Kristian Lillö, kyrkoherde och kontraktsprost


prosten-lillos-blogg

Hej, och välkommen till de här sidorna som innehåller litet information om mig och delar av mitt CV. Egentligen säger nog några timmars läsning av mina blogginlägg sedan 2014 mer! För i dem sätter jag ord på det som är viktigt för människan!

Påskdagen 2018 började jag här i Helsingborgs pastorat och under april samma år blev jag också kontraktsprost för Helsingborgs kontrakt. Biskop Johan ledde högmässan i september när jag mottogs i båda dessa roller.

Helsingborgs pastorat består av tre församlingar, en omfattande kyrkogårdsförvaltning och flera stödjande funktionsteam och ett kansli. Församlingarna heter fr o m 1 januari 2022:

Gustav Adolf församling, Maria församling och Raus församling.

(Fram till och med mars 2018 mötte du mig i Göteborg, på Hisingen, i Lundby församling som består av 5 distrikt: Biskopsgården, Länsmansgården, Brämaregården (Kville -Lindholmen), Tolered samt Kyrkbyn – Älvstranden (Eriksberg).)

Jag och hoppas att också Blogg-vänner från Göteborg följer med!

Kortfattat brukar jag beskriva mig med fyra ledord:

Teologi,
Ledarskap,
Diakoni  (själavård – krisarbete)
Föreningsliv

Teologi

Det var i samband med konfirmationen som jag blev aktiv, som konfa-ledare, barntimmeledare, miniorledare och gudstjänstvärd. De där ungdomsåren mellan 15 och 20 var jag nog på läger en gång i månaden. Fantastiska år med konfa-läger och Kyrkans Unga – eller som det hette då Kyrkans ungdom.

Jag hade tidigt ett brinnande intresse för teologiska och existentiella frågor och har under ett flertal år deltagit i doktorandseminariet i systematisk teologi i Lund. Jag har påbörjat min avhandling – men tagit en lång paus i själva skrivandet. Mitt avhandlingsfokus är hermeneutik (läran om förståelse och tolkning) och bibliskt förankrad eskatologi (Guds närvaro i nuet och framtiden). Mitt forskningsarbete har alltid fördjupat min pastoralteologi, mitt församlingsengagemang.

Att kommunicera teologi har jag lagt mig vinn om eftersom jag redan i december 2013 när jag kom till Göteborg såg att Drop-in-dop var något som behövde motiveras och utvecklas i denna storstadsmiljö. Lundby församling startade under våren 2014 med Drop-in-dop – och genom dessa har såväl reflektionen kring dopet som dopfrekvensen höjts. Nu har Lundby församling regelbundet dessa dop både vardagar och söndagar.

År 2017, reformationsåret inbjöd jag till fortbildningssamtal om förkunnelsen. Samtalen har rubriken Frågor och Svar? Rubriken anknyter till insikten att Luther protesterade och att konsekvenserna nog ofta blev överraskande också för honom. På samma sätt tänker jag mig att förkunnelsen inte bara ska svara på tidens och människors frågor utan också korrigera och ändra på nutidens frågeställningar, för att växelverkan ska bli ömsesidig. Mina textutläggningar från dessa samtal kan fås efter kontakt med mig.

Som ledamot i styrgruppen för Göteborgs Interreligiösa Center sedan 2014, och ledamot i dåvarande styrgruppen för Göteborgs stifts samverkansprojekt Bibeln mitt i allt, har jag fått bidra teologiskt till Göteborgs stifts arbete med kultur och religiös identitet. Genom vännerna på Göteborgs Interreligiösa Center och Lundby församlings mångfalds- och integrationsarbete växte jag både som människa och ledare.

Här i Helsingborg valdes jag 2018 in i styrelsen för Helsingborgs Kristna Råd och är kvar genom omval till för denna viktiga ekumeniska samverkan i vår stad. Ett annat viktigt forum jag är med i är Gruppen för religionsdialog – som har en stor och bred representation från hela Helsingborg och samhällsaktörer av olika slag, polis och kommunala förvaltningar.

På Svenska kyrkans bloggportal finns min blogg: Prosten Lillös blogg, sedan 2014. (Prosttiteln var då en rest från min tid som kontraktsprost i Lunds stift, Torna kontrakt, 2007-2013.

På den externa webben Svenska kyrkan Helsingborg, i den övre raden finns en rubrik, Kyrkoherdens ord. Där kan du finna texter, artiklar och predikningar från åren här i Helsingborg.

Ledarskap

Först några ord om det andliga ledarskapet. Det andliga ledarskap jag står för är förekommande: att genom närhet, handlingar och ord leva i ett ledarskap

– som i allt ärar Gud,
– i alla människor ser den heliga Gudens avbild,
– vilar i förbön och
– följer Jesu Kristi väg.

Nu några ord om min erfarenhetsresa som ledare och om alla de människor som har format mig.

När jag var 33 år blev jag kyrkoherde här i Lunds stift, i Skåne, Genarp, Lyngby och Gödelöv och har således levt en stor del av mitt vuxna liv som chef i ett pastorat som utgör en egen samfällighet, vilket har varit oerhört berikande för min helhetssyn. Som en del av mitt ledarskap medverkade jag till att Genarp verkar som en del av den världsvida kyrkan genom t e x upprättandet och utvecklandet av vänförsamlingsrelationer mellan Genarp och Tanzania resp Merseburg, Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Tillsammans genomförde vi både körresor för ungdomar och vuxna i Tyskland och gemensamma pilgrimsvandringar för unga på Österlen, då vi övernattade i kyrkor och församlingshem. Min erfarenhet är att nyckeln till ett gott internationellt och ekumeniskt arbete är Musik och gudstjänstfirande. Allt detta var på flera sätt alldeles speciellt. Dessa relationer fick efterhand också stiftsanknytning och innebär därför pågående strukturella utbyten.

Min bredd av ledarskapserfarenheter kompletterade jag under åren i Genarp kontinuerligt med teoretiska och integrerade praktiska ledarskapsutbildningar av olika slag. Genom Lunds stift fick jag således i början och i mitten av 1990-talet två grundläggande kyrkoherdeutbildningar i internatform.

På Johannelunds Teologiska Högskola gick jag därefter en av flera domkapitel som framgår av Kyrkokansliets översikt, mycket högt rankad kyrkoherdeutbildning, nämligen Grundkurs i Systemiskt ledarskap. Utbildningen med 10 seminarier, var och ett med ett bestämt ämne, i Stockholm och Uppsala motsvarade en termins studier (Religionspedagogik). Jag valde här alternativet att för varje seminarium göra en inlämningsuppgift och fick därmed ett akademiskt examensbevis i Systemiskt ledarskap på 30 högskolepoäng.

Åren 2003-2005 arbetade jag internationellt inom Svenska kyrkan i utlandet. Som kyrkoherde först i Liverpool och fr o m 2004 samtidigt också i Middlesbrough fick jag göra erfarenheter av att ”vara minoritetskyrka” – en mycket nyttig erfarenhet. Liverpooltjänsten innebar också resor till Dublin och Belfast.

I Liverpool samarbetade vi mycket med anglikanska kyrkan och 2004 ordnade vi den första Luciagudstjänsten, med en influgen känd svensk kyrkokör från Västerås, i den anglikanska katedralen. Detta blev tradition. Åren för SKUT gav mig viktiga organisatoriska insikter, i en ekumenisk kontext. Och som familj fick vi oförglömliga minnen, i en kultur som vi lärde oss mycket av. Åren utvecklade också vår känsla och förståelse för kulturtillhörighet, något som tillhör min kyrkvardag nu.

Som kontraktsprost för Torna kontrakt (Lund med omnejd) från 2007 var jag biskop Antje Jackeléns förlängda arm till både förtroendevalda och medarbetare. Här fick jag möjlighet att bidra till Lunds stifts ledningskultur, vision och biskop Antjes herdabrev Gud är större.

Sedan dess har jag också bl a fått glädjen att jobba med det textmaterial som utmynnade i den mycket lärorika och verkligen tänkvärda boken Utmaningsdriven undervisning, med underrubriken Hur kyrkan kan dela tro och liv idag, av Jakob Wirén, ärkebiskopens teologiska sekreterare, 2017 samt dennes fantastiska bok Att ge plats för den andre, om religionsdialog, 2021.

Under några perioder, 2010-2013, har jag dessutom gått in och arbetat med arbetsmiljö och personalfrågor i församlingar i Lunds stift som av olika skäl har haft allvarliga akuta behov av hjälp i sitt ledarskap och som behövt inspiration, glädje och hopp för att komma vidare.

För att stärka min kompetens har jag gått en UGL kurs och därefter genom Lunds stift en avancerad uppföljningskurs, kallad UGL +.
(UGL = Utveckling av Grupp och Ledare).

Under vintern 2012/2013 genomgick jag en individuell coachning på MiL INSTITUTE i Lund. Under åren i Lundby församling (2013-2018) hade jag regelbunden individuell chefshandledning genom ett företag som arbetar både med chefer från näringslivet och offentlig förvaltning.

Jag är dessutom certifierad i Arbetsmiljö och Salutogent (hälsobefrämjande) ledarskap, (KASAM-dialogen).

Under 2017 var jag mentor i Göteborg stifts mentorsprogram för nya kyrkoherdar i stora enheter.

Diakoni  (själavård – krisarbete)

Som kontraktsprost i Torna var jag engagerad i kontraktets diakonala arbete när det gäller samverkan med primärvården i Lunds kommun. Här i Helsingborg har vi en mycket god samordning av det diakonala arbetet. Vår nya församlingsinstruktion fokuserar unga människors hälsa, det ideella arbetet och en förpliktigande gemenskap.

Under åren 1991-1995 tjänstgjorde jag 4 timmar i veckan på P7/FO11 (Revingehed) som regementspastor. Under dessa år hade jag avgörande själavårdskontakter med unga människor som stod vid dörren till vuxenvärlden.

Det jag fick vara med om som regementspastor vidareutvecklade jag senare, som kontraktsprost, för FRG (Frivilliga Resursgruppen i Lunds kommun). Som kontraktsprost var jag med i Posom och hade ett gott och nära samarbete med Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet på Lunds kommun.

Föreningsliv

Som avslutande beskrivning av min profil vill jag lyfta fram betydelsen av föreningsliv eftersom just engagemanget och glädjen när människor gör saker tillsammans är så givande, och skapar tillit. Erfarenheter och lärdomar från olika delar av samhället har jag alltid försökt att ta med mig till mitt uppdrag som präst. Förståelsen och respekten för ”den andre” övas samtidigt som just dynamiken i mötesmiljön vidgar horisonten för det möjliga och blicken för vad samhällskontraktet kräver.

Under en lång tid, 1989-2003 var jag aktiv inom HSB. Som vicevärd för Brf Billegården i Lund med 102 lägenheter lärde jag mig mycket om vardagsbekymmer, fastighetsskötsel och vård och underhåll av grönytor, träd och dränering.

Åren 2011-2013 var jag sekreterare i Rotary i Lund.

I januari 2011 blev jag inbjuden att tillsammans med djupt engagerade människor starta Hospicefonden i sydvästra och mellersta Skåne och jag var sedan starten till fonden lades ned 2020 dess sekreterare. Här har vi kämpat för palliativ vård i hela Skåne, som en mänsklig rättighet. underbara hängivna människor djupt förankrade i vården! Tack.

Som kyrkoherde i Helsingborgs pastorat har jag ett stort ansvar då jag är självskriven ledamot i ett flertal för människorna i Helsingborg med omnejd, och i Lunds stift, befrämjande styrelser.

Revisor i Heliga Killans bönegemenskap sedan många år – och hoppas att få förbli det!

Som förälder till en handbollsspelare bidrog jag fram till 2014 till laget och klubben genom att organisera utbildningar inom Aktiv Ungdom och bistå med funktionärsuppgifter i samband med matcher. Dessa ungdomar har nu gått ut gymnasiet och många är mitt i sina postgymnasiala utbildningar och engagemang, och är spridda i hela världen.

I augusti 1985 gifte vi oss, Erica (som också är präst) och jag.
Vi har tre barnbarn, tre barn, de senare sedan länge utflugna, med allt vad det innebär för hemmet. Vår hund, svart labrador, heter Calle, och tar med oss på långa promenader.

CV- Kristian Lillö

UTBILDNING

Pastoralteologisk utbildning – Pastoralinstitutet Lund, 1982
Prästexamen – Lunds domkapitel, 1982
Prästbrev – Lunds domkapitel, 1983

Högskoleexamen på religionsvetenskapliga linjen, 140 poäng Lund.

Extra enstaka kurser:

– Bibelvetenskap, baskurs, 20 poäng Lunds universitet, 1981

– Kristendomens historia, påbyggnadskurs 2, 10 poäng Lunds universitet, 1981

-Tros- och livsåskådning, påbyggnadskurs 1, 10 poäng Lunds universitet, 1982

– Religionspedagogik: Grundkurs i systemiskt ledarskap, 30 hp Uppsala universitet, 2006.

Forskarutbildning:

Systematisk teologi – Forskarkurser: Dogmatik med symbolik,
62 poäng, Lunds universitet, 1982-2002.

Inriktning: Hermeneutik och eskatologi.

Andra utbildningar, certifieringar och projekt:

Befattningsutbildningar inom Psykiskt och socialt
omhändertagande vid olyckor och kriser, krishantering,
personalvård. Försvarsmakten, 1993

Lunds stifts kyrkoherdeutbildning Lunds stift, 1994-95

Chefs- och ledarskapsprogram Lunds stift, 2006-2008

UGL Utveckling av Grupp och Ledare Indigo Management, 2008

UGL + Utbildning i arbetsledning och teambildning Lunds stift, 2009

Målinriktad projektledning NFI utbildning, 2011

Individuell coaching MiL INSTITUTE, 2012-13

Arbetsmiljö och Salutogent (hälsobefrämjande) ledarskap, (KASAM-dialogen).

Individuell Chefs Coachning Göteborg/Helsingborg 2014 –

TJÄNSTER OCH FÖRORDNANDEN

Kyrkoherde i Helsingborgs pastorat och kontraktsprost i Helsingborgs kontrakt 2018-09-01

Vik kontraktsprost i Helsingborgs kontrakt 2018-04-16 —

Vik kyrkoherde i Helsingborgs pastorat 2018-04-01 —

Kyrkoherde i Lundby församling, Göteborgs stift 2013 – 2018.

Vik kyrkoherde Skanör – Falsterbo församling 2013/07/15 – 2013/11/30
Intensivt arbetsmiljö- och teamarbete i en situation med bl a vitesförelägganden av Förvaltningsdomstolen mot församlingen.

Uppdrag som vik. kyrkoherde i Lunds Stora Råby församling 2010/09/01 – 2011/01/15

Kontraktsprost i Torna kontrakt 2007 – 2013

Kyrkoherde i Liverpool (Middlesbrough, Irland),
Svenska kyrkan i utlandet, 2003 – 2005

Honorärkonsul i Liverpool – Manchester 2003 – 2005

Kyrkoherde i Genarps församling 1993 – 2013

Regementspastor på P7/FO 11 (4 veckotimmar) 1991 – 1995

Tf kyrkoherde i Genarps församling 1989 – 1993

Kyrkoadjunkt i Veberöd 1983 – 1989

Pastorsadjunkt i Veberöd 1982 – 1982

Den nuvarande bilden på blogg-loggan, den med barnet som döps är här från Helsingborg och togs under hösten 2019. Bloggens förra bild, den med hjärtat i ljus på min blogg-logga har Clement, en av kommunikatörerna i Lundby församling, skapat inför allhelgona 2014.

Kristian