Ekonomi och egendom


Den följande texten och samtalsstödet hör till boken Uppdrag förtroendevald, utgiven på Verbum 2013. Böcker och länkar längre ned ansluter till temat för den här sidan, fristående från boken.

Erika Hedenström är kultursekreterare vid kyrkokansliet i Uppsala. Hon bidrar i handboken Uppdrag Förtroendevald med ett avsnitt om kyrkan som kulturbärare. Hon lyfter fram kulturen i församlingslivet och kyrkobyggnaden som en manifestation i sig.

Kyrkans ekonomiAlla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till konfirmation, vigsel och begravning. För dop gäller att ett barn får döpas när dess vårdnadshavare begär att barnet ska döpas till kyrkans tro och en vuxen när han eller hon begär att bli döpt till kyrkans tro och vill leva med församlingen i Kristi gemenskap. Tack vare ett clearingsystem betalar medlemsavgiften för de kyrkliga handlingarna i vilken församling som helst. Om hur systemet fungerar och hur det ska användas, skriver Gunnar Edqvist.

Med Svenska kyrkans utjämningssystem är det mer pengar som rör sig mellan församlingarna. Jan Östlund, kyrkokansliet i Uppsala, skriver i ett avsnitt om hur det fungerar med ekonomisk utjämning mellan rikare och fattigare pastorat. Fastighetsingenjör Charlotta Lindahl i Lund ger fakta om de lokala fastighetsfrågorna.

Ett par år in på det nya millenniet började något att hända inom Södermalms kontrakt. Det var kontraktsprosten som började föra samtal och och ta upp frågor över församlingsgränserna; Vad skulle vi kunna göra bättre tillsammans än var och en för sig? Hur skulle vi kunna eventuellt organiseras oss på ett effektivare sätt?” Fortsättning följer om en utmanande process och vad den ledde fram till. Erik Hagman är kanslichef i Maria Magdalena församling och sekreterare i Samverkanskommittén för Svenska yrkan på Södermalm i Stockholm.

Nästa och sista kapitlet i handboken Uppdrag Förtroendevald handlar om Kyrkan och samhälle

 

FÖR SAMTALET

Samtalsfrågor

  • Erika Hedenström frågar i kapitlet om Svenska kyrkan som kulturbärare: Vad ska vi med kulturen till egentligen? Samtala omkring den och de andra frågorna som hon ställer i sitt bidrag i handboken.
  • Många av oss är bekväma med kyrkorummets traditionella konstnärliga former. Allt oftare används kyrkorummet för tillfällig konst, moderna konstnärliga uttryck, amatörkonst etc. Samtala kring hur ni ser på olika slags konst i kyrkorummet.

 

Kraftfältsanalys

Det här är en analys man gör utifrån ett mål man vill uppnå, t ex en förändring eller en lösning på ett problem.

Följande frågor ställs i processen:

1. Vad vill vi uppnå? Svaret på frågan placeras i mitten av modellen nedan.

2. Vilka medkrafter finns som kan hjälpa oss att uppnå detta? (Det kan vara andra aktörer, strategier, åsikter…) Svaren på den frågan skrivs upp på vänster sida och markeras med pilar som pekar mot det vi vill uppnå.

3. Vilka motkrafter ser vi som hindrar oss från att uppnå detta? Svaren på den frågan skrivs upp på höger sida och markeras med pilar som pekar mot det vi vill uppnå.

Pilarna kan ha olika tjocklek för att markera hur stark med- eller motkraften bedöms vara.

Samtala om vilka insatser som lättast skulle kunna förstärka medkrafterna respektive minska motkrafterna.

 

BÖCKER

Kyrkoordning 2013/14 med anslutande lagstiftning för Svenska kyrkan
Ekonomi i församlingen, Anders Granberg, Hans Borneroth, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/ekonomi-i-f%C3%B6rsamlingen-2-uppl/anders-granberg/isbn/9789152632697

Handbok i hållbar energianvändning i kyrkan, Tor Broström, Marie Hård, Dan Melander, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/handbok-i-h%C3%A5llbar-energianv%C3%A4ndning-f%C3%B6r-kyrkan/tor-brostr%C3%B6m/isbn/9789152633151

Att vårda en kyrka, Elisabeth Svalin, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/att-v%C3%A5rda-en-kyrka/elisabeth-svalin/isbn/9789152630112

 

LÄNKAR

Budgetförutsättningar ger underlag för direktiv http://www.scribd.com/doc/218645985/Budgetforutsattningar-2015

Administrativ samverkan i Svenska kyrkan https://internwww.svenskakyrkan.se/42545

Kyrkokansliet i Uppsala erbjuder utbildning om kyrklig ekonomi. Se det aktuella utbudet https://internwww.svenskakyrkan.se/Ekonomi/utbildning

Placeringspolicy https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=726683

Miljöpolicy https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=24341

Clearing vid kyrkliga handlingar https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=134761

Rikskollekter http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646909

Näringsverksamhet i församling och pastorat https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=739058

Nyckeln till Svenska kyrkan, om organisation, ekonomi och verksamhet http://issuu.com/posksvenskakyrkan/docs/nyckeln_2012

Svenska kyrkans statistik https://internwww.svenskakyrkan.se/statistik och https://internwww.svenskakyrkan.se/37027

Kyrkorum och kyrkoantikvarisk ersättning http://issuu.com/svenskakyrkan/docs/kontrollstationsrapport_light_slutv_4547d1e087963f

Riksantikvarieämbetet om kyrkobyggnader http://raa.se/kulturarvet/byggnader/kyrkor/

Kyrkans Försäkring ABwww.kyrkansforsakring.se

Kyrkokansliets ramavtal https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=734611
Lag om kulturminnenhttp://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.htm

Svenska kyrkans stiftshistoriska sällskap http://www.stiftshistoriska.se/

Sockenkyrkonätverket  http://www.sockenkyrkonatverket.se/

Kyrkokonstens Vänner med Kyrkokonstens Dag http://www.kyrkokonst.se

Svenska kyrkans kulturarv på Instagram http://i.instagram.com/kulturarvet

Svenska kyrkans kulturarv på Pinterest http://www.pinterest.com/ksvenskakyrkan/

Utlandsförsamlingarnas fastighetsbok https://internwww.svenskakyrkan.se/Svenska%20kyrkan%20i%20utlandet/fastighetshandbok