Grundläggande uppgift


Den följande texten och samtalsstödet hör till boken Uppdrag förtroendevald, utgiven på Verbum 2013. Böcker och länkar längre ned ansluter till temat för den här sidan, fristående från boken.

Det står i en av inledningstexterna i kyrkoordningen att “utan gudstjänsterna och gudstjänstgemenskapen finns ingen församling.” Precis det här tar Fredrik Modéus fasta på och skriver i handboken Uppdrag förtroendevald:

“Den starka skrivningen låter oss förstå att gudstjänsten är nödvändig för att församlingen ska finnas.”

Han gör det i kapitlet som ägnas åt församlingens grundläggande uppgift. Fredrik Modéus är präst, föreläsare och författare. Sommaren 2013 blev han ledarskribent för Kyrkans Tidning.

I det här kapitlet om församlingens grundläggande uppgift medverkar också Per Lindvall, präst och stiftsprost i Skara. Ett avsnitt i kapitlet skrivs av journalisten Barbro Matzols och handlar om förnyelsearbetet kring undervisning, diakoni och mission.

FÖR SAMTAL

Samtalsfrågor

  • Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är fyra perspektiv på en och samma grundläggande uppgift. Vad är ”gudstjänst”, ”undervisning”, ”diakoni” och ”mission” för dig? Hur beskrivs de olika perspektiven i församlingens styrdokument?
  • I samtalet om hur vi vill ha det med gudstjänsten är delaktighet och öppenhet viktiga perspektiv. Samtala kring de frågor som Fredrik Modeus ger i handboken: Hur är det för den som är ny att komma hit? Vem är inte här så ofta som tidigare? Hur gör vi för att alla ska känna sig sedda och bli tagna i anspråk?

 

Hissen

Det här är ett redskap till stöd för reflektion kring församlingens verksamhet. Med Hissen kan man se på verksamheten som ett hus med flera våningar. De olika våningarna representerar olika aspekter på verksamheten; aktiviteterna, förhållningssättet, värderingar och i församlingens sammanhang också teologin. Med hjälp av hissen kan man röra som upp och ner i huset och reflektera kring vad vi gör, hur vi gör det, utifrån vilka grundvärderingar vi gör det och vilken teologi som styr oss.

Ta en tur med hissen när ni arbetar med någon verksamhet eller en del av församlingens uppgift. Man kan åka åt båda hållen – analysera det man har, eller börja i grundvärderingarna och fundera över hur man skulle vilja att det kom till uttryck i aktiviteterna.

Aktivitet – VAD gör vi?  – Vilken aktivitet erbjuder vi?

Förhållningssätt – HUR gör vi det och vad utstrålar det?

Värderingar – Vilka värderingar bär vi med oss som påverkar vad vi gör och hur vi gör det?

Teologi – Vilken gudsbild, kyrkosyn, bibelsyn etc har vi med oss och hur påverkar det våningarna ovanför oss?

Hissen Strängnäs stift

Gudstjänst i nytt perspektiv

Samtala utifrån tankeexperimentet nedan. Ett bra sätt att utmana sig självkan vara att helt enkelt göra ett tankeexperiment där barn och vuxna får byta plats. Barnet får betrakta den vuxne på samma sätt som barnet själv vanligtvis betraktas.

Som i exemplet nedan, där en grupp barn försöker vuxenanpassa verksamheten i en kyrka.

”I vår kyrka har samtliga kyrkbänkar en sitthöjd på 33 cm. Det är en lämplig höjd för oss barn. Psalmböcker används aldrig, för de flesta barn kan ändå inte läsa. Men vi har lätt för att lära oss utantill.

I gudstjänsterna förekommer ibland något som vi kallar ”vuxenminuter” men av någon anledning har det inte kommit några vuxna de senaste gångerna. Då utgår de vuxnas minuter. Efter gudstjänsten bjuds det på kyrksaft.

Alla i vår kyrka verkar ha tänkt och planerat som att kyrkan bara bestod av oss barn. Ändå brukar vi barn högtidligt deklarera att vi är en ’alla åldrars kyrka’.

Nu har det blivit känt att en del vuxna börjat tröttna på att följa sina barn till kyrkan. Vi barn ser allvarligt på det och tycker att det är tråkigt. De vuxna tycker inte att vi tar dem på allvar. Men det gör vi visst.

Sen påminner vi dem om att vi är en ’alla åldrars kyrka’, och att vi gläds över att se dem gå fram under ’de vuxnas minuter’. Som ett uttryck för välvilja mot de vuxna, skulle vi barn kunna tänka oss att utreda möjligheten till användandet av psalmbok vid första gudstjänsten varje termin.

Däremot är det drastiskt och förhastat att införskaffa nya kyrkbänkar som skulle passa de vuxnas kroppar. Men, en alla åldrars kyrka vill vi vara. Det är självklart.”

Tal från barn till kyrkokonferensen Gemensam Framtid, maj 2012

Texten ovan ur boken Barnets rätt – en bok om barnkonventionen från Sensus studieförbund

BÖCKER

Hej och välkommen till Allhelgonamässa, Else Blomgren och Olle Carlsson, Verbum http://www.provlas.se/hej-och-valkommen-till-allhelgonamassan

Mod att vara kyrka, Fredrik Modéus, Verbum http://www.smakprov.se/bok/mod-att-vara-kyrka-om-f%C3%B6rsamlingsbygge-och-kyrkans-identitet/fredrik-mod%C3%A9us/isbn/9789152647028

Längta efter liv, Fredrik Modéus, Verbum http://www.smakprov.se/bok/l%C3%A4ngta-efter-liv-f%C3%B6rsamlingsv%C3%A4xt-i-svenska-kyrkan/fredrik-mod%C3%A9us/isbn/9789152632413

Mänsklig gudstjänst, Fredrik Modéus, Verbum

Gudstjänsten och vi själva, Nils-Henrik Nilsson, Verbum http://www.smakprov.se/bok/gudstj%C3%A4nsten-och-vi-sj%C3%A4lva/nils-henrik-nilsson/isbn/9789152630198

Värd i kyrkan, Nils-Henrik Nilsson, Verbum http://www.smakprov.se/bok/v%C3%A4rd-i-kyrkan/nils-henrik-nilsson/isbn/9789152633014

Delaktighet i gudstjänst, ett studiematerial http://www.sensus.se/Ledare/Studiematerial/Religion/Delaktighet-i-gudstjanst-en-guide-for/

Nytryckt: Tjänst i heligt rum http://gaudete.se/product_info.php?products_id=105

Nya möjligheter – om Svenska kyrkans sociala roll https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=31321&ptid=

Mission – en ny skrift som Svenska kyrkan delar med Kyrkornas Världsråd
http://issuu.com/posksvenskakyrkan/docs/tillsammans_for_livet?e=2832128/7063985

 

LÄNKAR

Förslag till ny kyrkohandbok http://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

Dopet – dopsajten http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=587091

Barn och ungdomar, 0-18 år: https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=29192

Om konfirmation: En tid fylld av mening https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=767053

Svenska kyrkan familjerådgivning https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=38157

PREP är friskvård för parrelationer. PREP-kurser och PREP-ledarutbildningar anordnas av Sensus. http://www.sensus.se/prep

Diakoni https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni

Pastoralt program för diakonalt arbete https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=788794