Begravningsverksamheten


Den följande texten och samtalsstödet hör till boken Uppdrag förtroendevald, utgiven på Verbum 2013. Böcker och länkar längre ned ansluter till temat för den här sidan, fristående från boken.

Ett viktigt uppdrag inom begravningsverksamheten, som Johan Arvidsson lyfter fram, är det gröna kulturarv som kyrkogårdarna utgör runt om i hela vårt land. Han skriver:

“En kyrkogård är att betrakta som en levande historiebok, en plats som genom århundraden samlar bygdens befolkning allt eftersom de avlider.”

Johan Arvidsson är kyrkogårdsingenjör i Visby. I samma kapitel blir landskapsarkitekten Ulf Nordjell intervjuad av Eva Staxäng om utformning av askgravlundar. Staffan Lundstedt och Cecilia Fors-Eriksson, båda hemmahörande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation skriver ger fakta om begravningsverksamheten.

Efter det här tredje kapitlet i handboken Uppdrag Förtroendevald kommer ett kapitel om styrning och ledning


FÖR SAMTALET

Samtalsfrågor

  • Samtala kring begravningsansvaret relaterat till dem som inte tillhör Svenska kyrkan t.ex. människor av annan tro och de som medvetet lämnat kyrkan.
  • Samtala kring exempel på hur miljöansvaret blir tydligt i församlingens begravningsverksamhet.


Kyrkogårdsvandring

Låt er inspireras av Johan Arvidssons text och gör en kyrkogårdsvandring. Vad är intressant att se på er kyrkogård? Vilka gravskick finns hos er? Vad ligger bakom landskapsarkitektur och växtval? Vad berättar gravstenarna och dess inskriptioner om händelser och personligheter på er ort? Symboler och texter kan också bli utgångspunkt för ett samtal kring livet och döden.


BÖCKER

En bok om sorg och begravning, Caroline Krook & Gunilla Lindén, Verbum http://webshop.verbumforlag.se/52635339-product

Begravningsskick, Bengt Erman, Verbum http://webshop.verbumforlag.se/52629994-product

Kyrkogårdshandboken, Angela Sandell, Movium http://www.movium-slu.se/kyrkogardshandboken-med-kvalitetsbeskrivningar-2012

Hejdå! Begravningsboken, Lotte Möller, Arena http://arenabok.se/butik/hejda-begravningsboken/

Möta människor i högtider – Sveriges Kristna Råd och Sensus
http://beta.sensus.se/Var-pedagogik/Studiematerial/Livsfragor-och-tro/Mota-manniskor-i-hogtidens-gladje-och-sorg/


LÄNKAR

Begravningsverksamheten i Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649696 och https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=29034

Begravningslag http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1990-1144/

Begrepp i begravningsverksamheten https://internwww.svenskakyrkan.se/829484

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations utbildningar om begravningsverksamheten http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642151

Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund http://www.skkf.se

Kammarkollegiet har tillsyn över begravningsverksamheten http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/tillsynsmyndighet-over-begravningsverksamheten

Kyrkogårdens historia  https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/kyrkogardens-historia—fran-gravkullar-till-minneslundar

Nätverket Kyrkogård http://www.movium-slu.se/natverk/kyrkogard

Begravningsbyråernas förbund http://www.begravningar.se

Tidningen Memento http://www.begravningar.se/memento

Observera Kyrkogård – Nyhetsbrev från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

http://www.epostservice.se/aspnet/v3/page/read.ashx?issueid=203334&userid=29236643&readid=5A2E62014EFA