Integritetspolicy


Integritetspolicy för Uppsala Domkyrkokör

De personuppgifter Uppsala Domkyrkokör samlar in och hanterar hämtas direkt från körens medlemmar. Personuppgifterna består av namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, kön, uppgift om medlemmens stämma (sopran I/II, alt I/II, tenor I/II, bas I/II) samt medlemmens närvaro i den studiecirkelverksamhet kören bedriver via studieförbundet Sensus. Kören använder också fotografier av körmedlemmarna i våra olika kommunikationskanaler.

De personuppgifter vi samlar in behandlas utifrån behoven i körens verksamhet, dvs:

  • att hålla löpande kontakt med nuvarande medlemmar i frågor som rör körens verksamhet,
  •  att i samband med jubiléer och festligheter söka kontakt med före detta medlemmar,
  •  att bedriva studiecirkelverksamhet via studieförbundet Sensus.

Vi delar inte personuppgifter utanför kören, med undantag för studieförbundet Sensus (se nedan).

Kören lämnar inte ut personuppgifter om tidigare medlemmar till andra än de av körens medlemmar som administrerar inbjudningar till jubiléer och liknande.

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår.

Personuppgifter som Sensus hanterar

Sensus har tillgång till körens närvarolista för att kunna uppfylla myndigheternas krav på redovisning av bidragsfinansierad folkbildningsverksamhet. De uppgifter Sensus samlar in är personnummer, förnamn, efternamn, kön och e-postadress. Uppgifterna delas med Folkbildningsrådet som fördelar statliga pengar till studieförbunden – medel som sedan betalas ut till studiecirklarna. Har du skyddat identitet kommer inte dina uppgifter delas med Sensus eller någon annan.

Studiecirkelledaren och körmedlemmarna omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller under pågående studiecirkelaktivitet (studiecirkelledaren omfattas av försäkringen också på väg till och från aktiviteten). Endast om försäkringen behöver utnyttjas i samband med olycksfall delar Sensus personuppgifter om den försäkrade studiecirkeldeltagaren med försäkringsbolaget.

Sensus är skyldiga att på begäran av Folkbildningsrådet eller andra myndigheter överlämna de personuppgifter dessa bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sina myndighetsuppgifter. Sensus har stöd i dataskyddslagen, dvs organisationen har rättslig grund för att behandla personuppgifterna i närvarolistan och behöver därför inte inhämta körmedlemmarnas samtycke. Det står dock varje körmedlem fritt att kontakta Sensus för att
få tillgång till registerutdrag med sina personuppgifter, att få felaktig information korrigerad samt att få sina uppgifter raderade. Det personuppgiftsbiträdesavtal som enligt dataskyddsförordningen krävs för att kunna dela personuppgifter mellan organisationer upprättas på församlingsnivån, dvs mellan Domkyrkoförsamlingen och Sensus. Mer information om Sensus policy för hantering av personuppgifter finns på www.sensus.se

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Uppsala Domkyrkokör har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till.
  • Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta styrelsendk@gmail.com.
  • Du kan få dina uppgifter raderade i de fall dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade.

Vid frågor – kontakta styrelsendk@gmail.com.

Uppsala i maj, 2018