Samarbete och samverkan


Den följande texten och samtalsstödet hör till boken Uppdrag förtroendevald, utgiven på Verbum 2013. Böcker och länkar längre ned ansluter till temat för den här sidan, fristående från boken.

Medvetenheten om och uppskattningen av frivilligt medarbetarskap tycks ha ökat på många håll i Svenska Kyrkan efter år 2000. Ideella, volontärer och frivilliga – vad nu de aktiva medlemmarna som tar på sig uppgifter kallas – bär församlingslivet.

Inspirationsavsnittet i handbokens kapitel om samarbete och samverkan uppmärksammar ideella medarbetare. Här finns bibelord om frivilligt medarbetarskap och här berättas historien om vad som skett i församlingar i Luleå stift och hur stiftskansliet där med sina medarbetare gav stöd till en lokal utveckling. Skribenter är Dan Richardsson, stiftsadjunkt för idealitet och medarbetarskap och Solveig Ininbergs, stiftsdirektor. Om att få vara med om ett riktigt bra möte, skriver Johan Berkman:

“Du går därifrån med en känsla av att du precis varit med om något som faktiskt var ett steg framåt, där goda idéer både kom upp till ytan och ut i verkligheten.

 

En eller ett par gånger kan det vara slumpen, fler gånger än så är det med stor sannolikhet någon som tänkt till ordentligt inför mötet.”

Johan Berkman var fram till 2013 förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga, som är Svenska kyrkans egen barn- och ungdomsrörelse. Kyrkorådets ordförande i Botkyrka församling Anna-Maria Carlsson, medverkar också i kapitlet med ett avsnitt om lagarbete.

 

FÖR SAMTALET

Samtalsfrågor

  • Hur skulle ni vilja och kunna uppmuntra en utveckling mot större inslag av ideella krafter? Vilka är era drivkrafter för detta – ekonomi, ideologi, erfarenhet, annat?
  • Vilket ansvar har olika funktioner i församlingen för arbetet med ideella medarbetare – enskilda anställda, ni som förtroendevalda, kyrkoherden?

 

Kunskapsträdet

Rita ditt ”kunskapsträd”. Vilka färdigheter, förmågor och kunskaper har du som kan bidra till ert gemensamma arbete? Låt olika färdigheter bilda kunskapsgrenar på ditt träd. Erfarenheter som du tar med in i arbetet blir trädets rötter. Berätta sedan för varandra, t.ex. två och två.

 

Roterande grupparbete

Det här är ett sätt att ta vara på och dela mångas erfarenheter, kunskaper och idéer. Övningen görs in mot ett gemensamt tematiskt område.

I grupper om minst 4 inventerar deltagarna de frågor kring temat som de skulle vilja reflektera kring och veta mer om. Gruppen väljer ut en fråga att gå vidare med.

Gruppen utser inom sig två ”kunskapsjägare” och två (eller fler) ”resurspersoner”. Kunskapsjägarna tar med sig gruppens fråga till övriga grupper för att få deras synpunkter på den. En av kunskapsjägarna leder samtalet och den andra dokumenterar. Resurspersonerna blir kvar och tar emot kunskapsjägare från de andra grupperna.

Kunskapsjakten sker roterande mellan grupperna och ledaren anger när det är dags att rotera (5-10 minuters samtal per grupp). På ledarens signal tackar kunskapsjägarna för sig och går vidare med sin fråga till nästa grupp osv.

Efter sista rotationen återsamlas den ursprungliga gruppen och samtalar kring sin fråga och de synpunkter och svar de fått. Frågan och synpunkterna skrivs upp på blädderblocksblad som sätts upp på väggen.

Avslutningsvis görs en vernissage där grupperna går runt och tittar på frågor och synpunkter. På detta sätt kan flera perspektiv på en tematik bli belyst och många bli delaktiga.

 

Möteskvalitet

Det finns några kvalitetsvärden som kan vara bra att tänka igenom inför eller som utvärdering av ett möte:

Riktningsvärdet Att syftet med mötet, och olika delar av mötet, är tydligt uttryckt och att valet av arbetssätt och arbetsformer stämmer med syftet.

Förklaringsvärdet Att mötet ger ökad kunskap och förståelse. Det bygger på en medveten pedagogik och att mötet inte ”går över huvudet” på deltagarna.

Instruktionsvärdet Att mötet leder till handling och att man vet vad man ska göra efter mötet. Vad? Hur? Vem? När?

Inspirationsvärdet Att mötet ger energi, motivation och handlingslust.

(ur Väx i ditt uppdrag – Utveckla gruppen, Sensus studieförbund)

Fler övningar: från Svenska Kyrkans Unga i boken En hel del

 

BÖCKER

Väx i ditt uppdrag – en serie studiematerial från Sensus www.sensus.se

Creating Effective Teams, Susan A Wheelan, Thousand Oaks: SAGE Publications Inc

Organizational Behavior, Stephen Robbins & Timothy A Judge, Upper Saddle River: Pearsin Education Limited

Kreativa möten, Brit Stakston och Eklund, LSU 2002

God styrelsesed, Anders Granberg, Verbum
http://www.smakprov.se/bok/god-styrelsesed-i-svenska-kyrkan/anders-granberg/isbn/9789152632550

Tänk frivilligt, Björkekärrs församling http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=653198

Delaktig, Åsa Nyström, Verbum http://www.ideelltforum.se/Artiklar-och-fordjupningar/Bocker-och-tips/Delaktig—idebok-om-ideellt-engagemang-i-Svenska-kyrkan/

Tänk om, Bertil Johansson, Sensus http://www.ideelltforum.se/Artiklar-och-fordjupningar/Bocker-och-tips/Tank-om-/

Inkorporerad, Per-Anders Sandgren, Artos Norma

Ovärdeligt, Mats Hermansson, Ideellt Forum http://www.ideelltforum.se/Artiklar-och-fordjupningar/Ideellt-forums-skriftserie/Ovarderligt-/

Tio ord om frivillighet, Hans-Erik Nordin, Ideellt Forum http://www.ideelltforum.se/Artiklar-och-fordjupningar/Ideellt-forums-skriftserie/Tio-ord-om-frivillighet—Hans-Erik-Nordin/

Ung med uppdrag, Julia Bjerleus http://www.ideelltforum.se/Artiklar-och-fordjupningar/Ideellt-forums-skriftserie/Ung-med-uppdrag-av-Julia-Bjerleus/

Engagemang och sammanhang, Lars Rubin http://www.ideelltforum.se/skriftserie_3

 

LÄNKAR

Ideellt Forum i Svenska kyrka. Om ideellt medarbetarskap i Svenska kyrkan, årliga idédagar, utbildningar för ledare och medarbetare och litteratur www.ideelltforum.se

Ideell Arena http://www.ideellarena.se

Väx i ditt uppdrag är ett utbildningskoncept som vill stärka och utveckla arbetet i idéburna organisationer och föreningar. Konceptet innehåller flera studiematerial. I dagsläget (2013) tre tryckta och två digitala.

1. En styrelse som gör skillnad
2. Beredd för sin uppgift – om valberedningens roll
3. Att utveckla gruppen
4. Engagera flera – om medlemsrekrytering
5. Opinionsbilda lokalt

http://www.sensus.se/foreningsutveckling

En hel del, Svenska Kyrkans Ungas medlemsutbildning http://www.skuss.se/enheldel

Engagera flera, en webbplats från Sensus http://engageraflera.wordpress.com/

Man trivs där man behövs, 12 filmer från en konferens i Luleå stift om ideellt medarbetarskap http://bambuser.com/channel/svenskakyrkan

Utrustad och delaktig, ett material utgivet av Argument Förlag, men också en webbplats

http://www.utrustad-delaktig.se/

Demokrati enligt SISU

http://www.youtube.com/watch?v=d63_uQpp-jI

Kulturpolicy för Göteborgs stift

http://issuu.com/goteborgsstift/docs/kultur_g__r_vi_tillsammans_140326

 

Nästa kapitel i handboken är det sjätte. Det handlar om Planering och uppföljning