades 1959 och har kontor i Genève, Bryssel och Strasbourg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *