Dop och dopuppföljning 0-18 år


Att få spegla sig i dopvattnet ”Jag är med er alla dagar inte till tiden enda”

Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Genom dopet förenas vi med Kristus och blir medlemmar i Lerums församling och den världsvida kyrkan. Målet är att vi ska fundera över och ge förslag om hur vi skulle vilja utveckla vårt doparbete. Vi vill öka synlighet, tillgänglighet och kunskap om dopet.

Under 2013 jobbade vi med grunden:

Målet är att vi skall jobba fram en plan för dop och dopuppföljning i Lerums församling.
Vi är mitt uppe i arbetet och just nu är vi i stadiet där vi inventerar stort som smått.

SYFTE OCH MÅL

Vad vill vi om tre år?Finns det något innehåll som skall fokuseras vid någon speciell ålder?Hur ser det ut i vår kommun? Hur ser vårt kontaktnät ut och samverkan med andra? BVC, Socialtjänsten, Ungdomsmottagningen, Kontakt med skolorna? Andra organisationer?

 • Vilka skolorna har vi kontakt med? Vilka är våra kontaktpersoner, vad för slags kontakt har vi haft? Hur ser samarbetet ut just nu?
 • Vad står det i pressen om barn och ungdomar i vårt område?
 • Vilket är vårt yttersta mål med barn och ungdomar? ” I have dream…”
 • Vad är dopuppföljning? Vad betyder det för oss?
 • Vad vill vi ge för erfarenheter, upplevelser och kunskaper?

Vad skulle evangeliet kunna vara för barn och ungdomar i Lerums församling?

Vad vill församlingen ge för erfarenheter, upplevelser och kunskaper: MÅLEN delas upp i Hjärta och Hjärna.

 • Erfarenhet av att ”jag” är bra som jag är.
 • Erfarenhet av att Gud älskar varje människa.
 • Erfarenhet av att bearbeta egna livsfrågor och spegla dem i kristen tro
 • Erfarenheter av att det finns många sätt att vara kristen på
 • Erfarenheter av att få formulera sin tro och sina ståndpunkter.
 • Erfarenhet av att gudstjänsten/nattvarden ger befrielse och glädje och hjälpa oss att tolka våra egna liv.
 • Erfarenhet att det är OK att ha olika ståndpunkter
 • Erfarenhet av att någon vuxen lyssnar
 • Erfarenhet av att vara delaktig i andakt och gudstjänst.
 • Kunskap om kyrkans om kyrkans högtider
 • Kunskap om bibeln och hur man skall hinna in i berättelserna.
 • Kunskaper om några centrala bibeltexter
 • Kännedom om minst fem bibliska personer.
 • Samtal kring livets versus omvärld. Reflektera kring 10 guds bud.
 • Öppenhet och respekt för olika religioner/olika tro
 • Solidaritet (vad betyder det?)
 • Att se och hjälpa utsatta människor.
 • Att vara en röst för den stumme.
 • Upplevelse av att dopet betyder något i det egna livet
 • Upplevelse av ett respektfullt bemötande
 • Upplevelse av en särskild gemenskap som bottnar i Guds nåd.

Vi gör en inventering på allt vad vi erbjuder för barn och ungdomar som församlingen erbjuder! Den blev lång!!!

Då föds den här tanken: All barn och ungdomsverksamheter kanske inte är dopuppföljning! Då är frågan, vad är vad?

Ska all verksamhet vara det? Fungerar det?

 • En del bör vara dopuppföljning, undervisning
 • En annan del del bör vara diakonal verksamhet/mötesplatser.
 • Vad behöver vi mer/mindre av?
 • Vad är vad?

Ja där är vi nu och nu börjar en process av att fundera, vrida och vända.

Från och med den 1 januari 2013 ska alla beslut som fattas i Svenska kyrkans föregås av en barnkonsekvensanalys. I november 2012 tog Kyrkomötet beslutet om att vi ska använda oss av barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan. Det gäller från och med den första januari 2013, i alla församlingar, alla stift och på nationell nivå.

Innebörd Beslutet innebär att vi i alla sammanhang där barn kan komma att påverkas av ett beslut ska utgå från barnets bästa. Det gäller i strategiska frågor såväl som i det löpande arbetet, och både när barn påverkas direkt och indirekt av beslutet.

Metod

Svenska kyrkans metod för barnkonsekvensanalyser bygger på fem steg: kartläggning, beskrivning, analys, beslut och utvärdering. Metoden är särskilt viktig i strategiska beslut. I det löpande arbetet ska vi jobba med ett barnrättperspektiv som innebär att vuxna, gärna tillsammans med barn, gör en bedömning av vad som är barnets bästa. Barnsyn Barnkonsekvensanalysen grundar sig på den barnsyn som FN:s barnkonvention ger uttryck för.

Den innebär att:

• Inget barn ska diskrimineras (Artikel 2)

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet (Artikel 3)

• Barnet har rätt till liv och utveckling (Artikel 6)

• Barnet har rätt till deltagande och inflytande (Artikel 12)

 Konventionen slår också fast att alla barn har rätt till andlig utveckling.

Att jobba med hur barn är delaktiga i alla våra beslut i Svenska kyrkan är ett viktigt sätt att förverkliga barnets bästa. Barnkonsekvensanalys handlar ytterst om att barnets bästa ska ligga för ögonen när vi fattar beslut. Barnen behöver få känna att tiden de avsätter för att tycka och tänka är lika värdefull som vuxnas. Barnet behöver se att det som kom fram i barnkonsekvensanalysen påverkar resultatet. Barn är proffs på att berätta hur de har det och vad deras upplevelse är, hur de påverkas av beslut.Nu måste vi som kyrka bli proffs på att höra på dessa upplevelser och ta till oss dem. Det är ett uppdrag vi som kristna alltid har haft. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, säger Jesus.

Vi kan och vi vill förverkliga detta. Idag bevisar vi det genom att tydligt ta ställning i vår kyrkoordning – barnets röst inte är ett undantag, inte något gulligt eller något som bara ”växer till sig” och väntar på sin tur. Nej, Guds rike tillhör sådana som dem”

Från Barnkonsekvensanalyshäftet

Ett GOTT exempel!

”Där fick vi höra om en församling som skulle köpa in vattenkannor till kyrkogården och tänkte ok, nu får vi tänka in hur barnen kan påverkas utav detta beslut:  Kontentan blev att de köpte in några små vattenkannor också och det var det många äldre som uppskattade, då blev det inte så tungt för dem utan lättare att hantera, så på det sättet blev det bra för alla…

MÅL

LERUMS FÖRSAMLING VILL genom arbetet med barn och ungdomar mellan 0 och 18 år:

 • Bekräfta människans relation till Gud.
 • Tydliggöra att det som är viktigt i människans liv har med Gud att göra.
 • Visa på att barn och unga behövs.
 • Stärka självkänslan hos barn och unga och deras föräldrar.
 • Förkunna att Guds kärlek gäller alla oavsett ursprung, kön, funktionshinder och sexuell läggning.
 • Vi vill etablera och utveckla kontakten med skolan och förskolan i Lerum.
 • Vi vill samarbeta med MVC, socialtjänsten och ungdomsmottagningen.
 • Vi vill att barn och ungdomar ska hitta mötesplatser där de får dela evangeliets glädje med sin församling, där de känner sig välkomna och sedda och blir tagna på allvar.
 • Barn och unga i församlingen får ökad kunskap om kristen tro och tradition.
 • Barn och unga söker sig till församlingen för att träffa andra kristna och fördjupa sin tro.
 • Genom detta arbete vill församlingen öka antalet dop och antalet konfirmander.

MÅL

LERUMS FÖRSAMLING VILL med barn och unga och deras föräldrar skapa bra växtplatser och genomgående betona ett diakonalt perspektiv och låta detta genomsyra arbetet.

Det grundläggande budskapet är: Du duger som du är! Du behöver inte bli eller vara någon annan. Du är älskad! Gud har med ditt liv att göra, och det som är viktigt i ditt liv är viktigt för Gud. Du behövs! Du är en del av den här församlingen.

AKTIVITETER OCH METODER

Vi vill erbjuda växtplatser och mötesplatser för varje ålderskategori inom ålderspannet 0 -18 år. Då människor tar till sig erfarenheter och kunskaper på många olika sätt vill vi erbjuda många olika mötesplatser och metoder. För uppnå dessa vill vi bli bättre på att använda hjärta och hjärna d.v.s. använda oss av många olika arbetssätt och använda oss av alla sinnen.

Våra funderingar i gruppen har varit så här: All barn och ungdomsverksamheter kanske inte är dopuppföljning, då är frågan, vad är vad? Det är ofta som vi sammarblandar undervisning och diakoni, men vi tycker att det är bra att vi skiljer begreppen åt och renodlar dem så blir det tydligare.

Vi ser att en del bör vara: dopuppföljning, undervisning. Vi ser att en annan del bör vara: diakonal verksamhet/mötesplats. Vilken det än är så skall det finnas en årscykel och kursplan för 0-18 års arbete

KURSPLAN

Varje verksamhet ska ha en kursplan som ska innehålla:

Ramar: Hur ofta ses gruppen och när?

Innehåll: Vilka teman, varför just detta och vad vill vi åstadkomma (syfte och mål), tidsåtgång, metodval. Dopet aktualiseras i all verksamhet, minst en gång om året.( Skrivs in i kursplanen)

Gudstjänst: Vilka gudstjänster och vilken form för delaktighet ska församlingen arbeta för barn och unga.

Andakt: Syfte, mål och form för delaktighet. En möjlighet: Dopdatum antecknas vid inskrivning i grupper. Även ledarnas dopdag firas. Ett ljus tänds el dyl.

Läger: Syfte och mål huvudsakligt innehåll och arbetsättUtvärdering: Utvärdera verksamheterna hur tas utvärderingarna tillvara?

Dessa kursplaner skall vara samlade så att alla har möjlighet att se dem. ex. på G/ gemensamma dokument. De skall också revideras vid varje år och utvärderas.

METODIK OCH FÖRHÅLLNINGSÄTT: Vi vill blanda metoder när vi arbetar barn och ungdomar tar till sig kunskap på många olika sätt, därför vill vi variera oss med metoder. Vi har kompetens att arbeta med inom arbetslagen bl.a. värderingsövningar, förläsningar, drama, levande verkstad, bibliodrama, kreativa arbetsätt, rollspel, lek, musik, film mm.

 

Konfirmandvisioner och mål 2013-2014

Kursplan ”Vad skulle evangeliet kunna vara för konfirmander i Lerums församling” Detta vill vi att KONFIRMANDERNA har med sig efter ett år hos oss: Erfarenheter, upplevelser, kunskaper, kännedom.

Vi strävar också att använda så många sinnen och uttryckssätt som möjligt för att förstår med hjärta och hjärna. Att de ska få känna sig sedd och älskad är en målsättning.

 SJÄLVBILD -identitet att vara människa

 • Erfarenhet av att de alltid är älskade av Gud.
 • Erfarenhet av att alla är annorlunda/alla är unika och det är OK.
 • Erfarenhet av att de har huvudrollen i ditt liv och har något viktigt att ge andra.
 • Du har alltid en chans att skriva om sitt livs story.
 • Erfarenhet av att bearbeta egna livsfrågor och spegla dem i kristen tro.

KYRKAN & FÖRSAMLING

 • Man får vara som man är i kyrkan.
 • Alla ryms i kyrkan.
 • Del av gemenskapen oavsett om man tror.
 • Kunskap om världsvidas kyrka.
 • Vad församlingen har för funktioner.

GUD & KRISTEN TRO

 • Gud är kärleken och den blir mest synlig i Jesus.
 • Erfarenhet att det finns många sätt att vara kristen på.
 • Tro är grundad i en personlig relation som är öppen för alla.
 • Frälsningen/Jesus befriar oss att vara sanna människor fullt ut.
 • Lärjungaskap
 • En upplevelse av att dopet betyder något i deras liv.
 • Erfarenheter av att få forumera sin tro och sina ståndpunkter.
 • Trosbekännelsen.

GUDSTJÄNST Kyrkorummets helighet/annorlunda/port mot annan dimension.

 • Rastplats som kan ge nya perspektiv.
 • Uppleva olika slags gudstjänstformer.
 • Du är inbjuden.
 • Erfarenhet av att vara delaktig i andakt och gudstjänstliv.
 • Upplevelse om att det inte behöver vara tråkigt.
 • Kunskap om kyrkans riter, symboler och högtider.
 • Erfarenhet av att gudstjänsten/nattvarden ger befrielse och glädje och hjälpa oss att tolka våra egna liv.

ATT REFLEKTERA ETISKT- DIAKONI

 • Respekt för varandra, speciellt de som är annorlunda
 • Kropp, sexualitet och relationer.
 • Solidaritet med de som är utsatta, förtryckta, vara en röst för den stumme.
 • Gyllene regeln

SE HELA SKAPELSEN

 • Vandring/upplevels
 • Miljö/människans storhet
 • Vilket ansvar har var och en och hur kan vi rusta oss att ta ett bättre ansvar för skapelsen.

BIBELN

 • Kunskap om bibeln och hur man skall hittarar in i berättelserna
 • Kunskaper om Jesusberättelsen/Messias
 • Kunskaper om Bibelberättelser: välja ut några som de ska känna till:
 • Barmhärtige samariern, äktenskapsbryterskan, ”förloradeberättelserna”
 • Exodus texter
 • Gyllene regeln, Vår Fader

ANNAT

 • Erfarenhet att någon vuxen lyssnar
 • Upplevelse av ett respektfullt bemötande
 • Något igenkännande så man känner igen sig (sång, bön, Manillaprojekt etc.)