Om webbplatsen


Webbplatsen Uppdrag Förtroendevald är en del av studiematerialet med samma namn. Till studiematerialet hör också handboken Uppdrag Förtroendevald.

Skärmavbild 2013-05-13 kl. 20.41.19Studiematerialet med handbok och webbplats är framtaget för förtroendevalda i Svenska kyrkans församlingar och pastorat, i ett samarbete mellan Sensus, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Unga och Verbum förlag. Huvudman för projektet är förlaget genom ett avtal med de tre andra parterna. I en webbgrupp för den här webbplatsen har alla fyra parter sin representant.

Webbplatsen ska ge förtroendevalda i Svenska kyrkan en samlad och relevant information för uppdraget att vara förtroendevald. Syftet är också att ge underlag för samtal och fördjupning. Webbplatsen Uppdrag Förtroendevald är även skapad för att vara en resurs för andra medarbetare i Svenska kyrkan, både frivilliga och anställda.

Tack vare en överenskommelse med kyrkokansliet i Uppsala är webbplatsen en del av Svenska kyrkan bloggportal. En samlingsplats för närmare ett hundratal bloggar som skrivs av aktiva medlemmar och medarbetare i Svenska kyrkan

Redaktör: Martin Garlöv, Sensus

Kontakt: martin.garlov@svenskakyrkan.se 0733-578 501

 

Se Power Point-presentation av studiematerialet

Skärmavbild 2013-07-26 kl. 15.17.06

Uppdrag Förtroendevald – Stora presentationen from Martin Garlöv

Uppdrag Förtroendevald – boken och webbplatsen – kan användas för gemensam fördjupning och lärande i kyrkorådet eller församlingsrådet. Boken innehåller olika texter – inspirationstexter, faktatexter och fördjupningstexter kring något perspektiv.

Webbplatsens extramaterial kan lyftas in i en studiecirkel eller utbildning för att förstå och lära mer om uppdraget som förtroendevald i församlingen. Samtalet kring olika områden i uppdraget bidrar också till att lära känna varandra och därmed utveckla förutsättningarna för ett bra samspel i kyrkorådet eller församlingsrådet.

Både i handboken och här på webbplats finns pedagogiskt material med samtalsfrågor.

Det finns frågor för att fördjupa faktakunskaper, för att koppla till det egna lokala sammanhanget, för att koppla samman förtroendeuppdraget med dess kyrkliga sammanhang och för reflektion kring vad allt detta betyder för mig själv.

På sidorna i handboken och på webben finns också övningar för att stimulera samtalet, för att lyfta in nya perspektiv och för att provtänka kring sina egna och andras erfarenheter och idéer. Det finns många olika slags övningar.

Återkommande är så kallade linjeövningar. Dessa stimulerar samtalet genom att deltagarna tar ställning till ett påstående. Deltagarna visar sitt ställningstagande genom att placera sig utmed en tänkt linje i rummet. Linjen utgör en skala mellan två motpoler som representeras av linjens båda ändar (t ex mycket ↔ litet, viktigt ↔ oviktigt, lätt ↔ svårt). När alla placerat sig ges möjlighet till samtal med dem som står närmast och i helgrupp om varför man placerade sig där man gjorde och hur man tänker.

På webben finns olika redskap att använda in i det konkreta arbetet på olika områden som ligger i kyrkorådets eller församlingsrådets uppdrag.

 

STUDIECIRKEL

Studiecirkeln är en form för lärande som bygger på delaktighet och aktiv medverkan så som det beskrivs ovan. En studiecirkel omfattar minst 9 studietimmar (à 45 min) fördelat på minst 3 träffar.

Det finns pedagogiskt material till varje tematik vilket gör materialet flexibelt utifrån varje grupps behov och förutsättningar.

Utse en ledare för cirkeln. Ledaren är den som förbereder och leder samtalet utifrån det samlade materialet i handboken och på webbplatsen. Ledaren är också den som ser till att alla som vill får komma till tals och att gruppens erfarenheter tas tillvara. Det är bra att komma överens om hur gruppen vill samtala och jobba och vilka förväntningar ni har på varandra. Detta kan ske vid första samlingen. Kontakta Sensus studieförbund www.senus.se för samverkan kring en cirkel.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund – som tillsammans med förlaget Verbum har producerat Uppdrag Förtroendevald – kan alla vara resurser i planering av kortare och längre utbildningar.

En studiecirkel kan välja att komplettera Uppdrag Förtroendevald med det studiematerial som Uppsala stift tog fram till mandatperioden 2014-2017. Materialet heter KOLL, som står för KOntraktsnära Lokalt Lärande. KOLL är indelat i fem teman, med powerpoints, texter och metodmaterial. Samlingssidan för KOLL Uppsala stift:

https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/fortbildning/koll/pilot