Svenska kyrkan


“Jag är övertygad om att vår rika kyrkomusikaliska skatt, med all konsertant musik likväl som den liturgiska musiken i mässpartier och sjungna böner är något vi skall bevara.”

Så skriver Patrik Sassersson i sitt bidrag till det första kapitlet i handboken Uppdrag Förtroendelvald. Han är en av dem som står för ett inspirationsavsnitt i i kapitlet.

Patrik Sassersson är organist och musikkonsulent för Växjö stift. Dessutom är han kyrkorådsordförande i Söraby, Tolgs och Tjureda församling, strax utanför Växjö.

En ny mandatperiod, konstaterar Christina Grenholm i ett av kapitlets faktaavsnitt, ger tillfälle för alla att reflektera över uppdraget i kyrkan, vare sig det sker för första gången eller på nytt. Med utgångspunkt i den förtroendevalda medlemmens och medarbetarens uppdrag, skriver hon om Svenska kyrkans teologi och bekännelse i ett av kapitlets faktaavsnitt:

“Det är tillsammans som vi formar kyrkan och låter kyrkan forma oss.”

Cristina Grenholm är präst, kyrkosekreterare och professor i teologi. Hon leder Kyrkokansliets sekretariatet för teologi och ekumenik i Uppsala.

Svenska kyrkan kan beskrivas ur olika aspekter. Det är organisationen och regelsystemet som som står i fokus i ett annat faktaavsnitt med Gunnar Edqvist som författare. Han är också hela handbokens faktagranskare. Som utredningssekreterare vid kyrkokansliet i Uppsala under många är har han ägnat sig åt kyrkoordningen och organisationsfrågorna , senast som sekreterare i Strukturutredningen som ledde vidare till kyrkomötets beslut om den nya organisation för församlingar och pastorat som träder i kraft 2014. Gunnar Edqvist är diakon och har många års erfarenhet som förtroendevald på alla nivåer inom Svenska kyrkan.

Varför ska vi samtala och samarbeta med människor av annan tro? Varför ska Svenska kyrkan engagera sig i religionsdialog? Det är frågor som Helene Egnell ställer i kapitlets perspektivavsnitt. Helene Egnell är präst och teologie doktor. Sedan fem år är hon stiftsadjunkt för Centrum för religionsdialog i Stockholms stift.

 

FÖR SAMTALET

Samtalsfrågor 


Teologi och bekännelse

  • Reformationens huvudärende var ”Nåden allena!” Vad behöver människor i dag få ”av nåd” (=gratis)?
  • Tidigare kunde man vara medlem i Svenska kyrkan utan att vara döpt, så är det inte längre. Vi tillhör Svenska kyrkan för att vi är döpta inte för att vi är medborgare i Sverige. Varför är det viktigt? Finns det några utmaningar att vara uppmärksam på i relation till dopet som medlemsgrund?
  • Kroppen som bild för kyrkan uttrycker ”en mångfaldens gemenskap som bli ett vi”. Vad betyder de orden för dig?

 

Organisation och struktur

  • Vid millennieskiftet ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten. Ibland uttrycks det med ordet ”skilsmässa” ibland med orden ”ändrade relationer”. Hur brukar du tala om detta? Hur påverkar språkbruket förståelsen av förändringen?

 

Religionsdialog

  • Hur påverkas vår tro av mötet med andras? Är det bra att tron påverkas? Vad är omistligt för dig i den kristna tron?

 

Kyrkomusiken

  • Körsångarna som en del av församlingens frivilliga medarbetare – Vad betyder det om vi betraktar körsångarna på detta sätt? Hur kan det påverka självbilden som körsångare?
  • Lina Sandell och hennes sånger ”Tryggare kan ingen vara” och ”Blott en dag” nämns som viktiga för tron och livet för många. Vilka sånger/psalmer ligger dig närmast om hjärtat? Varför?

Vilken bibelperson är du lik?

”Gud behöver oss och litar på vår förmåga”, så har det alltid varit. Bibelns texter vittnar i sig om detta.

Fundera över din roll, ditt uppdrag och din väg till engagemang i kyrkan och som förtroendevald genom att funder över vilken bibelperson du känner igen dig i. Om inte bibelpersonernas karaktärer är bekanta för alla, så hjälp varandra att beskriva respektive bibelperson eller ta hjälp av bibelhänvisningarna.

Abraham som blev uppmanad att resa från sitt sammanhang för ett okänt uppdrag i en främmande värld. (1 Mos. 12, Apg 7:2-5)

Marta som gärna arbetade praktiskt med händerna för att visa sitt engagemang. (Luk 10:38-42, Joh 11:1ff)

Jesaja som erbjöd sina tjänster på en allmän uppmaning. (Jes 6:1-8)

Jona som inte okritiskt accepterade sin roll och ibland motvilligt stod till tjänst. (Jonas bok)

Maria, Jesu mor, som bejakade det till synes omöjliga. (Luk 1:26-38)

Petrus som med stor ambition gärna tog på sig ledarrollen i lärjungaskaran. (T.ex. Joh 1:42, Matt 16:13-32 och Apg 2:14-40)

Tomas som inte visste vad han skulle tro om saken men som ändå ställde upp. (Joh 20:19-29)

Lydia som genom sin position, sitt nätverk och sina resurser kunde skapa förutsättningar den kristna kyrkan. (Apg 16:11-15)

Någon annan bibelperson, nämligen…

Bibeln på webben från Svenska bibelsällskapet

Den liturgiska musiken – linjeövning

Ta ställning genom att placera dig utmed en tänkt linje i rummet. Linjen utgör en skala mellan två motpoler som representeras av linjens båda ändar. För mig är det viktigt att:

den liturgiska musiken växlar och är varierad ↔ är återkommande och igenkänd

Linjeövningen har två poler. Med en fyrhörning kan man ha två alternativ. Läs om övningen Fyrhörning

 

Varför Svenska kyrkan? – hissbudskap

Du åker hiss i ett köpcentrum. En person i hissen tilltalar dig och frågar: ”Är du med i Svenska kyrkan? Vad är poängen egentligen med att vara med där?” Vad svarar du på de 10-20 sekunder som er hissresa tar?

Fundera var och en. Skriv era ”hissbudskap” på ett blädderblock. Samtala tillsammans. Försök eventuellt formulera ett gemensamt ”hissbudskap”.

Läs mer om övningen hissbudskap

Metoder är också en egen avdelning på den här webbplatsen. Hitta mer där.

 

 

BÖCKER

Kyrkomusiken

Toccata, Owe Wikström, Norma 2000 http://www.artos.se/norma-bokforlag/toccata

Musiken i Svenska kyrkans församlingar, Verbum 2001

Ett ögonblick i sänder – Lina Sandell och hennes sånger, Per Harling, Libris 2003

Åtta röster och musik och teologi, Ragnar Håkanson, redaktör, Verbum 2006

Teologi och bekännelse

Folkkyrka nu? Samtal om utmaningar och möjligheter, Urban Claesson, redaktör, Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/forskning och http://issuu.com/posksvenskakyrkan/docs/folkyrka_nu

Folkkyrkans gränser: En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka, Tomas Ekstrand, Verbum 2002

Folkkyrkotanken, Jonas Ideström, Svenska kyrkan http://issuu.com/posksvenskakyrkan/docs/folkkyrkotanken

Exploring a Heritage: Evangelical Lutheran Churches in the North, Church of Sweden Research Series 5, Anne-Louise Eriksson, Göran Gunner och Niclas Blåder (red.), Eugene, Oregon: Pickwick Publications 2012

Levande teologi, Christina Grenholm, Verbum 2010 http://www.smakprov.se/bok/levande-teologi/cristina-grenholm/isbn/9789152633298

Lilla katekesen, Martin Luther, med inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster www.svenskakyrkan.se/reformationsjubileum2017

Leva i dopet – biskopsbrevet om dop http://issuu.com/svenskakyrkan/docs/biskopsbrev_dop_2011

Verbums Intro-serie http://webshop.verbumforlag.se/52633601-product

Svenska kyrkan: tro och tradition, Christina Berglund, Verbum http://www.smakprov.se/bok/svenska-kyrkan-tro-och-tradition/christina-berglund/isbn/9789152630631

Kyrkans historia genom tjugo sekler, Markus Hagberg, Gaudete förlag http://gaudete.se/product_info.php?cPath=25&products_id=39

Kyrkoåret, Bo Johanneryd, Gaudete förlag http://gaudete.se/product_info.php?cPath=25&products_id=33

Konturen av en tro, Fredrik Modéus, Verbum http://www.smakprov.se/bok/konturer-av-tro/fredrik-mod%C3%A9us/isbn/9789152633229

Guds närmaste stad? Kajsa Ahlstrand, Göran Gunner (redaktörer), Verbum http://www.smakprov.se/bok/guds-n%C3%A4rmaste-stad-en-studie-om-religionernas-betydelse-i-ett-svensk-samh%C3%A4lle-i-b%C3%B6rjan-av-2000-talet//isbn/9789152631850

Tro och liv – texter för reflektion och samtal, Ottensten, Adrian & Persson, Argument förlag

http://issuu.com/argumentforlag/docs/tro-och-liv

Organisation och struktur

Kyrkoordning 2013/14 med anslutande lagstiftning för Svenska kyrkan, Verbum http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938

Kyrkordningen som gäller för församlingar och pastorat från 2014 https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=770531

Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation, Sören Ekströms e-bok

http://www.mypaper.se/show/svenskakyrkan/show.asp?pid=3553911049466845

och som PDF kan boken hämtas här http://www.svenskakyrkan.se/publikationer

Ekumenik och religionsmöte

Sann mot sig själv – öppen mot andra, Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan http://issuu.com/svenskakyrkan/docs/sann_mot_sig_sj_lv_-__ppen_mot_andra

De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös konstext – ett biskopsbrev http://issuu.com/posksvenskakyrkan/docs/de_kyrkliga_handlingarna_i_en_m_ngreligi_s_kontext


LÄNKAR

Kyrkomusik

Kyrkomusik och kör med Sensus http://www.sensus.se/Kor/

Ungdomsmusik med Sensus http://www.sensus.se/musikhus

Kyrkosångsförbundet http://www.sjungikyrkan.nu

Psalmboken på nätet http://psalmboken.blogspot.se/

Teologi och bekännelse

Vad är kristen tro http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656334

Fira gudstjänst http://svenskakyrkan.se/default.aspx?di=656217

Kyrkohandboken förnyas http://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

I denna rymd möts vi, samtalsmaterial om förslag till kyrkohandbok http://issuu.com/posksvenskakyrkan/docs/samtalsmaterial_om_kyrkohandboksfo_

Kyrkokansliets forskningsenhet producerar fyra publikationsserier:

  • Forskning för kyrkan
  • Church of Sweden Research series
  • Svenska kyrkans forskningenhet – opuscula

Och en serie för nätpublikationer: Kyrkforskning online www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=869143

Böcker från Kyrkokansliets forskningsenhet http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=763487

Lutherjubiléet 2017 http://luther2017.se/

Pilgrim i Svenska kyrkan http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641456

Organisation och struktur

Så styrs Svenska kyrkan http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659321 och https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=25765

Kyrkoordningen http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=637938 och https://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

Kyrkoordningen i ett format som passar att läsa i med datorplatta eller smart mobil

http://issuu.com/svenskakyrkan/docs/ko_dec_13

Gällande bestämmelser för Svenska kyrkan http://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=107841

Lag om Svenska kyrkan http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981591.HTM

Lag om trossamfund http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981593.htm

Begravningslagen http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901144.HTM

Ekumenik och religionsmöte

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift  www.centrumforreligionsdialog.se

Om ekumenik http://www.skr.org/om-skr/ekumenik

Sveriges Kristna Råd http://www.skr.org

Böcker och filmer om religion och religonsdialog http://www.resurs.folkbildning.net/resurser/amnen/livsaskadning-filosofi/religioner/bocker-film-om-religionsdialog/

Nästa kapitel i handboken Uppdrag förtroendevald handlar om församlingarnas och pastoratens grundläggande uppgift.