Tankar och teologi om att vara kyrka i mångfald och rörelse


detaljlogga

FBHO är ett storstadsteologiskt nätverk. Genom forskning, utbildning, lärande och delande vill vi samla och länka olika aktörer i staden till varandra. Syftet är att bidra till och verka för samhällets inkludering av samtliga dess medborgare, för social rättvisa och möjliggörandet av delaktighet och engagemang.

Vi vill reflektera kring och föra ett samtal om Svenska kyrkans roll i den urbana miljön, i storstadens hybriditet. Nätverkets församlingar har en folkkyrklig identitet, vi har en kontextuell profil.

Idag är det svenska folket mer än kanske någonsin präglat av mångfald och komplexitet. Vi vill reflektera kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i en mångreligiös och -kulturell kontext. Bland annat här på bloggen ”Framtiden bor hos oss”.

Hur är vi evangelisk lutherska kyrka idag?, funderar vi till exempel. ”Hur är vi kyrka i ett mångfacetterat samhälle?, ”Vilka är de urbana utmaningarna?”,  ”Vilka är möjligheterna?”, och så vidare.

Vi som skriver är medarbetare i medlemsförsamlingarna. Ambition är att utgå från och vara anpassad till, den tid och det sammanhang vi finns och verkar i. Vi tänker att teologi sker där erfarenheter skaver…

Mer om nätverket på www.framtidenboshososs.se