Dela tro – dela liv: Sök pengar till projekt för lokala satsningar


Det finns möjlighet att ansöka om pengar till delsatsningar inom Dela tro – dela liv. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om fördelning av ekonomiska medel. Ansökningar kommer att beredas fortlöpande. Till grund för beredning och kyrkostyrelsens beslut finns anvisningar här nedan som består av inriktningar, formella kriterier och föreslagna teman.

Inriktningar

När kyrkostyrelsen beslutade om satsningen på undervisning och mission för alla åldrar i juni 2012 angavs ett antal inriktningar för arbetet. De delsatsningar som kan komma ifråga för ekonomiskt stöd ska passa in i de övergripande ramarna för Dela tro – dela liv och innehållsmässigt anknyta till minst två av de inriktningar som listas här nedan.

Delsatsningen ska

1. stärka kyrkans utbildningar och församlingarnas resurser för fortbildning,

2. stärka kunskapen om kristen tro och tradition hos media och andra centrala samhällsaktörer,

3. ha fokus på kyrkliga handlingar, särskilt dop och konfirmation,

4. resultera i att Svenska kyrkan har anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda som kan förverkliga visionen om att människor som möter Svenska kyrkan ska ges än större möjligheter att tolka sitt liv i ljuset av evangeliet om Jesus Kristus,

5. resultera i att församlingarna och stiften har konkreta planer för hur de ska utgöra lärande gemenskaper respektive främja undervisnings- och missionsuppdragen.

Formella kriterier

Genom dialog och samspel mellan församlingar, stift och nationell nivå kan kyrkan stärka kristen undervisning på ett för framtiden avgörande sätt. Samverkan och gemensamma delsatsningar kommer att prioriteras eftersom de får mer långsiktiga effekter och främjar framtida utveckling. Därför ska följande kriterier vara uppfyllda för att en delsatsning ska komma ifråga för ekonomiskt stöd:

Delsatsningen ska

a. vara utvecklande och nyskapande,

b. inkludera församlingars utförande, stiftens främjande och nationell nivås stödjande uppgifter,

c. vara gemensam i betydelsen att flera parter samverkar (flera stift och församlingar, organisationer med nära koppling till Svenska kyrkan såsom exempelvis Svenska Kyrkans Unga kan inkluderas),

d. ha medfinansiering från flera samarbetspartners,

e. dokumenteras och utvärderas (i ansökan om delsatsningen ska det framgå hur detta görs). Delsatsningens resultat ska spridas och främja hela kyrkans satsning på undervisning och mission för alla åldrar. (Dessa processer kommer nationell nivå samordna och stödja på sätt som beslutas om senare.)

Föreslagna teman

I de överläggningar som kyrkostyrelsen hållit med stiftsstyrelserna och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har vissa prioriterade teman återkommit. En delsatsning kan därför med fördel vara koncentrerad till något av följande teman:

– Bibelns betydelse för kristen tro och kyrkans tradition.

– Kyrkorummets möjligheter för kyrkans undervisning och mission.

– Kulturella och musikaliska uttryck som stärker människors möjligheter att dela liv och tro.

En delsatsning ska således anknyta till minst två av de inriktningar som anges ovan, uppfylla de formella kriterierna och med fördel vara tematiskt koncentrerad.

Instruktioner för ansökan om en delsatsning

Ansökan om en delsatsning ska innehålla följande och omfatta max 3 A4-sidor:

 Syfte

 Kort beskrivning av genomförande och organisation för delsatsningen.

 Målgrupp

 Tidplan

 Kort beskrivning av förväntade effekter och lärdomar.

 Ange vilka som samverkar i delsatsningen (stift, församlingar etc.) och hur samverkan sker.

 Budget med motiverad totalsumma, ange också medfinansiering från andra parter än nationell nivå (medfinansiering kan ha olika form, t.ex. personella resurser).

Kort beskrivning av hur en barnkonsekvensanalys påverkar delsatsningen.

 Kort beskrivning av hur delsatsningen ska dokumenteras och utvärderas.

 Kontaktuppgifter till huvudansvarig för delsatsningen.

Ansökan om en delsatsning skickas in elektroniskt som bilaga till e-post till karin.sarja[a]svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter

Karin Sarja, karin.sarja[a]svenskakyrkan.se 018-16 95 09

Maria Wingård, maria.wingarda[a]svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *