Till innehåll på sidan

Uppsatser

Brygga mellan samhälle och kyrka
Diakonens tjänstgöring i gudstjänstlivet och dess relation till det karitativa uppdraget av Charlotte Säll och Karin Ahlqvist

Diakonatet idag definieras som karitativt med social omsorg i fokus samtidigt som det finns en omfattande praxis att diakoner tjänstgör i gudstjänsten. Våren 2020 genomförde vi en enkätstudie om diakoners tjänstgöring i gudstjänsten. Utifrån denna undersökning växte en vilja att fördjupa undersökningen kvalitativt och ta del av diakoners tankar om och erfarenheter av tjänstgöring i gudstjänst, detta kopplat till den karitativa aspekten av diakonatet och samspelet mellan diakoni och liturgi.
Läs rapporten i sin helhet här:

Diakonen i liturgin
En analys av diakonens plats i gudstjänsten och i förhållande till Svenska kyrkans treledade ämbete.
av Rose-Marie Emilsson, ht 2019, kandidatuppsats i teologi, 15 hp

”Efter sju år som diakon, på väg att bli präst, reflekterar jag över hur det sett ut för mig och hur jag tänker att det borde varit. Har den karitativa sidan av diakonatet, det vill säga diakoni i handling balanserats upp av dess liturgiska dimension, där diakon och diakoni varit en del av församlingens gudstjänst och dess sändning ut till den karitativa diakonin?”

Nordisk diakoniforskning 2015 – 2019
Kunskapsläge och forskningssammanhang
av Lena Sjöberg
En analys av det diakonivetenskapliga forskningsfältet i nordisk kontext, utgående från publicerade forskningsbidrag de senaste fem åren. Nordisk diakoniforskning berikar kunskapsutvecklingen inom så skilda områden som kyrkovetenskap, historia, patristik och forskning om välfärdsfrågor.
I den här studien intervjuas 13 diakoner i Svenska kyrkan om profetisk diakoni och vad de behöver för att utföra den. Syftet med studien är att undersöka diakoners syn på profetisk diakoni och dess dilemman, kostnader och utmaningar.

Slutsatsen är att diakonerna är mycket positivt inställda till profetisk diakoni, men de har sällan tid att ägna sig åt den – kyrkans struktur och ledarskap komplicerar arbetet. Dessutom upplever diakonerna att deras vigningslöften om att arbeta profetiskt kan vara mycket tunga att bära och svåra att leva efter, vilket kan utlösa moralisk stress. Diakonerna vill att diakonrollen uppgraderas och ges större frihet, samt att kyrkans ledare gå före och visar vägen.
Läs uppsatsen i sin helhet här: Kyrkans visselblåsare – Erik Lundström

Nästa uppsats berör eu-migranterna och Svenska Kyrkans arbete.
Läs: Svenska kyrkans arbete med och för utsatta EU- migranter Lägesrapport december 2014 av Miriam Hollmer