Att organisera en församling med känsla


Jag fångar upp en för mig ny uppsats med god hjälp av det automatiska mejlet som filtrerar uppsatser från svenska universitet och högskolor åt mig. Uppsatser.se är verklig en av toppentjänstermna på webben.

Uppsatser jag hämtar hem har den här titeln:

Att organisera med känsla : en fallstudie av hur en intern organisation inom Svenska Kyrkan, och dess problem, kan förstås. 

Svenska Kyrkan beskrivs i uppsatsens inledning som en stor religiös rörelse i Sverige men som också utgör en stor organisatorisk enhet med ca 25 000 anställda. Med etnografens metoder har 

Åsa Magdalena Rydhard studerat ett pastorat inom Svenska Kyrkan med 70 anställda medarbetare fördelade på tolv mindre arbetsplatser. Hantering av känslor utgör en stor del av kyrkans profession, som en tjänst riktad till församlingsbor och omgivande samhälle.  Uppsats frågar sig vilket utrymme känslor har inom kyrkans interna organisation och hur kan man förstå dessa känslors betydelse. Syftet är att med ett kulturanalytiskt perspektiv utreda en kyrklig organisations karaktär som arbetsplats, med fokus på de känslor som uppstått i samband med att en ny organisationsplan införts.

Det är metoderna och dem dem infallsvinkeln som gör uppsatsen till en intressant läsning.
I uppsatsen ställs flera frågor: Hur kan man förstå de starka känslor som kom till uttryck i organisationens dagliga liv på grund av organisationsplanen? Vilka var problemen med den nya organisationsplanen? Hur kan man förstå orsaken till dessa problem? Hur kan man förstå organisationsplanens roll i organisationen? Vilka konsekvenser har förståelsen av denna organisations specifika karaktär för arbetet med att organisera och leda densamma? 
Utgångspunkten för uppsatsen är att organisationen är formad och definierad av deltagarna själva i form av ett socialt nätverk, som får sin egen karaktär eftersom det konstruerar sin egen specifika verklighet. Då individens berättelser förmedlar viktiga sanningar om gruppens föreställningar om livet har arbetet med att analysera och förstå prat varit vitalt för förståelsen av organisationens värderingar, sammanhang och meningsskapande. En viktig nyckel till förståelsen av vad som menas är att förstå de känslor som är inbäddade i arbetsgruppens relationer och individens uttryck. 
Åsa Magdalena Rydhard kommer fram till att ett pastorat, en församling är en kyrklig organisation som utgör ett emotionellt nätverk med – vad hon kallar – en gestaltande verksamhet som verkar likt en metafor för sina medlemmar men också för samhället i stort.  Pastoratets unika karaktär som emotionellt nätverk är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med management. Det påverkar valet av metoder i arbetet med organisationsutveckling, ledarskap och kommunikation. 
En annan slutsats i uppsatsen är att en organisationsplan inte kan förstås som en instruktion eller karta utan bör förstås som en metafor för organisationen och behöver därför konstrueras i enlighet med organisationens värderingar, vanor och världsbild. En viktig tes som skulle behöva uppmärksammas mycket mer inom Svenska Kyrkan än vad som varit fallet under senare decennier.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *