Tala väl – predikokommentarer


Hur kan jag sjunga min lovsång till Jesus utan att tala illa om de andra?” Så formulerade Krister Stendahl den fråga som varje kristen som är engagerad i religionsdialog ställer sig. Alltför ofta tror vi att evangeliet framstår i klarare glans om vi kontrasterar det mot ”de andras” sämre budskap, och målar därför upp dem i mörka färger. Men kanske är det tvärtom? När vi talar illa om de andra solkar vi snarare ned vårt eget. Det glada budskapet behöver inte framhävas på de andras bekostnad.

Det är framförallt judendomen som har fått stå som den mörka bakgrunden mot vilken kristendomens ljus skulle lysa. Texterna i Nya Testamentet vittnar om konflikter mellan den framväxande Jesusrörelsen och den judendom den så småningom frigjorde sig från. Genom årtusendena har dessa texter varit utgångspunkt för kristnas förföljelser av judar.

Därför har vi skapat predikobloggen Tala väl. Bloggen vill inspirera predikanter till att predika Kristus samtidigt som de talar väl om andra trosbekännare – ”juden främst, men också greken” (Rom 2:10). En bakgrund till bloggen är den motion som biskop Åke Bonnier skrev till Kyrkomötet 2014 med rubriken ”Vart tog Guds vägar vägen?”. Kyrkomötet antog den punkt som handlade om att lyfta fram dokumentet Guds vägar till förnyat studium, men avslog den del som handlade om en översyn av evangelieboken. I väntan på att en sådan översyn sker vill denna blogg hjälpa predikanter att bli varse de fallgropar som finns i evangelieboken. Den innehåller dels texter som i sig själva ger utrymme för antijudiska tolkningar, men även mer oskyldiga texter kan i kombination med varandra leda tankarna i ersättningsteologisk eller på annat sätt antijudisk riktning. Vi kommer under tre års tid med början 1 advent 2017 att skriva kommentarer, så att alla årgångars texter blir kommenterade. Tanken är att där så behövs belysa den judiska bakgrunden till de nytestamentliga texterna liksom att lyfta fram judiska tolkningstraditioner kring de gammaltestamentliga. Även andra religionsteologiska aspekter än de judisk-kristna kommer att belysas där det är relevant.

Här hittar du aktuella texter

Här hittar du tidigare publicerade texter

Arbetsgruppen är ekumenisk och består av såväl såväl exegeter som församlingspräster.

Samtalsdokumentet Guds vägar hittar du här: Guds vägar judendom och kristendom – ett inomkyrkligt samtalsdokument (pdf 13 sidor)

På engelska: Ways of God