Församlingarnas fler än 400 gilla-sidor på Facebook

Alex Nilsson är medarbetare i Hässleholms församling i Lunds stift. Han gör många goda insatser för Svenska kyrkan. En är den lista med fler än 400 gilla-sidor på Facebook som han ställt oss samman, håller aktuellt och ser till att utöka.

Här är hela listan

Publicerat i församlingsliv | Lämna ett svar

Om Martin Garlöv

Martin Garlöv är medlem i Svenska kyrkan, i Uppsala Domkyrkoförsamling. Volontärguide i katedralen. Firar gärna mässa i Sankt Ansgars kyrka. Kommunikationsstrateg för Svenska kyrkan i Lund och pilgrimsvandrar med lätt packning mellan kyrkorna i staden.

Nu samlas pressmeddelanden om Svenska kyrkan

Från församlingsexpeditioner, stiftskanslier, kyrkliga förbundskansliet och från kyrkokansliet i Uppsala sänds ut pressmeddelanden. En hel del av dessa publiceras på de olika webbplatser som tillsammans bildar en brokig väv.

När nu webben gör det möjligt att samla det som skapas på många håll på ett ställe, så må det ske. Därför finns nu Facebooksidan Pressmeddelanden om Svenska kyrkan. Här ryms de pressmeddelanden som någon i Svenska kyrkans tjänst skriver och även de där någon för en annan organisations räkning skrivit, om innehållet har med Svenska kyrkan att göra.

Pressmeddelanden om Svenska kyrkan – Se dem samlade här

Jag tar gärna emot hjälp med tips på pressmeddelanden som jag inte fångat upp. Mejla eller messa mig länkar, martin.garlov@svenskakyrkan.se 0733-578 501

Publicerat i församlingsliv | Lämna ett svar

Om Martin Garlöv

Martin Garlöv är medlem i Svenska kyrkan, i Uppsala Domkyrkoförsamling. Volontärguide i katedralen. Firar gärna mässa i Sankt Ansgars kyrka. Kommunikationsstrateg för Svenska kyrkan i Lund och pilgrimsvandrar med lätt packning mellan kyrkorna i staden.

Samlade psalmer

– Sent en kväll i december för några år sedan dök namnet Psalma upp i mitt huvud, berättar Annika Stacke. Jag hade då länge funderat på hur man skulle kunna presentera psalmer i vår Psalmbok på ett lättillgängligt sätt för såväl den breda allmänheten som för mer kyrkvana människor.

Annika är präst i Svenska kyrkan gör hembesök inför ett barndop eller en begravning. När hon då kommer till frågan vilka psalmer som ska sjunga vid dop- eller begravningsgudstjänsten, visar det sig inte sällan att den repertoar av psalmer, som folk känner till, är rätt begränsad.

– Vill jag då föreslå en kanske okänd men vacker och innehållsrik psalm, så är det en klar fördel att via sin Ipad eller mobiltelefon både höra och se den sjungas. Jag hade också låtit mig inspireras av TV-program såsom Hela kyrkan sjunger, På psalmens vingar och Minns du sången.

Nu har hon skapat Psalma, en sajt på webben.

– Min förhoppning är många av psalmerna i den Svenska Psalmboken, och även ur andra motsvarande sångsamlingar, ska kunna spelas in på video i sitt naturliga sammanhang, det vill säga, under en gudstjänst, oftast. Psalmerna läggs på YouTube, varifrån de länkas till Psalmas webbplats.

Gå till Psalma

Många adventskalendrar i Svenska kyrkan

Flera församlingar och kyrkoarbetare gör adventskalendrar på nätet. Fler i år än något år tidigare. Här listar jag de som jag hittat. Hjälp mig gärna att göra listan längre.

Uppsala pastorat http://www.svenskakyrkan.se/uppsala/adventskalender

Skövde pastorat https://www.facebook.com/svenskakyrkanskovde

Sävar Holmöns församling https://www.facebook.com/SavarHolmons

Anja Dahlström diakon  i Enskede-Årsta församling http://instagram.com/anjadiakon

Umeå Maria församling https://www.facebook.com/umeamaria

Trollhättan församling https://www.facebook.com/svenskakyrkantrollhattan

Norrköpings pastorat https://www.facebook.com/svenskakyrkannorrkoping

Prästen Lars B Stenström http://stillsam.blogspot.se/

Dagens Psalm http://www.dagenspsalm.se/

Nikolai församling i Örebro http://instagram.com/orebronikolaiforsamling

Cecilia Ekhem, EFS i Sundsvall https://www.facebook.com/media/set/?set=a.809555982425474.1073741832.229260100455068&type=1

Tidskriften Evangelium http://tidskriftenevangelium.se/blogg/adventskalendern-8-december/

 

Tipsa martin.garlov(a)svenskakyrkan.se

 

Publicerat i församlingsliv | Lämna ett svar

Om Martin Garlöv

Martin Garlöv är medlem i Svenska kyrkan, i Uppsala Domkyrkoförsamling. Volontärguide i katedralen. Firar gärna mässa i Sankt Ansgars kyrka. Kommunikationsstrateg för Svenska kyrkan i Lund och pilgrimsvandrar med lätt packning mellan kyrkorna i staden.

Oj, vad det händer grejer

Så snart man lägger upp händelser i Svenska Kyrkan intill varandra, blir det påtagligt så mycket som är på gång, så många människor som engagerar sig, som möts och berikar varandra tillsammans.

Det finns många olika kalendrar som berättar om händelser i Svenska Kyrkan. De flesta helt lokala för en församling eller för ett pastorat av församlingar i förening. Stiftskalendrarna handlar mestadels om de kurser, möten och andra händelser som planeras och genomförs av stiftskansliernas medarbetare. De inomkyrkliga rörelserna har sina kalendrar.

Svenska Kyrkans gemensamma tjänst för kurs- och konferensbokning används av en del, och ger en viss överblick.

Ett mer utbrett bruk av den digitala kalender som kan anslutas till församlingarnas och stiftens webbplatser, kommer förhoppningsvis att öka möjligheterna att se händelser från mer än en församling eller ett stift i taget.

Kyrkguide är en app för smarta mobiler, som efter ett par år har vuxit till sig. Alltfler församlingar blir medvetna om poängen med att göra sina kalendrar tillgängliga.

Livet i Svenska Kyrkan är den här bloggen, har en gilla-sida på Facebook och är ett nätverk. Och nätverket Livet i Svenska Kyrkan har en startsida som är en portal som uppdateras flera gånger om dagen. Till nätverket Livet i Svenska Kyrkan hör en kalender.

Kalendern Livet i Svenska Kyrkan är öppen för alla som gratis registrerar sig som medlemmar i nätverket. Alla kan fritt lägga in nya händelser i kalendern. Och om de vill dela dem med ett mejl till sina vänner. Händelser i Kalendern Livet i Svenska Kyrkan kan också delas vidare med Twitter och Facebook. lätt och smidigt med en enda knapptryckning.

Traditionellt läggs i Svenska Kyrkan stora pengar på annonser i tryckta tidningar. Om hälften av annonskostnaderna och hälften av den arbetstid som läggs på att få fram dessa tidningsannonser skulle flyttas till att publicera och dela i digitala kanaler, så skulle fler människor få veta vad som händer, få ta del av livet i Svenska Kyrkan.

För att dela tro, för att dela liv behöver också sättet att berätta om gudstjänstliv, församlingsarbete och många händelser i stiften och nationellt förändras och förnyas. Det behöver bli lättare för människor att ta emot den information, de inbjudningar de får. Digitaliseringen är nyckeln.

 

Dela tro – dela liv: Sök pengar till projekt för lokala satsningar

Det finns möjlighet att ansöka om pengar till delsatsningar inom Dela tro – dela liv. Det är kyrkostyrelsen som beslutar om fördelning av ekonomiska medel. Ansökningar kommer att beredas fortlöpande. Till grund för beredning och kyrkostyrelsens beslut finns anvisningar här nedan som består av inriktningar, formella kriterier och föreslagna teman.

Inriktningar

När kyrkostyrelsen beslutade om satsningen på undervisning och mission för alla åldrar i juni 2012 angavs ett antal inriktningar för arbetet. De delsatsningar som kan komma ifråga för ekonomiskt stöd ska passa in i de övergripande ramarna för Dela tro – dela liv och innehållsmässigt anknyta till minst två av de inriktningar som listas här nedan.

Delsatsningen ska

1. stärka kyrkans utbildningar och församlingarnas resurser för fortbildning,

2. stärka kunskapen om kristen tro och tradition hos media och andra centrala samhällsaktörer,

3. ha fokus på kyrkliga handlingar, särskilt dop och konfirmation,

4. resultera i att Svenska kyrkan har anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda som kan förverkliga visionen om att människor som möter Svenska kyrkan ska ges än större möjligheter att tolka sitt liv i ljuset av evangeliet om Jesus Kristus,

5. resultera i att församlingarna och stiften har konkreta planer för hur de ska utgöra lärande gemenskaper respektive främja undervisnings- och missionsuppdragen.

Formella kriterier

Genom dialog och samspel mellan församlingar, stift och nationell nivå kan kyrkan stärka kristen undervisning på ett för framtiden avgörande sätt. Samverkan och gemensamma delsatsningar kommer att prioriteras eftersom de får mer långsiktiga effekter och främjar framtida utveckling. Därför ska följande kriterier vara uppfyllda för att en delsatsning ska komma ifråga för ekonomiskt stöd:

Delsatsningen ska

a. vara utvecklande och nyskapande,

b. inkludera församlingars utförande, stiftens främjande och nationell nivås stödjande uppgifter,

c. vara gemensam i betydelsen att flera parter samverkar (flera stift och församlingar, organisationer med nära koppling till Svenska kyrkan såsom exempelvis Svenska Kyrkans Unga kan inkluderas),

d. ha medfinansiering från flera samarbetspartners,

e. dokumenteras och utvärderas (i ansökan om delsatsningen ska det framgå hur detta görs). Delsatsningens resultat ska spridas och främja hela kyrkans satsning på undervisning och mission för alla åldrar. (Dessa processer kommer nationell nivå samordna och stödja på sätt som beslutas om senare.)

Föreslagna teman

I de överläggningar som kyrkostyrelsen hållit med stiftsstyrelserna och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har vissa prioriterade teman återkommit. En delsatsning kan därför med fördel vara koncentrerad till något av följande teman:

– Bibelns betydelse för kristen tro och kyrkans tradition.

– Kyrkorummets möjligheter för kyrkans undervisning och mission.

– Kulturella och musikaliska uttryck som stärker människors möjligheter att dela liv och tro.

En delsatsning ska således anknyta till minst två av de inriktningar som anges ovan, uppfylla de formella kriterierna och med fördel vara tematiskt koncentrerad.

Instruktioner för ansökan om en delsatsning

Ansökan om en delsatsning ska innehålla följande och omfatta max 3 A4-sidor:

 Syfte

 Kort beskrivning av genomförande och organisation för delsatsningen.

 Målgrupp

 Tidplan

 Kort beskrivning av förväntade effekter och lärdomar.

 Ange vilka som samverkar i delsatsningen (stift, församlingar etc.) och hur samverkan sker.

 Budget med motiverad totalsumma, ange också medfinansiering från andra parter än nationell nivå (medfinansiering kan ha olika form, t.ex. personella resurser).

Kort beskrivning av hur en barnkonsekvensanalys påverkar delsatsningen.

 Kort beskrivning av hur delsatsningen ska dokumenteras och utvärderas.

 Kontaktuppgifter till huvudansvarig för delsatsningen.

Ansökan om en delsatsning skickas in elektroniskt som bilaga till e-post till karin.sarja[a]svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter

Karin Sarja, karin.sarja[a]svenskakyrkan.se 018-16 95 09

Maria Wingård, maria.wingarda[a]svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

Uppdrag Förtroendevald

Våren 2014 är deltar rekordmånga förtroendevalda i församlingar och pastorat i utbildning för sina uppdrag i församlingsråd, kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Det var många som klev in och tog sitt första förtroendevalda uppdrag i Svenska kyrkan efter kyrkovalet hösten 2013. Som nyvald har man rätt till utbildning. Och de kollegor som varit med både en och flera mandatperioder tidigare, har rätt till påfyllning.

Kyrkoordningen förnyas, så det finns skäl även för den som är erfaren att uppdatera sig. Kyrkorådets arbetsgivaransvar ger anledning att läsa på om arbetsrätt och arbetsmiljö. Uppdraget som förtroendefullt är oftast intressant och meningsfullt. Det är samtidigt ansvarsfullt och ibland kan det verkligen kännas svårt. Men det är inget omöjligt uppdrag, inget mission impossible. Så ska det i alla fall inte vara. Den som är påläst står bättre rustad, den dagen det krånglar till sig.

I många stift har biskop med sina medarbetare från stiftskansliet samlat till inspirationsträffar och introduktionsmöten. I Skara stift har biskop Åke & Co gästat alla kontrakten och på liknande sätt har man i Lunds stift rest runt för många lokala möten. I Strängnäs stift hölls för några dagar en storsamling i Eskilstuna, ditt förtroendevalda från stiftets alla hörn kom samman. Och för någon månad sedan var fler än 800 valda samlade i Stockholm. Då talade biskop Eva till dem. Läs hennes tal här.

Se här en kalender med de allra flesta av vårens möten.

Nu poppar studiecirklar upp runt om i landet. Själv gästar jag förtroendevalda i Norrtälje med omgivningar nästa vecka. Det är Sensus som bjuder in mig tillsammans med församlingarna. Jag har fått förtroendet att leda en helkväll om styrning och ledning i församling och pastoral. Vi kommer att använda handboken Uppdrag Förtroendevald och webbplatsen med samma namn. Med i axelväskan har jag de pedagogiska KOLL-korten.

KOLL-korten är en packe i vykortsformat samlade på en nyckelring. Jag sprider ut dem på ett bord och deltagarna få läsa meningarna tryckta på korten och välja vad som stämmer mest med deras egen mening, som svar på en gemensam fråga. Sen blir det bikopor en kort stund, där de som valt samma kort snackar med varandra. Och på det, så samlar vi ihop oss i en vid cirkel och berättar för varandra om våra val och meningar.

KOLL-korten ingår i utbildningspaketet för Kontraktsnära Och Lokalt Lärande, som tagits fram av stiftskansliet i Uppsala.

Det är kalasbra att förtroendevalda medarbetare tar chansen att fortbilda sig. Och handboken Uppdrag Förtroendevalda skulle fungera bra för anställda medarbetare också. Det är en fördel för anställda att vara insatta i det som rör församlingens styrelse, kyrkoordningen, arbetsgivarrollen och församlingsinstruktionen.

Uppdrag Förtroendevald är alltså den nya boken för förtroendevalda. Det finns förstås fler böcker. Här en litteraturlista med många läsvärda och användbara böcker.

 

Publicerat i församlingsliv | Lämna ett svar

Om Martin Garlöv

Martin Garlöv är medlem i Svenska kyrkan, i Uppsala Domkyrkoförsamling. Volontärguide i katedralen. Firar gärna mässa i Sankt Ansgars kyrka. Kommunikationsstrateg för Svenska kyrkan i Lund och pilgrimsvandrar med lätt packning mellan kyrkorna i staden.

Dela tro – Dela liv

Dela tro – Dela liv är ett riktigt stort projekt inom Svenska Kyrkan, som startade 2013 och kommer att pågå under flera år och ha flera olika delar.

Till projektet hör också forskning. Hösten 2013 startade det första i en rad. Pedagogen Varoline Gustavsson undersöker vad präster och kyrkomusiker med liturgi, predikan och kyrkomusik förmedlar i församlingens gudstjänst och hur 19-40-åriga körsångare uppfattar gudstjänstens innehåll och form. Vad ger det för livsmening att fira gudstjänst, är en fråga i undersökningen.

I ett informationsbrev från projektledningen berättar man om att workshops är en prioriterad arbetsform. 2014 kommer flera ”arbetsbodar” att hållas på olika ställen i Svenska Kyrkan. Ett av de första mötena ska handla om kyrkorummet.

Och i samråd med stiftskanslierna fördelas nu olika delprojekt mellan stiften.

27-28 maj hålls en konferens på Stiftsgården Stjärnholm. Ämnet är religionspedagogik ur ett ekumeniskt och internationellt perspektiv. Och en så kallad ström på Teologifestivalen i Uppsala 6-8 februari 2015 kommer att heta ”Dela rum, dela tro, dela liv”och vara en del av det större projektet.

Ett lokalt projekt, som borde ses som en del av Dela tro – Dela liv, heter På nya vägar, och drivs av Skövde församling. Följ projektet med hjälp av församlingens särskilda blogg På nya vägar bjuder in till en inspirationsdag den 11 september 2014.

Läs senaste informationsbrevet från ledningen för Dela tro – Dela liv här på nätet

Dela tro – Dela liv har en plats på öppna delen av Svenska Kyrkans gemensamma intranät. Gå dit, följ med där.

Ta reda på mer om Dela tro – Dela liv genom att kontakta Karin Sarja karin.sarja(a)svenskakyrkan.se 018-16 95 09 och Maria Wingård maria.wingard(a)svenskakyrkan.se 018-16 94 37

 

Bilder från Svenska Kyrkan med Instagram

Sedan några veckor finns ett – vad man skulle kunna kalla – stafettkonto på Instagram som heter Svenska Kyrkan. Med det delar aktiva medlemmar bilder av sitt kyrkoliv, mestadels församlingsliv. En ny medlem tar hand om kontot varje vecka.

Klicka på knappen nedanför fotot och kom till bilderna. Eller följ den här länken till Instagram-sidan.

Skärmavbild 2013-08-13 kl. 18.49.51

Follow @svenskakyrkan

Samlade nyheter om livet i Svenska Kyrkan

Nyheter på nätet om Svenska Kyrkan samlas med webbtjänst som heter Scoop.it  Du kan prenumerera på sidan och få ett mejl som påminner dig om att en ny upplaga är publicerad. Nyheterna på sidan samlas av mig, Martin Garlöv som också skriver den blogg du nu läser.

Scoopit Svenska Kyrkan