Metoder


Det här är webbplatsens avdelning för samlade förslag och tips om metoder i användningen av studiematerialet Uppdrag Förtroendevald.

Starta samtal och studier med hjälp av de metoder som Svenska kyrkans eget studieförbund Sensus erbjuder. Sensus Metodbank är en källa att ösa ur.

Sensus MetodbankMetodbank har hela 20 olika förslag på övningar för att starta en grupp med.
Ett av förslagen är att deltagarna utgår från sin egen nyckelknippa för att berätta om sig själva.

Presentation utifrån sin nyckelknippa
Syfte: Lära känna varandra

Genomförande: Gå laget runt och låt alla hålla upp sin nyckelknippa och utifrån den berätta om sig själva. Till exempel ”Här är nyckeln till min lägenhet där jag bor”…… ”Nyckel till min föreningslokal där jag är aktiv” etc.
Tidsåtgång: ca 20 min beroende på antal i gruppen.
Användningsområde: Passar i grupper upp till ca 20 personer.

Läs om övningen i Sensus Metodbank

Nästan lika många övningar som för starten finns det i Sensus Metodbank till stöd för det goda samtalet. En av samtalsövningarna är Promenadprat.

Promenadprat
Syfte: Få igång ett bra samtal och få en möjlighet att röra på sig.

Genomförande: Deltagarna delar in sig parvis eller tre och tre gärna med någon/ några man inte alltid brukar prata med. Ledaren ger paren en uppgift, något man ska prata om och en tid när man ska vara tillbaka. Deltagarna tar en promenad tillsammans och pratar samtidigt.
Tidsåtgång: 10-30 min.
Användningsområde: Ofta blir samtalet annorlunda när man samtidigt rör sig och påverkas av det som finns runt omkring. Passar i alla grupper.

Läs om promenadprat i Sensus Metodbank.Använd studiematerialet

 

12 SÄTT ATT LÄSA HANDBOKEN

 1. Läs handboken för dig själv från pärm till pärm
 2. Läs tillsammans med en kamrat eller flera.
 3. Dela församlingsrådet eller kyrkorådet i grupper och fördela handbokens kapitel mellan er. Läs dem, samtala om innehållet, möts hela rådet och dela med varandra
 4. Välj ut 3 kapitel ur handboken och ägna dem särskild uppmärksamhet
 5. Använd minst 30 minuter för samtal om uppdraget i samband med varje sammanträde
 6. Ersätt ett sammanträde med en kväll gör studier tillsammans
 7. Samlas en hel lördag fram till helgsmåk eller resten av söndagen efter högmässan
 8. Res bort tillsammans för ett dygns arbete med övernattning
 9. Bjud in en föreläsare
 10. Bjud in ett annat kyrkoråd eller församlingsråd
 11. Håll gemensam utbildning i pastoratet
 12. Håll gemensam utbildning i kontraktet

 

STUDIECIRKEL

Studiecirkeln är en form för lärande som bygger på delaktighet och aktiv medverkan. En studiecirkel omfattar minst 9 studietimmar (à 45 min) fördelat på minst 3 träffar.

Det finns pedagogiskt material till varje tematik vilket gör materialet flexibelt utifrån varje grupps behov och förutsättningar.

Utse en ledare för cirkeln. Ledaren är den som förbereder och leder samtalet utifrån det samlade materialet i handboken och på webbplatsen. Ledaren är också den som ser till att alla som vill får komma till tals och att gruppens erfarenheter tas tillvara. Det är bra att komma överens om hur gruppen vill samtala och jobba och vilka förväntningar ni har på varandra. Detta kan ske vid första samlingen. Kontakta Sensus studieförbund www.senus.se för samverkan kring en cirkel.

Sensus metodbank innehåller metoder för gruppers arbete som passar väl för dem som samlas omkring Uppdrag Förtroendevald http://www.sensus.se/Ledare/Metodbank/

Sensus erbjuder stöd i församlingarnas utveckling och förändring. Sensus processledare finns över hela landet och erbjuder processledning i första hand inom verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och grupputveckling. Många av Sensus processledare har förutom detta även kunskap inom olika tematiska områden.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund – som tillsammans med förlaget Verbum har producerat Uppdrag Förtroendevald – kan alla vara resurser i planering av kortare och längre utbildningar.

Video – konferenser och inspelning
Ta hjälp av tekniken för att samtala och umgås fast från olika platser. Med Google Hangout kan man gratis hålla ett videomöte för upp till 10 deltagare. Deltagarna i videomötet kan använda en dator med kamera, en datorplatta eller smart mobil. Det fungerar som mer kända Skype. Folkbildningsnätet har också webbtjänster för videokonferens och videoinspelning.

Google Hangout http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/
Folkbildningsnätet Resurs http://www.resurs.folkbildning.net
Folkbildning Videomaten http://89.160.51.62/recordme/spelain.htm
Folkbildning Videokonferens http://89.160.51.62/fbr/

Webbplatsens avdelning Resurser rymmer en mängd länkar till nyttigt och användbart för församlingsmedlem med förtroendeuppdrag.