Tala väl – predikokommentarer


Hur kan jag sjunga min lovsång till Jesus utan att tala illa om de andra?” Så formulerade Krister Stendahl den fråga som varje kristen som är engagerad i religionsdialog ställer sig. Predikobloggen Tala väl vill inspirera predikanter till att förkunna Kristus samtidigt som de talar väl om andra trosbekännare – ”juden främst, men också greken” (Rom 2:10).  Under tre års tid med början 1 advent 2017 har en ekumeniskt sammansatt arbetsgrupp belyst den judiska bakgrunden till de nytestamentliga texterna och lyft fram judiska tolkningstraditioner kring de gammaltestamentliga. Även andra religionsteologiska aspekter än de judisk-kristna belyses även om det judisk-kristna står i fokus. Nu finns alltså alla tre årgångarnas kommentarer samlade på denna blogg. 

Bloggen finns nu också i bokform: Tala väl. Predikokommentarer i Krister Stendahls anda, utgiven av Bibelakademiförlaget. Den innehåller flera kommentarer till söndagar som inte inföll under de år bloggen skapades, tematiska texter, ordförklaringar och litteraturtips samt index på samtliga texter för att underlätta för den som inte använder Svenska kyrkans evangeliebok. Beställ boken från Svenska Bibelsällskapet!

Här hittar du textkommentarerna

En bakgrund till bloggen är den motion som biskop Åke Bonnier skrev till Kyrkomötet 2014 med rubriken ”Vart tog Guds vägar vägen?”. Kyrkomötet antog den punkt som handlade om att lyfta fram dokumentet Guds vägar till förnyat studium, men avslog den del som handlade om en översyn av evangelieboken. I väntan på att en sådan översyn sker vill denna blogg hjälpa predikanter att bli varse de fallgropar som finns i evangelieboken. Den innehåller dels texter som i sig själva ger utrymme för antijudiska tolkningar, men även mer oskyldiga texter kan i kombination med varandra leda tankarna i ersättningsteologisk eller på annat sätt antijudisk riktning. Syftet är dock inte bara att varna, utan bloggen lyfter också fram perspektiv som kan ge predikanten nya ingångar till texterna. Den innehåller alltså inte kommentarer till samtliga kyrkoårets texter, utan endast de som är relevanta för syftet.

Samtalsdokumentet Guds vägar hittar du här: Guds vägar judendom och kristendom – ett inomkyrkligt samtalsdokument (pdf 13 sidor)

På engelska: Ways of God

ytterligare resurser

Symposiet Att måla ”den Andre” på väggen i mars 2019 handlade om antijudiska stereotyper i kyrkokonsten, men de videofilmade föredragen ger också generell kunskap om antijudiska teman i kyrkohistoria och teologi. Du hittar också ett referat av symposiet här på bloggen.

På denna bloggs resurssida hittar du också länkar till olika dokument, rapporter och artiklar med bäring på judisk-kristen dialog. Värt att nämna är anglikanska kyrkans dokument från 2019, God’s Unfailing Word och en artikel av Håkan Bengtsson i Nordisk Judaistik: Didaktiska reflektioner om judendom, stereotyper och tankefigurer. Frågan om improperierna har vi också vid ett flertal tillfällen behandlat på bloggen.

Litteraturen om judisk-kristna relationer är omfattande. Ett urval hittar du i Centrum för religionsdialogs bibliotekskatalog.

Samarbetsrådet för judar och kristna har en hemsida som innehåller intressant material, och detsamma gäller den internationella paraplyorganisation som Samarbetsrådet är en del av, International Council of Christians and Jews, inte minst sektionen JCRelations.